0 امتیاز
33 بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط
سلام‌جناب‌نمابندگان‌اصفهانو...چراقولپبگیری نام ودستور را با عنوان دید مناسب یا ضوابطواختیارات‌وبا‌نگاه‌مثبت‌متذکر‌گردیده‌

هستید‌اقای‌اکرمی‌ جوابیه‌ را‌ودستور‌را‌صاد رفرمودند‌ولی‌مراحل‌صدور‌دستو ر قید‌فوریت ذکر نگردیده پدرمان نامه اشاره به موضوع ضوابط‌گردیده

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 14.6k بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1k بازدید
...