0 امتیاز
24 بازدید
در پرداخت حق بیمه توسط
پرداخت حق بیمه کارگری با حداقل حقوق جمعا چقدرمی شود؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...