قانون ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

باب ششم – مقررات خاص شركتهاي تجارتي

ماده 1125 – در صورت وجود شرايط مقرر در اي ن باب، ورشكستگي شركت تجارتي را از زمان تشكيل تا ختم تصفيه مي توان از دادگاه صالح تقاضا كرد حتي اگر شركت منحل شده و در حال تصفيه باشد.

ماده 1126 – تقاضاي اعلام ورشكستگي شركت تجارتي به وسيله خود شركت فقط با تصويب مجمع عمومي فوق العاده و به وسيله مدير عامل مجاز است.

ماده 1127 – در صورت احتمال بهبود وضع مالي شركت يا اقتضاي مصالح ملي، دادگاه مي تواند رأساً يا به تقاضاي شركت رسيدگي به دعوي را حداكثر به مدت سه ماه به تأخير اندازد. در اين موارد دادگاه بايد به اتخاذ اقدامات احتياطي لازم بر اي حفظ اموال شركت دستور دهد.

ماده 1128 – در صورت اعلام توقف شركت، دادگاه صادركننده رأي براي رسيدگي به تقاضاي ورشكستگي شخصي كه در اموال شركت مانند اموال شخصي خود تصرف مي كرده و يا به نام شركت و به حساب خود، معاملا تي انجام داده، صالح است حت ي درصورتي كه به خودي خود صالح براي رسيدگي به تقاضاي ورشكستگي شخص مذكور نباشد.

ماده 1129 – در كليه مواردي كه حسب مواد اين باب حضور يا أخذ نظر تاجر و يا اداي توضيح از جانب وي لازم است، مديرعامل شركت جايگزين او مي شود.

ماده 1130 – تقاضاي انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه و پ يش نو يس آن در شركت تجارتي متوقف بايد، به تصويب مجمع عمومي عادي سالانه يا عادي به طور فوق العاده برسد و سپس از جانب مديرعامل شركت تقديم گردد.

ماده 1131 – ورشكستگي شركا و يا سهامدار ان ملازمه قانو ني با ورشكستگ ي شركت و ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركا و يا سهامداران آن ندارد.

ماده 1132 – ورشكستگي شركت تجارتي را پس از انحلال نيز مي توان تقاضا كرد، مشروط بر اينكه اموال شركت تقسيم نشده باشد.

ماده 1133 – هرگاه شركت منحل شده قبل از انحلال از تأديه وجوهي كه بر عهده داشته متوقف باشد يا پس از انحلال از تأديه وجوه مذكور متوقف شود، مدير يا مديران تصفيه بايد ورشكستگي شركت را مطابق مقررات مربوط از مراجع ذي صلاح قضائي تقاضا كنند.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.