آیین نامه اجرایی جزءهای (۱) و (۲) بند (الف) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ثبت اطلاعات کارکنان در پاکنا و ثبت پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر در سامانه ثبت حقوق و مزایا

آیین نامه اجرایی جزءهای (۱) و (۲) بند (الف) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع: ثبت اطلاعات پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر کارمندان در سامانه ثبت حقوق و مزایا (تصویبنامه شماره ۳۹۸۲۸/ت۵۸۹۲۵ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۰ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۹/۴/۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی جزءهای (۱) و (۲) بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی جزءهای (۱) و (۲) بند (الف) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۲- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ذکر شده است، با رعایت مستثنیات جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون.

۳- کارکنان: کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری، کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان -مصوب ۱۳۷۵- و سایر کارکنانی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شوند.

۴- پرداخت مستقیم و مستمر (حقوق): حقوق، فوق العاده ها و مزایایی که طبق قوانین و مقررات مربوط، در حکم کارگزینی یا قرارداد منعقده با کارکنانی که رابطه مستقیم استخدامی یا بکارگیری با دستگاه اجرایی دارند، درج شده است.

۵- پرداخت غیرمستمر: فوق العاده ها و مزایای غیرمستمری که طبق قوانین و مقررات مربوط پرداخت می گردد، اضافه کار، هر گونه پاداش و هر گونه پرداخت نقدی و معادل ریالی کمک‌های رفاهی غیرنقدی به کارکنان.

۶- سامانه پاکنا: پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) که یکی از زیرسامانه‌های سامانه کارمندایران می‌باشد و ثبت و به روزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی کشور در آن صورت می پذیرد.

۷- سامانه ثبت حقوق و مزایا: سامانه موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- که دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات کلیه پرداخت‌های کارکنان خویش اعم از پرداخت مستقم و مستمر و غیرمستمر بر اساس ترتیبات موضوع تصویبنامه شماره ۹۹۱۴۵/ت۵۵۲۲۳هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۷ و دستورالعمل های مربوط، اقدام نمایند.

ماده ۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده با کارکنان و پرداخت های مستقیم و مستمر و غیرمستمر به تمامی آنان را در سامانه کارمند ایران (سامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) حسب مورد ثبت و همواره بروزرسانی نمایند.

تبصره ۱- ثبت اطلاعات در سامانه های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا، هیچ گونه حقی برای استخدام یا بکارگیری اشخاص در هیچ یک از دستگاه های اجرایی ایجاد نمی کند.

تبصره ۲- ثبت اطلاعات کلیه پرداخت ها و تأیید صحت اطلاعات وارد شده در سامانه ثبت حقوق و مزایا بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و ذیحساب یا مدیر مالی (حسب مورد) دستگاه اجرایی می باشد.

تبصره ۳- صدور شماره مستخدم/ شناسه برای کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری که بر اساس مجوزهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- استخدام یا بکارگیری شده اند، در سامانه کارمند ایران صورت می پذیرد.

تبصره ۴- چگونگی ثبت اطلاعات کارکنان موضوع جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، به موجب شیوه نامه های مستقلی که توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه های اجرایی مذکور تدوین می شود، تدوین می گردد.

ماده ۳- سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند اقدامات لازم برای تبادل اطلاعات بین سامانه کارمندایران و سامانه های جامع بودجه و خزانه داری الکترونیکی با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) را به عمل آورند.

ماده ۴- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- نسبت به تخصیص اعتبار پرداخت مستقیم و مستمر (حقوق کارکنان و محاسبه هزینه‌های پرسنلی شرکت های دولتی با دریافت اطلاعات کارکنان به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه کارمند ایران اقدام نماید.

ماده ۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) نسبت به پرداخت های مستقیم و غیرمستمر کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) به ذینفع نهایی، پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی و انطباق اطلاعات پرداخت‌های مستقیم و مستمر ثبت شده توسط دستگاه اجرایی با اطلاعات ثبت شده در سامانه پاکنا، به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب‌سرویس) و در سقف تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- اقدام می‌نماید.

تبصره- رفع مغایرت‌های احتمالی و هشدارها و خطاهای اعلام شده توسط سامانه درخواست وجه الکترونیکی موضوع این ماده با اطلاعات ثبت شده در سامانه کارمند ایران بر عهده دستگاه اجرایی است.

ماده ۶- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس سازو کارهایی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد، بسترهای مورد نیاز فنی و ارتباطی تبادل برخط اطلاعات سامانه (سیستم)های کارمندی (پرسنلی) خود بر سامانه کارمند ایران را به گونه‌ای آماده نمایند که فرآیند ثبت و بروزرسانی اطلاعات موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به صورت برخط انجام شود.

ماده ۷- مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه در دستگاه‌های اجرایی حسب مورد بر عهده بالاترین مقام (یا مقام مجاز از طرف وی در امور اداری استخدامی) و ذی‌حساب/ مدیر مالی دستگاه اجرایی است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا