آیین نامه اداري استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (ویرایش نهایی- اردیبهشت 1391)

فصل اول - کلیات و تعاریف

فصل اول: تعاریف

ماده  1- در اجراي بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران، آیین نامه اداري و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ موسسه آموزشی پژوهشی که از این پس به اختصار "موسسه" نامیده می شود، برابر مفاد این آیین نامه می باشد.

ماده 2- کارمند: فردي است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در موسسه به خدمت پذیرفته شود.

ماده  3- استخدام: عبارت است از به کارگیري شخص حقیقی به صورت رسمی یا پیمانی یا قراردادي طبق ضوابط و مقررات مندرج در این آیین نامه بمنظور خدمت در موسسه.

ماده 4- حکم سازمانی: عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیت دار موسسه که با رعایت مفاد این آیین نامه به منظور استخدام اشخاص حقیقی صادر شده باشد.

ماده 5- سابقه خدمت دولتی: عبارت است از مدت خدمت در وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتی که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون نیمه وقت بانوان مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدي آن و تبصره 1 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوري (مشروط به اینکه در ایام نیمه وقت و پاره وقت کسور بازنشستگی به صورت کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه و خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به عنوان سابقه خدمت محسوب می شود. ایام مربوط به مرخصی استحقاقی و استعلاجی مشمولین این ماده و سوابق خدمت غیر دولتی که به موجب قوانین خاص، خدمت دولتی محسوب شده است، بعنوان خدمت دولتی لحاظ می شود.

ماده 6- ارتقاء: تخصیص پست سازمانی یا سطح شغلی بالاتر به کارمند بر اساس ضوابط طرحطبقه بندي مشاغل و ارزشیابی مشاغل.

ماده 7. انتصاب: به کار گماردن کارمند در پست سازمانی براساس شرایط احراز، لیاقت، شایستگی و ضوابط پیشنهادي معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع مصوب هیأت امناء.

ماده 8- انتقال: عبارت است از جابجایی محل خدمت کارمند با صدور حکم رسمی به واحدهاي تحت پوشش موسسه یا به منظور اشتغال در سایر موسسه ها و واحدهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دستگاه هاي دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی با حفظ سوابق خدمت.

ماده 9- مأموریت: عبارت است از:

الف) محول شدن وظیفه موقت به کارمند، غیر از وظیفه اصلی که در پست سازمانی خود دارد،

ب) اعزام کارمند به طور موقت به واحدهاي تحت پوشش موسسه یا سایر موسسه ها و واحدهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارتخانه ها و موسسات عمومی غیر دولتی،

ج) اعزام کارمند براي طی دوره آموزشی یا کارآموزي در داخل یا خارج از کشور برابر مفاد این آیین نامه.

ماده 10- تعلیق: ناظر بر وضعیت کارمندي است که طبق حکم مقامات صلاحیت دار تا تعیین تکلیف وي، به موجب احکام دادگاه و یا آراء مراجع قانونی ذي صلاح به طور موقت از ادامه خدمت در موسسه محروم شده باشد.

ماده 11- استعفاء: عبارت است از ارائه درخواست معافیت از ادامه خدمت در موسسه توسط کارمند.

ماده 12- غیبت موجه: عبارت از آن است که کارمند به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او براي موسسه محرز شده باشد.

ماده 13- غیبت غیر موجه: عبارت از آن است که کارمند بدون مجوز یا ارایه عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود.

ماده 14- اخراج: عبارت از آن است که کارمند در اجراي احکام هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري یا آراء قانونی مراجع ذي صلاح به خدمت وي در موسسه به طور دائم خاتمه داده شود.

ماده 15- مرخصی استعلاجی: عبارت از آن است که کارمند در صورت ابتلاء به بیماري یا زایمان که مانع از انجام خدمت وي باشد، از مرخصی استعلاجی استفاده کند.

ماده 16- بازنشستگی: عبارت از آن است که کارمند طبق ضوابط و مقررات قانونی و به موجب حکم رسمی به افتخار بازنشستگی نائل شده و از مستمري بازنشستگی استفاده کند.

ماده 17- از کارافتادگی: عبارت از آن است که کارمند بنا به تشخیص پزشک معالج و تأیید کمیسیون پزشکی، توانایی کارکردن را از دست داده و طبق مقررات از کارافتاده شده است و از مستمري ازکارافتادگی استفاده می کند.

ماده 18- انفصال دائم: عبارت از آن است که کارمند به موجب احکام دادگاه یا آراء قانونی مراجع ذي صلاح از خدمت در موسسه یا دستگاه هاي دولتی محروم شود.

ماده 19- انفصال موقت: عبارت از آن است که کارمند موسسه به موجب احکام دادگاه یا آراء قانونی مراجع ذي صلاح و براي مدت معین از اشتغال در موسسه محروم شود.

ماده 20- آماده به خدمت: عبارت از آن است که کارمند طبق مفاد این آیین نامه در انتظار تعیین تکلیف یا ارجاع شغل باشد.

ماده 21- بازخریدي: عبارت از آن است که رابطه استخدامی کارمند با موسسه قطع و سوابق خدمت دولتی آنان بازخرید شود.

فصل دوم: راهبردها و فناوري انجام وظایف موسسه

ماده 22- موسسه مجاز است امور تصدي هاي خود را با رعایت اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران در قالب دستورالعمل مصوب به بخش تعاونی، خصوصی (حقیقی و حقوقی)، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده از سوي مراجع قانونی و ذي ربط، براساس دستورالعمل پیشنهادي کارگروه کاهش تصدي ستاد وزارت متبوع و تصویب هیات امناء واگذار نماید.

تبصره- خرید خدمات نیروي انسانی به صورت ساعتی و پاره وقت در مشاغل مورد نیاز موسسه در قالب دستورالعملی خواهد بود که از سوي هیأت امناء تصویب می شود.

ماده 23- نیروي انسانی بخش هاي غیردولتی که بر اساس مفاد این آیین نامه، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدي امور موسسه را عهده دار می گردند، تحت پوشش کارفرماي غیر دولتی هستند و موسسه هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این افراد ندارد. کارفرمایان این افراد موظفند با آنان مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط رفتار نمایند و پاسخگوي مقامات و یا مراجع ذي صلاح در این رابطه خواهند بود. موسسه در صورت تخلف کارفرماي بخش غیردولتی در احقاق حقوق این افراد، از محل مطالبات و ضمانت نامه دریافت شده، مطالبات آنان را پرداخت می نماید.

ماده 24- موسسه مجاز است به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارایه خدمات، از خدمات مشاوره اي در زمینه هاي توسعه و مدیریت سرمایه هاي انسانی و فن آوري هاي نوین اداري و پشتیبانی استفاده نماید. بدین منظور می تواند با اشخاص حقیقی، حقوقی و یا مراکز آموزشی، پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی واجد شرایط، با رعایت مقررات این آیین نامه، قرارداد منعقد نماید.

ماده 25- موسسه مکلف است به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندي از فکر، اندیشه و خلاقیت کارمندان خود، سازوکار مناسب براي جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاري آن در تصمیم گیري ها را فراهم آورد. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس دستورالعملی خواهد بود که از سوي شوراي تحول اداري وزارت متبوع ابلاغ می گردد.

ماده 26- با کارمند رسمی موسسه که وظایف وي در اجراي ماده 22 این آیین نامه به بخش غیردولتی واگذار شده است، به یکی از روش هاي ذیل عمل خواهد شد:

الف) انتقال به سایر واحدهاي موسسه یا سایر موسسات و یا دستگاه اجرایی دیگر،

ب) بازخرید سنوات خدمت،

ج) موافقت با مرخصی بدون حقوق براي مدت سه تا پنج سال،

د) انتقال به بخش غیردولتی که مجري وظایف و فعالیت هاي واگذار شده می باشد. در صورت تمایل

کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذي ربط با حفظ سوابق مربوط از محل اعتبارات تأمین شده توسط موسسه پرداخت می شود،

هـ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایاي وي را نیزبخش غیردولتی پرداخت می کند،

و) آماده به خدمت،

ز) موافقت با درخواست کارمند حسب مورد براساس ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه،

ح) موافقت با بازنشستگی در صورت تحقق شرایط.

تبصره- کارمند می تواند سه مورد از موارد هشتگانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به موسسه اعلام نماید. موسسه با توجه به اولویت تعیین شده از سوي کارمند یکی از روش ها را انتخاب و اقدام می نماید.

ماده 27- در راستاي اجراي ماده 22 ، موسسه آن دسته از وظایفی را که قابل واگذاري به بخش غیردولتی است، احصاء و نسبت به واگذاري آنها اقدام می نماید.

فصل سوم: فناوري اطلاعات و خدمات اداري

ماده 28- موسسه با ایجاد بسترهاي لازم، فرآیندهاي مورد عمل و روش هاي انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وري نیروي انسانی و کارآمدي فعالیت ها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم با استفاده بهینه از فن آوري اطلاعات و براساس دستورالعملی که از سوي هیأت رییسه تصویب می شود، تهیه و به مورد اجراء می گذارد و این روش ها را حداقل هر سه سال یک بار مورد بازبینی و اصلاح قرار می دهد.

ماده 29- موسسه با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل هاي ذي ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام می دهد:

1) اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارایه خدمات همراه با زمان بندي انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارایه نماید،

2) ارایه فرم هاي مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه هاي الکترونیکی،

3) ارایه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به موسسه براي دریافت خدمت در موارد ممکن.

تبصره- ارایه این دسته از خدمات از طریق دفاتر پستی و یا پیشخوان هاي خدمات دولت از طریق بخش دولتی و غیر دولتی نیز مجاز است.

فصل چهارم: ورود به خدمت

ماده 30- موسسه ملزم است برنامه ریزي نیروي انسانی خود را متناسب با برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور و شاخص هاي استاندارد ابلاغی از سوي اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی و مرکز توسعه مدیریت و تحول اداري وزارت متبوع، به تفکیک هر سال بر مبناي تعداد نیروهاي خروجی، واحدهاي جدیدالتاسیس، بخش ها، واحدهاي توسعه یافته و ... تدوین و تنظیم و در سال اول هر برنامه توسعه جهت تصویب در هیأت امناء مطرح می نماید.

تبصره- استفاده از هرگونه مجوز استخدام رسمی و پیمانی مستلزم وجود پست یا ردیف خالی سازمانی در قالب تشکیلات مصوب موسسه است.

ماده 31- مجوز هاي استخدام سالیانه پیمانی و یا تبدیل وضع نیروهاي قراردادي شاغل به پیمانی و یا قراردادي صرفاً توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه در قالب تبصره هاي ذیل تعیین و ابلاغ می شود.

تبصره 1- سهمیه استخدامی براي تأمین جایگزین نیروهاي خروجی پیمانی یا قراردادي (بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بازخرید خدمت، اخراج و استعفاء) با نظر اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی و ابلاغ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه تعیین می شود.

تبصره 2- مجوزهاي استخدامی مربوط به ایجاد، توسعه و تغییر در واحدهاي تابعه موسسه که در چارچوب طرح سطح بندي بیمارستان ها، طرح گسترش شبکه هاي بهداشتی و درمانی و دبیرخانه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی که با اخذ مجوز از وزارتخانه یا با مصوبه هیأت وزیران انجام پذیرفته است، برابر با استانداردهاي موجود اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3- موسسه موظف است پس از اخذ مجوز ایجاد، توسعه یا تغییر واحدهاي بهداشتی و درمانی همزمان با مهیا نمودن فضاي فیزیکی و تجهیزات و ملزومات پزشکی در مورد تأمین بودجه مورد نیاز و تصویب تشکیلات و مجوزهاي استخدامی اقدامات و پیگیري هاي لازم را از مبادي ذیربط به عمل آورده، به گونه اي که در آغاز فعالیت واحدهاي مذکور، کلیه مراحل اداري، استخدامی و تشکیلاتی انجام شده باشد.

تبصره 4- موسسه مجاز است در صورت نیاز حداکثر تا پنج درصد از مجوزهاي استخدامی ابلاغی از سوي وزارتخانه را بدون الزام به رعایت فضاي رقابتی و انتشار آگهی و صرفاً با تشخیص و مسئولیت شخصی رئیس موسسه و با رعایت شرایط احراز طبقه بندي مشاغل، به جذب نیرو از بین دارندگان مدرك تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با احراز صلاحیت عمومی بر اساس قانون گزینش اختصاص دهد.

تبصره 5- موسسه در صورت عدم تأمین مجوز استخدام پیمانی از سوي وزارتخانه و حسب ضرورت براي رفع نیازهاي موقت خود به نیروي انسانی مجاز است نسبت به به کارگیري نیروهاي قراردادي اقدام نماید. بدین منظور در سال مربوط (حداکثر دوبار در سال) بر اساس نظریه کمیته اي متشکل از معاون توسعه مدیریت و منابع موسسه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه نسبت به بررسی نیاز و تعیین تعداد و ترکیب رشته هاي شغلی مورد نیاز مبادرت می نماید. مصوبات این کمیته با ابلاغ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه قابلیت اجرایی خواهد داشت و بدین ترتیب موسسه می تواند با رعایت ماده  33  این آیین نامه برابر دستورالعملی که به تصویب هیأت امناء می رسد، نسبت به به کارگیري نیروي قراردادي مصوب به صورت کار معین با رعایت شرایط احراز طبقه بندي مشاغل اقدام نماید.

تبصره 6- موسسه مجاز است صرفاً در صورت تشخیص و نیاز، نیروهاي مورد نیاز طرح پزشک

خانواده و بیمه روستایی را در قالب بسته هاي سیاستی مورد تأیید معاونت بهداشت وزارت متبوع، بدون

برگزاري آمون و صرفاً با انجام مصاحبه و احراز صلاحیت عمومی و انجام گزینش، به صورت

قراردادي به خدمت بپذیرد.

تبصره 7- هر گونه به کارگیري نیروي قراردادي منوط به تأمین اعتبار از سوي موسسه است.

ماده 32- موسسه مجاز است در سقف اعتبارات و برابر استانداردهاي موجود براي رفع نیازهاي نیروي انسانی فعالیت هاي خدمات عمومی مشتمل بر مشاغل نظافت چی، پیش خدمت، آبدارچی، نامه رسان، تلفن چی و رانندگان اتومبیل هاي صرفاً دولتی، آشپز، متصدیان توزیع غذا و متصدي تأسیسات (مکانیسین و تکنیسین تأسیسات) با اشخاص حقیقی برابر ضوابط این آئین نامه، قرارداد منعقد نماید.

تبصره 1- این مشاغل به عنوان مشاغل کارگري تلقی شده و کارکنان مربوط، مشمول قانون کار می باشند.

تبصره 2- کارکنان مورد نظر از نظر بیمه و بازنشستگی پس از عقد قرارداد با موسسه تابع قانون تأمین اجتماعی می باشند.

تبصره 3- به کارگیري هر گونه نیروي مشمول مفاد این ماده در خصوص واحدهاي ایجادي و یا توسعه اي تحت پوشش موسسه در مشاغل خدمات عمومی، مستلزم برآورد تعداد نفرات مورد نیاز برابر استانداردهاي ابلاغی اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارتخانه با رعایت ماده 33 این آیین نامه و تأمین اعتبار توسط موسسه و توسط کمیته موضوع تبصره 5 ماده 31 می باشد.

تبصره 4- موسسه مجاز است در سقف تعداد نیروهاي خروجی دائم سالیانه (بازنشستگی، فوت، اخراج، استعفاء، از کارافتادگی کلی) از مشاغل مورد نظر این ماده، راساً نسبت به به کارگیري نیروي انسانی جدید جایگزین با رعایت ماده 33 این آیین نامه و شرایط احراز هر شغل اقدام نماید. در صورت خروج موقت نیروهاي مورد نظر به دلایلی نظیر مرخصی استحقاقی، استعلاجی، انفصال موقت، بدون حقوق، انتقال و ماموریت موقت، به کارگیري نیروي جدید مجاز نمی باشد.

ماده 33- استخدام نیروي انسانی مورد نیاز موسسه به صورت پیمانی یا قراردادي، در فضاي رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و سنجش توانمندي هاي عمومی و تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و یا ترکیبی از آنها براساس دستورالعملی که از سوي هیأت امناء موسسه تصویب می شود و با احراز صلاحیت هاي عمومی براساس قانون تسري گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتی مصوب 9/2/1375 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تبصره- شماره ملی هر کارمند موسسه، به عنوان شماره مستخدم وي تلقی می شود و سایر کارمندانی که از قبل شماره مستخدم داشته اند، همچنان همان شماره ها معتبرخواهد بود.

ماده 34- شرایط عمومی استخدام در موسسه:

الف) داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال و براي دارندگان مدرك تحصیلی دکتري و بالاتر چهل و پنج سال،

ب) داشتن تابعیت ایران،

ج) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم براي مردان،

د) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان،

ه) نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر،

و) دارا بودن مدرك تحصیلی دانشگاهی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی معتبر،

ز) داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی انجام کاري که براي آن استخدام می شوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوي هیأت امناء موسسه،

ح) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران،

ط) التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.

تبصره 1. به کارگیري موقت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود صورت می گیرد و حقوق و مزایاي آنان براساس مفاد این آیین نامه تعیین و برقرار خواهد شد.

تبصره 2. مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، قانون کار و اعضاي هیأت علمی تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند. حقوق و مزایا و امور رفاهی مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (مرخصی هاي استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، پاداش، کمک هاي غیر نقدي و بیمه عمر، درمان و حادثه و سایر مزایا) تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود.

تبصره 3. موسسه موظف است قوانین مربوط به استخدام ایثارگران را رعایت نماید.

تبصره 4. مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتی حداکثر به میزان پنج سال به سقف سنی بند الف اضافه می شود.

تبصره 5. استخدام بهیار با مدرك تحصیلی دیپلم بهیاري و حداقل 18 سال سن مجاز می باشد و ضوابط استخدام در سایر مشاغل با مدرك تحصیلی دیپلم از سوي وزارتخانه ابلاغ می شود.

تبصره 6- پذیرش و استخدام بهورز با مدرك تحصیلی دیپلم و یا فوق دیپلم برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت امناء می رسد.

فصل پنجم: استخدام

ماده 35- رابطه استخدامی در موسسه به سه شکل است:

الف) استخدام رسمی،

ب) استخدام پیمانی براي مدت معین،

ج) استخدام قراردادي براي مدت معین.

تبصره 1- استخدام در بدو ورود به شکل پیمانی یا قراردادي است. تبدیل وضع کارکنان قراردادي به پیمانی به شرط قبولی در آزمون استخدامی و پیمانی به رسمی بر اساس دستورالعملی است که از سوي هیأت امناء موسسه تصویب می شود.

تبصره 2- مستخدمین پیمانی حداقل 3 سال و حداکثر پس از شش سال خدمت پیمانی در صورت داشتن شرایط، برابر دستورالعمل مصوب هیأت امناء به مستخدم رسمی آزمایشی تبدیل وضع می شوند. در صورت عدم احراز شرایط مصوب براي تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی، تمدید قرارداد پیمانی مقدور نمی باشد.

ماده 36 . طول دوره رسمی آزمایشی حداقل یک سال و حداکثر دو سال است و کارمند با رعایت شرایط ذیل به مستخدم رسمی تبدیل خواهد شد:

الف) حصول اطمینان از لیاقت علمی، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوري، روحیه خدمت به مردم، تکریم ارباب رجوع و ارتقاء سطح رضایت مندي آنان و رعایت نظم و انضباط اداري از طریق کسب امتیاز لازم با پیشنهاد مدیر بلافصل و تأیید معاون توسعه مدیریت و منابع موسسه،

ب) طی دوره هاي آموزشی و کسب امتیاز لازم،

ج) تأیید گزینش.

تبصره 1- در صورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی، کارمند شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننماید با وي به یکی از روش هاي ذیل رفتار خواهد شد:

الف) اعطاء مهلت یک ساله دیگر براي احراز شرایط لازم(در هر حال مدت خدمت آزمایشی کارمند با احتساب این مهلت از 3 سال تجاوز نخواهد کرد)،

ب) قطع رابطه استخدامی.

تبصره 2- دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب هیأت امناء موسسه می رسد.

ماده 37- کارمند رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در موسسه خارج می گردد:

الف) بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذي ربط،

ب) قبول استعفاء،

ج) بازخریدي،

د) اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذي ربط،

هـ) فوت.

ماده 38- موسسه اجازه به کارگیري کارمندان منفصل از خدمت و همچنین کارمندان اخراج شده توسط سایر موسسات و واحدهاي تابعه وزارتخانه را ندارد.

ماده 39- انعقاد قرارداد مجدد با کارمند پیمانی یا قراردادي منوط به تحقق شرایط ذیل است:

الف) استمرار بقاء پست سازمانی کارمند پیمانی یا قراردادي،

ب) کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند،

ج) جلب رضایت مردم و ارباب رجوع،

د) ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه ي شغل مورد تصدي.

تبصره 1- درصورت عدم تحقق هر یک از شرایط فوق، انعقاد قرارداد مجدد با کارمند پیمانی یا قراردادي مقدور نخواهد بود. ضوابط بندهاي ب، ج و د این ماده طی دستورالعملی از سوي هیأت امناء تصویب می شود.

تبصره 2- هسته گزینش موسسه ملزم است نظریه خود را در خصوص تمدید یا عدم تمدید قرارداد کارمندان پیمانی و قراردادي حداکثر تا پایان بهمن ماه هرسال به معاونت توسعه مدیریت و منابع موسسه اعلام نماید. عدم ارسال نظریه تا مهلت مقرر به منزله تأیید تمدید قرارداد کارمندان مورد نظر می باشد.

ماده 40- استفاده کارمندان از مزایاي بیمه بیکاري حسب مورد، تابع قوانین و مقررات دولت خواهد بود.

فصل ششم: انتصابات

ماده 41- انتصاب و ارتقاء شغلی کارمند باید با رعایت شرایط تحصیلی، تجربی و موفقیت در دوره هاي آموزشی ضمن خدمت مورد لزوم، پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.

ماده  42- انتخاب و انتصاب افراد به پست هاي مدیریت حرفه اي و سرپرستی و شرایط تخصصی و عمومی و نحوه ارتقاء مسیر شغلی برابر دستورالعملی خواهد بود که از سوي مرکز توسعه مدیریت و تحول اداري وزارت متبوع پیشنهاد و توسط هیأت امناء موسسه تصویب خواهد شد.

تبصره 1- انتصاب افراد به پست هاي مدیریتی و سرپرستی باید ابتدا در کمیته طبقه بندي مشاغل موسسه مطرح و در صورت تشخیص و احراز شرایط لازم و تصویب این کمیته، پس از تأیید حراست دانشگاه نسبت به تغییر عنوان و انتصاب آنان اقدام نمود.

تبصره 2- ترکیب اعضاء کمیته طبقه بندي مشاغل، شاخص ها، وظایف و نحوه امتیاز بندي برابر دستورالعملی خواهد بود که از سوي وزارت متبوع ابلاغ خواهد شد.

ماده 43- دوره خدمت در پست هاي مدیریتی موسسه چهار ساله و تمدید آن دوره بلامانع است. ارزیابی عملکرد مدیران، تغییر پست افراد قبل از مدت مذکور و ... بر اساس دستورالعملی است که از سوي هیأت امناء موسسه تصویب خواهد شد.

ماده 44- موسسه هیچ گونه تعهدي نسبت به پذیرش مدارك مقاطع تحصیلی دانشگاهی ارائه شده غیر مرتبط با رشته شغلی کارمند در طول اشتغال نخواهد داشت و پذیرش مدارك مرتبط نیز منوط به طرح در کمیته طبقه بندي مشاغل و تائید آن کمیته است.

فصل هفتم: توانمندسازي کارمندان

ماده 45- توانمندسازي عبارت است از شناسایی و توسعه قابلیت هاي کارمندان از طریق ارتقاي دانش، اصلاح نگرش و بهبود مهارت هاي آنان به نحوي که باعث افزایش کارایی و اثربخشی و در نهایت تسهیل در دستیابی به اهداف سازمانی گردد.

ماده 46- موسسه مکلف است به منظور توانمندسازي کارمندان، نظام آموزش آنان را بر اساس دستورالعملی که از سوي هیأت امناء موسسه تصویب می شود، به گونه اي طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه هاي لازم براي مشارکت مستمر آنان در فرایند آموزش را فراهم نموده و رابطه اي بین ارتقاء و انتصاب کارمندان و مدیران با نظام آموزش برقرار شود. طراحی دوره ها به دو روش زیر مقدور است:

الف) طراحی دوره هاي آموزشی ضمن خدمت به صورت پودمانی و ترمی واحدي در طول دهه هاي خدمتی کارمند با هدف ارتقاء مدرك تحصیلی فرد،

ب) طراحی دوره هاي آموزشی ضمن خدمت کوتاه مدت، با هدف ارتقاء توانمندي هاي عمومی و اختصاصی کارمند.

تبصره- موسسه می تواند در قالب برنامه هاي توانمندسازي کارمندان خود، تمام مراحل نیازسنجی، برنامه ریزي، طراحی ، اجراء، ارزشیابی و سنجش اثربخشی دوره هاي آموزشی و سایر فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی مربوط به آموزش کارمندان را رأساً یا از طریق مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها مورد تأیید مراجع ذي ربط باشد، انجام دهد.

ماده 47- موسسه موظف است به منظور سیاست گذاري و مدیریت کلان آموزش منابع انسانی از مصوبات کمیته راهبري آموزش و توانمندسازي وزارتخانه تبعیت نماید.

ماده 48- اعطاي مأموریت آموزشی براي انجام تحصیلات تکمیلی دانشگاهی (فوق لیسانس و بالاتر) مستلزم آن است که موسسه با استناد به ماده 30 این آیین نامه نیازهاي نیروي انسانی خود را حسب نوع و تعداد رشته و مقطع تحصیلی مورد نیاز استخراج و با رعایت اولویت ها در قالب سهمیه سالیانه تعیین و به تصویب هیأت رییسه مؤسسه برساند و صرفاً بر این اساس نسبت به اعطاي مأموریت آموزشی به کارمندان اقدام نماید.

تبصره 1- تمامی کارمندان پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی مجاز خواهند بود برابر دستورالعملی که از سوي هیأت امناء تصویب می شود، از مأموریت آموزشی استفاده نمایند.

تبصره 2- ایثارگران در استفاده از مأموریت آموزشی، تابع قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

تبصره 3- اعطاي مأموریت اداري روزانه یا ساعتی براي دوره هاي پودمانی و دوره هاي حضوري از و ... بنا به نیاز موسسه در راستاي توانمندسازي کارمندان براي انجام بهینه وظایف سازمانی MPH جمله امکان پذیر است.

فصل هشتم: حقوق و مزایا

ماده 49- نظام پرداخت کارمندان موسسه بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی هاي

مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در

ضریب ریالی سالیانه، مبناي تعیین حقوق و مزایاي کارمندان قرار می گیرد.

تبصره- ضریب ریالی مذکور در این ماده براي هر سال معادل ضریب ریالی اعلام شده از سوي دولت

بوده که توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می گردد.

ماده 50- مشاغل مشمول این آیین نامه به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه بر اساس عواملی نظیر اهمیت، پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها، سطح تخصص و مهارت هاي مورد نیاز به یکی اختصاص یافته و به تصویب هیأت امناء خواهد رسید. امتیاز « حق شغل » از طبقات جدول یا جداول جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل، حداقل 2400  و حداکثر آن 7000 برابر دستورالعمل پیوست می باشد.

تبصره 1- افزایش امتیازات جدول یا جداول موضوع این ماده و تبصره هاي آن و ماده 51 (حق شاغل)

به منظور تعدیل حقوق ثابت کارمندان و با اعمال کاهش یا حذف مبلغ تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی کارمندان تابع دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع و به تصویب هیأت امناء می رسد. بدیهی است با اعمال این تبصره درج تفاوت تطبیق باقیمانده مانع از افزایش ضریب سالانه حقوق کارمندان نخواهد شد.

تبصره 2- تطبیق حقوق و مزایاي افراد جدیدالاستخدام و کارشناسان بهداشت حرفه اي و محیط که به امور بازرسی منصوب می شوند، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت امناي موسسه می رسد.

تبصره 3- هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها، حداکثر در پنج رتبه: مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندي می شوند و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می یابند. شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی و اولین طبقه شغلی مربوط قرار می گیرند و در طول دوره خدمت در قالب دستورالعمل تهیه شده از سوي معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارت ها، انجام خدمات برجسته، طی دوره هاي آموزشی، میزان جلب رضایت ارباب رجوع و ... متناسب با ویژگی هاي مشاغل، ارزیابی و حسب امتیازات کسب شده و طی حداقل مدت سنوات خدمت مورد نیاز به رتبه هاي پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می یابند. افرادي که طبق ضوابط مصوب به عنوان نخبه تعیین می شوند و افرادي که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند، طبق دستورالعمل مربوط از طی نمودن برخی از رتبه ها معاف و در یکی از رتبه هاي بالاتر قرار می گیرند.

تبصره 4- رتبه هاي خبره و عالی فقط به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.

تبصره 5- امتیاز طبقه مشاغل بهداشتی و درمانی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب 2/1، در خصوص دارندان مدارک دکترای حرفه ای، phd، متخصصین و بالاتر با ضریب 5/1 و برای سایر مشاغل با ضریب 1/1 محاسبه می گردد.

ماده 51- شاغلین مشمول این آیین نامه براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره هاي آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز «حق شاغل» که حداقل 1300 و حداکثر 5700 امتیاز می باشد، برابر دستورالعمل پیوست بهره مند می شوند.

تبصره- هنرمندان و افرادي که در حوزه هاي علمیه تحصیل نموده اند، بر اساس دستورالعملی که از سوي وزارتخانه ابلاغ می شود با مقاطع تحصیلی رسمی همتراز می گردند.

ماده 52- به منظور اجراي کامل نظام پرداخت مبتنی بر ارزشیابی مشاغل، موسسه مجاز است ارزشیابی هر یک از مشاغل را با رعایت ماده 50 این آیین نامه و تبصره هاي ذیل ماده مذکور و اختصاص آن به یکی از طبقات جداول حق شغل و تعیین عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که از سوي معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه ابلاغ می شود، تدوین و به تصویب هیأت امناء برسد.

ماده 53- عناوین مدیریت و سرپرستی، متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت هاي شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول «فوق العاده مدیریت» طبق دستورالعمل پیوست که حداقل امتیاز آن 510 و حداکثر آن 2700 است، قرار می گیرند.

تبصره- مدیرانی که حداقل 2 سال در پست هاي مدیریتی انجام وظیفه نموده یا بنمایند، در صورتی که به سمت پایین تري منصوب شوند و فوق العاده مدیریت آنان در مسئولیت جدید از 80 درصد فوق العاده مدیریت در پست قبلی کمتر باشد، به میزان مابه التفاوت تا سقف درصد مذکور به عنوان «تفاوت فوق العاده مدیریت» دریافت خواهد نمود. این تفاوت با ارتقاء هاي بعدي مستهلک می شود. این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاك عمل خواهد بود.

ماده 54- علاوه بر پرداخت هاي موضوع مواد 50، 51 و 53 (حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت) که «حقوق ثابت» تلقی می شود؛ فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:

1- فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدي آب و هوا: براي مشاغل تخصصی که شاغلین آنها داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند حداکثر تا 25 % امتیاز حقوق ثابت و براي سایر مشاغل حداکثر تا 20% حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.

فهرست این مناطق که در هر دوره برنامه پنج ساله به تصویب هیأت وزیران می رسد، ملاك عمل خواهد بود. میزان و نحوه برقراري فوق العاده هاي مذکور برابر دستورالعمل پیوست است.

2- فوق العاده ایثارگري: متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا 1550 امتیاز بهره مند می شوند. جدول تخصیص امتیازات مربوط برابر دستورالعمل پیوست است.

تبصره 1- هرگونه تغییر در امتیاز ایثارگران یا تعاریف شمولیت ایثارگري مانند فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان 70%  به بالا تابع قانون مربوط می باشد.

تبصره 2- کارمندانی که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداري بوده اند، به ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ 130 امتیاز در نظر گرفته می شود. ملاك تشخیص مناطق جنگ زده مصوبات عمومی دولت خواهد بود.

تبصره 3- به دارندگان نشان هاي دولتی تا 800 امتیاز تعلق می گیرد.

3- فوق العاده سختی شرایط محیط کار: فقط به کارمندانی که در شرایط غیر متعارف محیط کار مجبور به انجام وظیفه می باشند، حداکثر تا 1500 امتیاز و در بیمارستان هاي روانی، بخش هاي روانی و بیمارستان هاي سوختگی حداکثر تا 3000 امتیاز طبق دستورالعمل پیوست، تعلق می گیرد. ضمناً دستورالعمل مربوط به تشخیص محیط هاي غیر متعارف و تعیین امتیاز یا درصد فوق العاده سختی کار هر یک از مشاغل با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه به تصویب هیأت امناء می رسد. تا تدوین دستورالعمل مربوط و تصویب آن توسط هیأت امناء، برقراري فوق العاده سختی کار بر اساس مصوبات قبلی همچنان قابل اجرا می باشد.

4-  فوق العاده حق اشعه: فقط به کارمندانی که در شرایط محیط کار با اشعه در ارتباط هستند، بنا به تشخیص کمیته تخصصی موسسه و دستورالعملی که از سوي وزارتخانه ابلاغ می شود، حداکثر تا 3000  امتیاز تعلق می گیرد. تا تدوین و تصویب دستورالعمل مربوط، برقراري فوق العاده حق اشعه بر اساس مصوبات قبلی همچنان قابل اجرا می باشد.

تبصره 1- کارمندانی که قبل از اجراي این آیین نامه، مبلغی به عنوان فوق العاده حق اشعه دریافت می کردند، چنانچه با اجراي این آیین نامه مبلغ حق اشعه آنان کاهش یابد، مبلغ قبلی همچنان ملاك پرداخت خواهد بود.

تبصره 2- آن دسته از کارمندانی که در مرحله تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوري از فوق العاده کار با اشعه برخوردار بوده اند و این مبلغ در احکام آنان در قالب تفاوت تطبیق لحاظ شده است، از مبلغ تفاوت تطبیق کسر و به عنوان فوق العاده اشعه در کنار فوق العاده سختی کار محاسبه و تا هنگامی که به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، پرداخت می شود.

5- کمک هزینه عائله مندي و اولاد: به کارمندان مرد شاغل، بازنشسته و از کار افتاده مشمول این قانون که داراي همسر می باشند معادل 810 امتیاز بابت کمک هزینه عائله مندي و به ازاء هر فرزند معادل 210 امتیاز به عنوان کمک هزینه اولاد قابل پرداخت است.

تبصره 1- حداکثر سن براي اولاد ذکور که از مزایاي این بند استفاده می کنند تا 20 سال و به شرط ادامه تحصیل و غیرشاغل بودن فرزند تا 25 سال تمام.

تبصره 2- اولاد اناث مادام که شوهر یا شغل نداشته باشند بدون رعایت سقف سنی.

تبصره 3- کارمندان زن شاغل، بازنشسته، از کار افتاده و وظیفه بگیر مشمول این آیین نامه که داراي همسر نبوده (همسر فوت کرده یا مطلقه باشد) و یا همسر آنان معلول و یا ازکارافتاده کلی باشد، از مزایاي کمک هزینه عائله مندي این بند بهره مند می شوند. در صورتی که این کارمندان براساس راي مراجع ذي صلاح، به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود باشند، از مزایاي کمک هزینه اولاد نیز بهره مند می شوند. این افراد در صورت ازدواج مجدد و تحت تکفل بودن فرزندان، بر اساس رأي مراجع ذي صلاح، از مزایاي کمک هزینه اولاد بهره مند می شوند.

تبصره 4- فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذي ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند.

تبصره 5- چند قلو زایی نیز مشمول کمک هزینه اولاد می گردد.

6- فوق العاده شغل: براي مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت ها، پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها و شرایط بازار کار براي مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر 700 امتیاز و براي مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر 1500 امتیاز و براي مشاغل بالاتر حداکثر 2000 امتیاز تعیین می گردد.

