قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

باب هشتم – اعاده اعتبار

ماده 1139 – محروميت ها و ممنوعيت هاي مندرج در ماده ( 1075 ) اين قانون سه سال پس از اعلام ختم عمليات ورشكستگي رفع و به حكم قانون از تاجر اعاده اعتبار مي شود. اعاده اعتبار موضوع اين ماده منوط به تقديم دادخواست نيست.

ماده 1140 – از ورشكسته به تقصير اعاده اعتبار نمي شود مگر مجازات مربوط را تحمل كند يا عفو شود و از اعلام ختم عمليات ورشكستگي چهارسال بگذرد و كليه ديون و متفرعات آن و مخارج تصفيه را پرداخت كند.

ماده 1141 – از ورشكسته به تقلب اعاده اعتبار نمي شود مگر مجازات مربوط را تحمل كند يا عفو شود و از اعلام ختم عمليات ورشكستگي پنج سال بگذرد و كليه ديون و متفرعات آن و مخارج تصفيه را پرداخت كند.

ماده 1142 – هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود و متفرعات آن و مخارج تصفيه را ظرف كمتر از دو سال پس از اعلام ختم عمليات ورشكستگي بپردازد، مي تواند تقاضاي اعاده اعتبار كند مشروط بر اينكه به ورشكستگي به تقصير يا تقلب محكوم نشده باشد.

ماده 1143 – در صورتي كه ورشكستگي شريك ضامن، در يك شركت ورشكسته اعلام گردد، از وي جز با اثبات تأديه تمام ديون شركت به ترتيب مقرر در ماده( 1142 ) اين قانون اعاده اعتبار نمي گردد.

ماده 1144 – در صورتي كه يك يا چند نفر از بستانكار ان غائب باشند و يا از دريافت مطالبات خود امتناع نمايند، تاجر ورشكسته براي اعاده اعتبار بايد وجوهي را كه به آنها مديون است با اطلاع دادستان در صندوق امانات دادگستري توديع نمايد. رسيد دال بر توديع وجوه مذكور دليل برائت ذمه تاجر محسوب است.

ماده 1145 – دادخواست اعاده اعتبار باي د به انضمام اسناد مثبِت آن به دادگاه صادركننده حكم ورشكستگي تقديم گردد. دادگاه بايد به فوريت رونوشت يا تصويري از دادخواست را براي دادستان ارسال نمايد.

ماده 1146 – مدير دفتر دادگاه بايد به هزينه خواهان مفاد دادخواست مذكور را به كليه بستانكاراني كه سند عدم كفايت دارايي دريافت نموده اند، ابلاغ نمايد.

ماده 1147 – دادستان بايد حداكثر تا سي روز پس از دريافت رونوشت ي ا تصو ير دادخواست اعاده اعتبار گزارشي از آراي كيفري صادرشده در مورد ورشكسته را به دادگاه تقديم نمايد.

ماده 1148 – در صورتي كه پرونده تاجر از بابت ورشكستگي به تقصير يا به تقلب در دادسرا يا دادگاه مطرح باشد، دادستان مكلف است به فوريت مراتب را به دادگاه رسيدگي كننده به اعاده اعتبار اعلام نمايد. در اين صورت دادگاه مذكور با صدور قرار اناطه رسيدگي به دعوي را به تبرئه قطعي تاجر ورشكسته منوط مي كند.

ماده 1149 – خواهان اعاده اعتبار و همچنين هر بستانكاري كه سند عدم كفا يت دارايي دريافت نموده و طلب خود را به طور كامل دريافت نكرده است، مي تواند از حكم صادرشده تجديدنظرخواهي كند.

ماده 1150 – در صورتي كه پس از حكم به اعاده اعتبار، تاجر به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب محكوم شود حكم اعاده اعتبار لغو و اعاده اعتبار حسب مورد به تحقق شرايط مندرج در مواد ( 1140 ) و ( 1141 ) اين قانون موكول مي شود.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.