1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.54 امتیاز(12 رای)

قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت (مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي)

ماده ۱ -(اصلاحي ۱۳/۰۲/۱۳۷۹) به كاركنان رسمي‚ ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانه‌ها‚ مؤسسات و شركت‌های دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌ دولت مصوب ۱۳۷۰‌، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مشمول مقررات استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران، هنگام بازنشستگي، ازكارافتادگي يا فوت در مقابل كليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت‌ معادل يك ماه آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي‌شود‚ خدمت مازاد بر سي سال در پرداخت پاداش موضوع اين قانون قابل احتساب نخواهد بود.

‌تبصره ۱- در صورتي كه سابقه خدمت مستخدم از سي سال كمتر باشد‚ پاداش به نسبت سال‌هاي خدمت محاسبه و پرداخت مي‌شود. در اين‌محاسبه كسر سال معادل يك سال منظور مي‌شود.

‌تبصره ۲ - در صورت فوت مستخدم‚ پاداش موضوع اين ماده به وزارت قانوني مستخدم متوفي‚ موضوع ماده (۸۶) قانون استخدام كشوري تعلق‌مي‌گيرد.

‌تبصره ۳ -(الحاقي ۱۶/۰۹/۱۳۷۶) به مستخدمان شاغل كه شهيد‚ ازكارافتاده يا فوت شوند‚ پاداش موضوع ماده (۱) به طور كامل پرداخت مي‌شود.

ماده ۲ -(اصلاحي ۲۱/۰۱/۱۳۸۱) به ازاي هر بار محكوميت اداري در ده سال آخر خدمت‚ يك ماه از پاداش پايان خدمت مستخدم كسر مي‌شود.

ماده ۳ -(اصلاحي ۱۳/۰۲/۱۳۷۹) در موارد زير به كاركنان موضوع ماده (۱) يا ورثه بلافصل آنان‚ معادل بيست برابر حداقل حقوق مبناي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت مصوب ۱۳۷۰ به عنوان كمك هزينه پرداخت مي‌شود.

- كمك هزينه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمين شاغل‚ بازنشسته از كار افتاده و متوفي فقط يك‌ بار حسب مورد.

- كمك هزينه در مورد فوت مستخدم شاغل‚ بازنشسته و افراد تحت تكفل وي.

‌تبصره -(اصلاحي ۱۶/۰۹/۱۳۷۶)مشمولان قانون كار از اين لحاظ تابع مقررات و ضوابط مربوط به خود هستند.

‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و سه تبصره در جلسه روز چهارشنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۵.۲.۲۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.