برقراري این فوق العاده منوط به تدوین دستورالعملی است که از سوي معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه تهیه و به تصویب هیأت امناء می رسد.

7- فوق العاده کارایی و عملکرد: دستورالعمل مربوط به این فوق العاده ازسوي هیات رئیسه موسسه تهیه و پس از تصویب هیأت امناء اجرا می شود.

8- فوق العاده نوبت کاري: به متصدیان مشاغلی پرداخت می شود که در نوبت هاي غیر متعارف ساعت اداري به صورت تمام وقت، مستمر و گردشی ملزم به انجام وظیفه می باشند. این فوق العاده در قالب جدول امتیازات مندرج در دستورالعمل پیوست به کارمندان مشمول قابل پرداخت است.

9- موسسه مجاز است به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، جابجایی محل خدمت، کسر صندوق و تضمین، مبالغی را برابر آیین نامه و دستورالعمل مربوط که از سوي هیات امناء ابلاغ می شود، پرداخت نماید.

تبصره- تا تصویب و ابلاغ دستورالعمل از سوي هیات امناء، ضوابط مربوط در حوزه کارمندان دولت ملاك عمل خواهد بود.

10- درصورتی که بنا به درخواست موسسه، کارمند موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداري گردد، پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کار (حداکثر تاسقف 175 ساعت در ماه) بلامانع است.

تبصره- نرخ یک ساعت فوق العاده اضافه کاري کارمند موسسه به شرح ذیل محاسبه می شود:

11- دستورالعمل حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف از سوي هیات امناء به موسسه ابلاغ و قابل اجرا خواهد بود. تا ابلاغ دستورالعمل مذکور مصوبات قبلی قابل اجرا می باشد.

12- فوق العاده ویژه: در موارد خاص موسسه مجاز است با توجه به عواملی از قبیل مهارت، مسئولیت، ریسک پذیري، تأثیر اقتصادي فعالیت ها در درآمد موسسه، مخاطرات شغل، موقعیت شغل در مبلغ (حق شغل+ حق شاغل+ فوق العاده مدیریت)

176

= مبلغ یک ساعت فوق العاده

اضافه کاري

بازار کار داخلی و بین المللی، میزان ارباب رجوع و حساسیت کار، براي حداکثر 25 % از مشاغل موسسه

حداکثر تا 50 % سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر مندرج در این آیین نامه، فوق العاده

ویژه برقرار نماید. مشاغل مورد نظر و میزان فوق العاده مذکور، حسب دستورالعمل مصوب هیأت امناء

تعیین می شود.

13- موسسه اجازه دارد تا تصویب دستورالعمل جدید اداره نظام نوین بیمارستان ها در هیأت امناء،

همچنان بر اساس دستوالعمل قبلی نسبت به پرداخت کارانه افراد مشمول اقدام نماید.

14- فوق العاده حق محرومیت از مطب: موسسه مجاز است به دارندگان مدرك دکتري در رشته هاي گروه پزشکی ( پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازي، علوم آزمایشگاهی) که تمام وقت برابر مقررات در واحدهاي مختلف موسسه شاغل می باشند، مشروط به اینکه در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی، مطب، داروخانه، آزمایشگاه، بیمارستان، درمانگاه و سایر واحدهاي بخش خصوصی و خیریه و... به فعالیت انتفاعی تخصصی اشتغال نداشته باشند، فوق العاده حق محرومیت از مطب پرداخت نماید. تا تصویب دستورالعمل مربوط توسط هیأت امناء، مبلغ فوق العاده محرومیت از مطب، برابر ضوابط قبلی همچنان قابل پرداخت می باشد.

15- حق الزحمه طرح تمام وقتی: به منظور استفاده از خدمات دارندگان مدرك دکتراي حرفه اي در رشته هاي پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي، دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی و متخصصین گروه علوم پزشکی در غیر ساعات اداري با هدف توسعه و گسترش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح ستادي و اجرایی موسسه اعم از روستاها و شهرها و تأمین کادر مورد نیاز آن، موسسه مجاز است تا تصویب دستورالعمل مربوط توسط هیأت امناء، مبلغ حق الزحمه طرح تمام وقتی را برابر ضوابط قبلی همچنان پرداخت کند.

تبصره- برقراري حق الزحمه تمام وقتی براي سایر مشاغل طبق دستورالعمل مصوب هیأت امناء خواهد بود.

فوق العاده » 16 . موسسه مجاز است پس از تصویب هیأت امناء، فوق العاده خاصی را تحت عنوانحسب مورد بر اساس عواملی نظیر مدرك تحصیلی، سابقه خدمت، شغل، مناطق « خاص هیأت امناء

کمتر توسعه یافته و ... به کارمندان موسسه پرداخت نماید. این فوق العاده بر مبناي مجموع ریالی حق

شغل و حق شاغل در عدد ثابتی که از سوي هیأت امناء اعلام می شود، ضرب می گردد.

فوق العاده خاص هیأت امناء = K ×( (حق شغل + حق شاغل

17- موسسه موظف است برابر دستورالعمل پیوست نسبت به برقراري فوق العاده جذب تا سقف سی و پنج درصد حقوق و مزایاي مستمر کارمندان (رسمی، پیمانی، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و قراردادي) اقدام نماید. این فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی است.

18- برقراري و پرداخت حق فنی به برخی از شاغلین (رسمی، پیمانی و قراردادي) مشاغل خاص بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوي معاونت توسعه مدیریت و منابع پیشنهاد و به تصویب هیأت امناء می رسد. تا تصویب دستورالعمل مذکور، حق فنی مصوب قبلی به قوت خود باقی است.

19- موسسه مجاز است مبلغی را تحت عنوان "فوق العاده مسئولیت" از محل درآمد اختصاصی به مدیران غیر هیات علمی سطوح مختلف مدیریتی پرداخت نماید. مبلغ این فوق العاده برابر سطوح تعیین شده مدیریتی در جدول فوق العاده مدیریت اعضاي هیات علمی است که از سوي هیات امناي موسسه تصویب می گردد. (ماده 53 آئین نامه اعضاي هیات علمی دانشگاه ها)

تبصره 1- میزان ریالی یا ضریب افزایش فوق العاده مذکور، هرساله توسط هیأت امناء تعیین و به تصویب می رسد.

تبصره 2- آن دسته از مشاغل و مسئولیت هایی که در جداول موضوع این بند، عناوین شغلی آنان ذکر نشده است، هیأت رییسه دانشگاه می تواند حسب مورد و برابر درجه اهمیت آن با یکی از ردیف هاي جدول فوق همتراز و نسبت به برقراري فوق العاده مسئولیت اقدام نماید.

ماده 55- فوق العاده هاي ایثارگري، نشان هاي دولتی، خدمت اداري در مناطق جنگ زده، سختی شرایط محیط کار، فوق العاده شغل و فوق العاده اشعه به عنوان "فوق العاده مستمر" تلقی می گردد.

ماده 56- شرایط تصدي مشاغل عمومی و اختصاصی موسسه به تناسب وظایف پست هاي قابل

تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره هاي آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با ابلاغ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه تعیین می شود و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور، رعایت شرایط مصوب الزامی است.

ماده 57- موسسه مجاز است با کارمندانی که به سمت هاي مقامات سیاسی مندرج در قانون مدیریت

خدمات کشوري منصوب می شوند، در زمان انتصاب به سمت هاي مقامات و اشتغال مجدد در موسسه با آنان برابر مفاد قانون مذکور و اصلاحات بعدي آن رفتار نماید.

ماده 58- میزان عیدي پایان سال کارمندان موسسه حداقل برابر مصوبات عمومی دولت که از سوي وزارتخانه اعلام می شود، خواهد بود.

ماده 59- حداقل حقوق ثابت و مزایاي مستمر کارمندان موسسه در هر سال از سوي وزارتخانه اعلام خواهد شد.

ماده 60- کل مبالغ پرداختی به مشمولین این آیین نامه اعم از مستمر، غیر مستمر، پاداش و هزینه ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج شود.

تبصره- میزان و نحوه پرداخت هاي مزایاي غیر مستمر و امور رفاهی، ورزشی و تفریحی کارمندان بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت امناء می رسد.

ماده  61- حقوق و مزایاي مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان برابر مفاد این فصل تعیین و برقرار می شود. این افراد در مدت انجام تعهدات قانونی مشمول صندوق تأمین اجتماعی می باشند.

ماده 62- دستورالعمل نظام پرداخت حقوق و مزایاي کارمندان قراردادي به تصویب هیأت امناء خواهد رسید. تا تصویب دستورالعمل مورد نظر مصوبات قبلی هیأت امناء در این مورد ملاك عمل خواهد بود.

ماده  63- حقوق پیام آوران بهداشت صرفا بر اساس مصوبات ستاد کل نیروهاي مسلح کشور و مزایاي آنان بر اساس ضوابط مصوب هیأت رییسه موسسه قابل پرداخت است.

تبصره- به کارگیري پیام آوران بهداشت در ستاد موسسه ممنوع است و صرفاً اشتغال آنان در مراکز بهداشتی درمانی روستایی مجاز می باشد.

ماده 64- حقوق و مزایاي اتباع بیگانه برابر مواد این فصل تعیین و برقرار می شود.

ماده 65- حقوق و مزایاي بازنشستگانی که برابر ماده 93 این آیین نامه براي مدت مشخص به کار گرفته می شوند برابر مفاد ماده 93 این آئین نامه تعیین و پرداخت می شود. ملاك محاسبه حقوق و مزایاي این افراد، مطابق با آخرین مدرك تحصیلی، کل سنوات خدمتی فرد که ملاك بازنشستگی قرار گرفته و نوع شغلی که در حال حاضر به فرد واگذار شده است، می باشد.

ماده 66- بابت شرکت کارمندان و سایر افراد در جلسات مورد نیاز موسسه (که جزو وظایف اصلی کارمند نمی باشد) براي هر جلسه مبلغی به عنوان حق جلسه قابل پرداخت است. دستورالعمل مورد نیاز توسط هیأت رییسه موسسه تصویب می شود.

ماده 67- به منظور تشویق و ترغیب کارمندان موسسه در زمینه هاي فرهنگی و اجرایی و همکاري و مشارکت در خصوص برگزاري مراسم، اجراي همایش ها، آزمون ها و موارد مشابه آن، مبالغی به عنوان حق الزحمه به آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل مورد نیاز توسط هیأت رییسه موسسه تصویب می شود.

ماده 68- احکام کارگزینی صادره ناشی از قانون استخدام کشوري، قانون مدیریت خدمات کشوري، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات قبلی مورد تأیید می باشد، بدیهی است احکام معوقه و استحقاقی کارمندان قبل از تاریخ اجراي این فصل تابع قوانین و دستورالعمل هاي قبلی خواهد بود.

فصل نهم: نظارت و ارزیابی عملکرد

ماده 69- موسسه موظف است عملکرد سالیانه مدیران و کارمندان را برابر دستورالعمل ابلاغی از سوي معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع ارزیابی نموده و نتایج آن را در پرونده پرسنلی و نرم افزار کارگزینی ثبت و به ذي نفعان منعکس نماید.

تبصره 1- نتایج ارزیابی سالانه مدیران و کارمندان برابر دستورالعمل ماده فوق، در وضعیت استخدامی و مزایاي دریافتی آنان تأثیرگذار خواهد بود.

تبصره 2- موسسه مجاز است به منظور ایجاد انگیزش در بین کارمندان و مدیران که حسب وظیفه محوله، در پیشبرد برنامه هاي عملیاتی سالیانه واحدهاي تابعه مشارکت فعال دارند، برابر دستورالعملی که از سوي هیأت رییسه موسسه تصویب می شود، نسبت به انتخاب واحد نمونه از بین واحدهاي همتراز اقدام و به مدیران و کارمندان این واحدها (حداکثر 2%  جمعیت کارمندان واحد نمونه) پاداش پرداخت نماید.

فصل دهم: حقوق و تکالیف کارمندان

ماده 70- مدیران و کارمندان موسسه خدمت گزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداري و طبق سوگندي که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداري که امضاء می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته هاي قانونی آنها انجام دهند.

تبصره 1- اصول و مفاد منشور فوق الذکر، متن سوگندنامه و تعهدات کارمندان موسسه از سوي وزارت متبوع تصویب می شود.

تبصره 2- موسسه مکلف است رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهاي استخدامی، تبدیل وضعیت و اعمال سایر امتیازات استخدامی و تشویقات و تنبیهات کارمندان در دستورالعمل هایی که به تصویب می رسد، لحاظ نماید.

ماده 71- کارمندان رسمی و پیمانی موسسه سالی سی روز حق مرخصی کاري با استفاده از حقوق و مزایاي مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.

ماده 72- کارمندان می توانند به هر میزان از ذخیره مرخصی استحقاقی خود پس از موافقت مسئول مربوط استفاده نمایند.

ماده 73- بازخرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده با درخواست کارمند در طول هر دوره ده ساله خدمتی، فقط براي یک بار در هر دوره و در صورت وجود اعتبار و پس از تصویب در هیأت رییسه موسسه بلامانع می باشد. موسسه موظف است مرخصی بازخرید شده را از مجموع ذخیره مرخصی استحقاقی کارمندان کسر نماید.

ماده 74- به منظور تحکیم و تکریم نهاد خانواده، کارمندان موسسه در موارد ذیل حق برخورداري از هفت روز مرخصی اضطراري علاوه بر سقف مرخصی استحقاقی سالانه را دارند. مرخصی مذکور قابل ذخیره یا بازخرید نمی باشد.

الف) ازدواج دائم کارمند

ب) ازدواج فرزند کارمند

ج) فوت بستگان درجه یک شامل: همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر

ماده 75- کارمندان اعم از قراردادي، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی که به حج تمتع مشرف می شوند مجاز خواهند بود فقط یک بار از یک ماه مرخصی تشویقی استفاده نمایند که جزء مرخصی استحقاقی منظور نخواهد شد.

ماده 76- کارمندان موسسه می توانند از مرخصی کمتر از یک روز که جزیی از مرخصی استحقاقی می باشد، استفاده کنند. حداکثر مرخصی ساعتی به میزان نصف ساعت کاري روزانه است. در صورت استفاده بیش از مدت ذکر شده، یک روز مرخصی استحقاقی محاسبه می شود.

ماده 77- تعطیلات رسمی بین مرخصی هاي استحقاقی جزء مرخصی محسوب نمی شود.

