باز کردن دسته بندی ها

 • قوانین کار و تأمین اجتماعی 4,194 سوال عناوین مشاوره ۱- حقوق، دستمزد و مزایا برای کارگران مختلف در کارگاه های مختلف مزد و مزایای متفاوتی تعلق می گیرد. حتی در یک کارگاه به کارگران مختلف نیز با توجه به سابقه، شرایط شغلی حقوق و مزایای قانون کار متفاوتی تعلق می گیرد. صرف پرداخت حقوق و مزایای قانون کار به کارگران کارفرما را از تکالیف قانونی خود بری نمی کند. به همان اندازه که پرداخت حقوق و مزایا برای کارفرما الزامی است باید اسناد مدارک قانونی مانند لیست حقوق، فیش حقوق و اسناد پرداختی را به شکل صحیح تهیه نماید. پس به دو سوال کلی پاسخ می دهیم : حقوق و مزایا و دستمزد کارگران چگونه محاسبه می شود؟ چه مزایایی به کارگران مختلف باید پرداخت شود؟ پس از پرداخت حقوق و مزایا و دستمزد قانونی چه مدارکی و باید به چه شکلی تنظیم شوند؟ ۲- قرارداد کار قانون کار مهم ترین و اولین قراری که بین کارگر و کارفرما اتفاق می افتد قرارداد کار کارگر است. خشت اول
 • قانون مدیریت خدمات کشوری 1,442 سوال
 • مقررات اداری و استخدامی دانشگاه‌ها 346 سوال
 • مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت 115 سوال
 • قانون نظام هماهنگ پرداخت 402 سوال
 • قوانین و مقررات ایثارگران 1,714 سوال
 • سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ 464 سوال
 • مالیات و حسابداری 198 سوال
 • تعطیلات و مرخصی 126 سوال
 • خرید بیمه سربازی 346 سوال
 • بیمه خودرو و دیه 1,317 سوال
 • بیمه درمان و هزینه‌ها 477 سوال
 • رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران 49 سوال
 • مباحث مدیریتی 85 سوال
 • ایرانیان خارج از کشور 46 سوال
...