0 امتیاز
106 بازدید
در پرداخت حق بیمه توسط
من از شهریور 1380 تا کنون در یک شرکت مهندس مشاور مشغول بکار هستم از مهر 1380 تا مرداد1381 بیمه برای من رد نشده و کارفرما این موضوع را قبول داشته وعدم پرداخت بیمه راناشی از اشتباه پرسنل اعلام میکند وآمادگی پرداخت بیمه را دارد

چگونه میتوان این حق بیمه را پرداخت؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...