آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

فصل اول – تعاريف:

ماده 1- در اين آيين‌نامه واژه‌هاي زير به جاي عبارت‌هاي مشروح مربوط به كار مي‌رود:

كشور  :  كشور جمهوري اسلامي ايران

منطقه : هر يك از مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

آيين‌نامه :  آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.