0 امتیاز
735 بازدید
در پرداخت حق بیمه توسط

سلام. اگر کارفرما از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی خودداری کند، و بیمه شده ( برای تسریع در بازنشستگی ) خودش حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، آیا بعدا که کارفرما حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت، سازمان تامین اجتماعی باید حق بیمه را به بیمه شده مسترد کند؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام.

اولا مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلّف شده اند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و حق بیمه کارگران را نیز بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. 

ثانیا اگر کارفرما به این تکلیف عمل نکند و کارگران، حق بیمه را، خودشان ( از جانب کارفرما ) به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند، و سازمان تامین اجتماعی براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کند، بنابراین استرداد آن از سازمان تأمین اجتماعی مبنای قانونی ندارد .

در اینگونه موارد کارگران می توانند در حدود قوانین و مقررات، حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی را از کارفرما مطالبه کنند.

توسط
سلام
از چه مرجعی باید حق بیمه را از کارفرما مطالبه کرد.
دیوان عدالت اداری یا دادگستری؟
یا اداره کار؟؟؟؟؟!!!!!
توسط
ار طریق تامین اجتماعی یا اداره کار
...