قانون الحاق یک تبصره به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 (مصوبه 6/7/1389 مجلس شورای اسلامی)

نامه شماره 49302/434 مورخ ۱۳۸۹/۸/۱

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده  بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 6/7/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

نامه شماره 171418 مورخ 11/8/1389

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/7/1389 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 49302/434 مورخ 1/8/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده  است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور- محمود احمدی نژاد

قانون الحاق یک تبصره به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386

ماده واحده- تبصره زیر به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 اضافه می شود:

تبصره- کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سال های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این تبصره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  انسانی با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/7/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی