آیین‌نامه ثبت اطلاعات و پرداخت‌های کارکنان در سامانه کارمند ایران و حقوق و مزایا

تصویب آیین نامه ثبت و بروز رسانی اطلاعات و پرداخت‌های کارکنان در سامانه های کارمند ایران و ثبت حقوق و مزایا (تصویب‌نامه شماره ۶۲۴۴۶/ت۵۷۸۲۳هـ مورخ ۴/۶/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۶/۵/۱۳۹۹ به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.

۲- دستگاه اجرایی:‌ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌های دولتی مندرج در جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) قانون، با رعایت مستثنیات جزء (۴) بند (الف) تبصره (۲۱) قانون.

۳- کارکنان: کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری، کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شوند.

۴- پرداخت مستقیم و مستمر: حقوق، فوق‌العاده‌ها و مزایایی که طبق قوانین و مقررات مربوطه، در حکم کارگزینی یا قرارداد منعقده با کارکنانی که رابه مستقیم استخدامی یا بکارگیری با دستگاه اجرایی دارند، درج شده است.

۵- سایر پرداخت‌ها:‌ اضافه کار، هر گونه پاداش و هر گونه پرداخت نقدی و معادل ریالی کمک‌های رفاهی غیرنقدی به کارکنان.

۶- سامانه پاکنا: پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) که یکی از زیرسامانه‌های سازمانه کارمند ایران می‌باشد و ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور در آن صورت می‌پذیرد.

۷- سامانه ثبت حقوق و مزایا: یکی از زیرسامانه‌های سامانه کارمند ایران است که در اجرای ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی -مصوب ۱۳۹۵- و تصویبنامه شماره ۹۹۱۴۵/ت۵۵۲۲۳هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۷ و طبق این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات پرداخت‌های مستقیم و مستمر و سایر پرداخت‌ها به کارکنان می‌باشند.

ماده ۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های مستقیم و مستمر و سایر پرداخت‌ها به تمامی آنان را در سامانه کارمند ایران (سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) ثبت و همواره بروزرسانی نمایند.

تبصره ۱- ثبت اطلاعات در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا، هیچ‌گونه حقی برای استخدام و یا بکارگیری اشخاص در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی ایجاد نمی‌کند.

تبصره ۲- صدور شماره مستخدم/ شناسه برای کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری که بر اساس مجوزهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- استخدام یا بکارگیری شده‌اند، در سامانه کارمند ایران صورت می‌پذیرد.

تبصره ۳- چگونگی ثبت اطلاعات کارکنان موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۲۱) قانون، در شیوه‌نامه مستقلی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

ماده ۳- سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند اقدامات لازم را برای تبادل اطلاعات بین سامانه کارمند ایران و سامانه‌های جامع بودجه و خزانه‌داری الکترونیکی با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) بعمل آورند.

ماده ۴- سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص اعتبار پرداخت‌های مستقیم و مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه و محاسبه هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی با دریافت اطلاعات کارکنان به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب‌سرویس) با سامانه کارمند ایران اقدام نماید.

تبصره- تخصیص اعتبار پرداخت‌های مستقیم و مستمر به سایر کارکنان و سایر پرداخت‌ها به تمامی کارکنان متناسب با اطلاعات سامانه کارمند ایران انجام می‌شود.

ماده ۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) پرداخت مستقیم و مستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی حقوق دریافت می‌نمایند را پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی (مطابق با اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سامانه کارمند ایران) و در سقف تخصیص اعتبار صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از اطمینان از ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه کارمند ایران از طریق دریافت اطلاعات به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه مذکور، صورت دهد.

تبصره- رفع مغایرت‌های احتمالی و هشدارها و خطاهای اعلام شده توسط سامانه درخواست وجه الکترونیکی موضوع این ماده با اطلاعات ثبت شده در سامانه کارمند ایران بر عهده دستگاه اجرایی است.

ماده ۶- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس ساز و کارهایی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد، بسترهای مورد نیاز فنی و ارتباطی تبادل برخط اطلاعات سامانه (سیستم‌)‌های کارمند (پرسنلی) خود بر سامانه کارمند ایران را به گونه‌ای آماده نمایند که فرآیند ثبت و بروزرسانی اطلاعات موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه به صورت برخط انجام شود.

ماده ۷- مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه در دستگاه‌های اجرایی حسب مورد برعهده بالاترین مقام (یا مقام مجاز از طرف وی در امور اداری استخدامی) و ذیحساب/ مدیر مالی دستگاه اجرایی است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.