ابلاغ مواردی در خصوص ساماندهی، شرايط جابه‌جایی و انتقال، ذخيره مرخصي استحقاقي و اضافه کار کارکنان قرارداد انجام کار معین دستگاه‌های اجرايی (بخشنامه شماره 533555 مورخ 2/10/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 10/7/1397 با توجه به استعلامات متعدد دستگاه‌های اجرایی و به منظور ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قرارداد انجام کار معین و همچنین ساماندهی و استفاده بهینه از توانمندی‌های این دسته از نیروها در دستگاه‌های اجرایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

1- به‌کارگیری نیروهای قرارداد انجام کار معین جدید موضوع تبصره ماده (32)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام وظایف پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت شرایط احراز شغل و سایر ضوابط مربوط می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند به ازای تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین از مجموع بلاتصدی خود مسدود نموده و تعداد و عناوین پست‌های مسدودی را به این سازمان اعلام نمایند.

2- برای اخذ مجوز به‌کارگیری نیروی قرارداد انجام کار معین، دستگاه‌های اجرایی باید عنوان پستی که مقرر است وظایف آن به نیروی قراردادی واگذار گردد، به همراه عنوان شغلی که پست در آن تخصیص یافته است را برای تطبیق با شرایط احراز به این سازمان اعلام نمایند.

3- وظایفی که بر اساس قرارداد منعقده به نیروهای قرارداد انجام کار معین محول می‌گردد، در طول مدت قرارداد در دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل تغییر نمی‌باشد.

4- جابه‌جایی نیروهای قرارداد انجام کار معین دارای شناسه از دستگاه‌های اجرایی که تعداد این دسته از نیروها مازاد بر ده درصد پست‌های سازمانی مصوب است به سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول که تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین آنها کمتر از ده درصد پست‌های سازمانی مصوب است با موافقت دستگاه‌های اجرایی مبدأ و مقصد و در بستر سامانه کارمند ایران و با رعایت شرایط احراز شغل مربوطه و سایر مقررات از جمله تأمین اعتبار در دستگاه مقصد بر اساس ضوابط مربوط بلامانع می‌باشد. بدیهی است در صورت انطباق شرایط احراز شماره شناسه فرد جابه‌جا شده از دستگاه مبدأ باطل و شماره شناسه جدید برای وی در دستگاه مقصد توسط سامانه کارمند ایران تولید و صادر خواهد شد.

تبصره: جابه‌جایی کارمندان قرارداد انجام کار معین دارای شماره شناسه از دستگاه‌های اجرایی مشمول به سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون که واجد شرایط مندرج در صدر این بند نباشند، در موارد خاص صرفاً برای سمت‌های مدیریتی ضمن رعایت شرایط احراز با درخواست بالاترین مقام دستگاه مقصد، موافقت دستگاه مبدأ و تأیید این سازمان امکان‌پذیر خواهد بود.

5- مدت و نحوه ذخیره مرخصی استحقاقی نیروهای قرارداد انجام کار معین بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

6- اضافه‌کار پرداختی به نیروهای قرارداد انجام کار معین مشمول کسور بازنشستگی نمی‌باشد.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مقررات مرتبط:

- چگونگی به کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین (مشخص) در دستگاه های اجرایی

- نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار