0 امتیاز
3.3k بازدید
در پرداخت حق بیمه توسط

سلام. جریمه پرداخت نکردن حق بیمه چقدر است؟ مقررات مربوط به جریمه دیرکرد یا عدم ارسال لیست چیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

سلام.

مقررات مربوط به جریمه دیرکرد پرداخت یا عدم ارسال لیست حق بیمه:

  • مهلت قانونی جهت تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تاپایان آخرین روز ماه بعد است.
  • برای کارفرمایان کارگاههای مشمول معافیت سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر این مهلت تا آخرین روز دوماه بعد خواهد بود.
  • درصورت تاخیر یا عدم ارسال لیست و همچنین تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه مربوط به هرماه درمهلت تعیین شده کارفرما برحسب قانون جرایم درهرمورد ملزم به پرداخت جریمه خواهد بود.
  • جریمه تاخیر ارسال لیست باتوجه به میزان حق بیمه متعلقه و براساس قانون جرائم مصوب ۹/۵/۷۳ مجلس شورای اسلامی محاسبه و جریمه تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه، به میزان ۲% حق بیمه ماهیانه برای هر ماه تاخیر پرداخت و براساس قانون نوسازی صنایع مصوب ۲۶/۵/۸۲، محاسبه و مطالبه خواهد شد.
  • اگر کارفرما به دلیل تاخیر درپرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن ( همچنین تاخیر یا عدم ارسال لیست ) مشمول جریمه شود واصل حق بیمه و بیمه بیکاری را قبل از صدور برگ لازم الاجرا کلاً پرداخت نماید. ازپرداخت ۳۰% جریمه های مربوطه معاف خواهد بود
  • با صدور برگ لازم الاجرا، معافیت ۳۰% جریمه های متعلقه لغو و علاوه بر آن یک بیستم بدهی به عنوان نیم عشر اجرایی به کارگاه تعلق خواهد گرفت.

سوالات مشابه

...