0 امتیاز
92 بازدید
در حقوق و مزایا توسط
آیا مبلغ کاهش ناشی از جز 1 بند د تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه 1400 با تغییر احکام تغییر می کند

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...