اکسل مالیات حقوق و دستمزد سال ۹۸

مستند قانونی:

مطابق بند (الف) تبصره (6) بودجه مصوب سال 1398-

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون(000/000/330) ریال تعیین می شود. نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق­العاده و کارانه(به استثنای تبصره های(1) و (2) ماده(86) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (20%) و نسبت به مازاد چهاربرابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (25%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج‌درصد (35%) می باشد.

میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(57) و (101) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون(258.000.000) ریال تعیین می شود.

فایل اکسل:

 دریافت کنید

ویرایش دوم/ مورخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۷

- رفع ایراد محاسباتی مربوط به مالیات سطح اول (۱۰٪)

تهیه و تنظیم: صیاح الدین شهدی- کارشناس کارگزینی سازمان هواشناسی کشور/ کارشناس ارشد مدیریت دولتی (تشکیلات و روشها) 

مطالب مربوط:

 بررسی و مقایسه مالیات بر درآمد حقوق لایحه بودجه سال ۹۷ و ۹۸

- اکسل مالیات حقوق دستمزد سال 97 (ویرایش جدید)

- قانون بودجه سال 1398 کل کشور