ماده 78- کارمندان رسمی، رسمی آزمایشی و پیمانی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت موسسه حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی براي ادامه تحصیلات عالی در رشته مربوط به شغل کارمندان یا نیاز موسسه باشد، تا مدت دو سال دیگر قابل افزایش خواهد بود. احتساب مدت مرخصی بدون حقوق کارمندان که بابت ادامه تحصیل اعطاء می شود، از لحاظ بازنشستگی با پرداخت کسور مربوط توسط کارمندان موسسه( اعم از سهم مستخدم و کارفرما) طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط هیأت امناء تصویب می شود.

تبصره 1- مدت مرخصی بدون حقوق و مأموریت آموزشی مورد استفاده کارمندان رسمی آزمایشی به عنوان طول دوره مورد نیاز خدمت آزمایشی مندرج در ماده 36 این آیین نامه محسوب نمی شود.

تبصره 2- کارمندان می توانند با رعایت ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه با موافقت موسسه برابر دستورالعملی که به تصویب هیأت رئیسه می رسد، از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان استفاده نمایند.

تبصره 3- کارمندان موسسه که همسر ایشان جهت مأموریت یا ادامه تحصیل اعزام می شوند، می توانند حداکثر به مدت 6 سال ( بدون محاسبه مرخصی بدون حقوق استفاده شده قبلی) از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

ماده 79- کارمندان موسسه در صورت ابتلاء به بیماري که مانع از انجام خدمت شود تا سه روز با گواهی پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد موسسه و مازاد بر سه روز تا سقف چهار ماه با تأیید شوراي پزشکی، می توانند از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند.

تبصره- در صورت نیاز به استفاده بیش از چهار ماه، تأیید مجدد شوراي پزشکی الزامی است.

ماده 80- حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی در طول یک سال تقویمی چهار ماه خواهد بود. در صورت نیاز به استفاده بیشتر از مرخصی استعلاجی، به تشخیص شوراي پزشکی موسسه از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشد.

ماده 81- حقوق و مزایاي کارمند در ایام مرخصی استعلاجی تا بهبودي کامل یا از کارافتادگی کلی حداکثر به مدت یک سال به میزان حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر که حسب مورد به کارمند داده شده است، قابل پرداخت می باشد. براي مدت مازاد بر یک سال، فقط حقوق ثابت (مشتمل بر حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و تفاوت تطبیق) قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 82- به بانوان باردار براي هر بار وضع حمل، شش ماه مرخصی زایمان با استفاده از حقوق و فوق العاده هاي مربوط تعلق می گیرد که در هر صورت از شش ماه بیشتر نخواهد بود.

تبصره 1- مدت مرخصی زایمان براي زایمان هاي دو قلو، هشت ماه و براي زایمان هاي سه قلو و بالاتر، یک سال تعیین می شود.

تبصره 2- مدت مرخصی استعلاجی بانوانی که در طول دوران بارداري با تأیید پزشک معالج از مرخصی استعلاجی استفاده می کنند، از سقف مرخصی زایمان آنها کسر نخواهد شد.

تبصره 3- به کارمندانی که همسر ایشان وضع حمل می نمایند، مدت پانزده روز مرخصی اضطراري مراقبت از همسر تعلق می گیرد.این مرخصی قابل بازخرید و ذخیره نمی باشد.

تبصره 4- مرخصی زایمان در خصوص مادرانی که فرزند آنها مرده به دنیا می آید دو ماه خواهد بود.

تبصره 5- به کارمندان زن پس از اتمام مرخصی زایمان تا سن 24 ماهگی فرزند، روزانه یک ساعت مرخصی شیردهی تعلق می گیرد.

ماده 83- کارکنان مشمول صندوق تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشند و موسسه مجاز به پرداخت حقوق و مزایاي آنان در ایام مرخصی استعلاجی نمی باشد.

ماده 84- نحوه استفاده از مرخصی هاي استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق و مراقبت و شیردهی به موجب دستورالعملی خواهد بود که از سوي هیأت امناء تصویب می شود.

ماده 85- موسسه مجاز است در چهارچوب بودجه هاي مصوب و دستورالعملی که از سوي هیأت امناء تصویب می شود، کارمندان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه سلامت (در صورت درخواست کارمند) با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت تحت پوشش بیمه هاي تکمیلی و بیمه عمر (بیمه عمر فقط مشمول کارمند می شود) قرار دهد.

ماده 86- موسسه موظف است شرایط بهداشتی، ایمنی و رفاهی محیط کار را تأمین و لباس کار مناسب براي کارمندان خود را در قالب دستورالعمل مصوب هیأت رییسه موسسه، تهیه نماید.

ماده 87- ساعات کار کارمندان موسسه چهل و چهار ساعت در هفته می باشد. تنظیم ساعت کار یا شیفت هاي موظف کارمندان به عهده موسسه می باشد.

تبصره 1- تمامی کارمندان موسسه موظفند در ساعات تعیین شده به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروري، خارج از وقت اداري مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد، بر اساس اعلام نیاز موسسه، مکلف به انجام وظایف محوله در محل کار یا خارج از محل کار حسب مورد در قبال دریافت اضافه کاري یا حق الزحمه برابر مقررات مربوط خواهد بود. دستورالعمل این تبصره توسط هیأت امناء تصویب می شود.

تبصره 2- کارمندان می توانند ساعت کار خود را با موافقت موسسه حداکثر به مدت سه سال تا 4/1 یا 2/1 (صرفاً براي کارمندان زن بر اساس قانون نیمه وقت بانوان) تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت و سایر امتیازات این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین می شود. لیکن کسور بازنشستگی این قبیل کارمندان در طول مدت خدمت پاره وقت بر اساس حقوق و فوق العاده هاي کامل کسر خواهد شد و این گونه سوابق در محاسبه سنوات خدمت لازم براي بازنشستگی تمام وقت محسوب می شود. دستورالعمل این تبصره توسط هیأت امناء تصویب می شود.

ماده 88- کارمندان موسسه در انجام وظایف و مسئولیت هاي قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی می باشند و موسسه مکلف است به تقاضاي کارمندان براي دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائی نماید.

ماده 89- کارمندان موسسه موظفند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی موسسه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین و موسسه پاسخگو می باشند. هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد. ارباب رجوع می تواند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف، به دستگاه اجرایی ذي ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نماید.

ماده 90- قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 1372 و اصلاحات بعدي و مقررات اجرایی آن در مورد کلیه کارمندان به غیر از مشمولین قانون کار در موسسه لازم الاجراء می باشد.

ماده 91- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان موسسه شوند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولین مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند، مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 92- تصدي بیش از یک پست سازمانی براي تمام کارمندان موسسه ممنوع می باشد. در موارد ضروري صرفاً در خصوص مشاغل مدیریتی یا حساس، به عنوان سرپرست و با تشخیص رییس موسسه بلامانع است.

ماده 93- به کارگیري بازنشستگان با مدرك تحصیلی کارشناسی و بالاتر در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره اي غیرمستمر، تدریس و مشاوره هاي حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در موسسه از 3/1 ساعت اداري کارمندان موظف تجاوز نکند، بنا به پیشنهاد موسسه و تصویب هیأت رییسه در دوره هاي یک ساله بلامانع است. حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می شود.

ماده 94- کارمندان موسسه مکلفند در حدود قوانین و مقررات ، احکام و او امر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات اداري تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع ، مقام مافوق کتباً دستور خود را جهت اجراء تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده است.

ماده 95- خروج از تابعیت ایران و قبول تابعیت کشور بیگانه موجب انفصال خدمت از موسسه خواهد بود.

می باشد. « صندوق ذخیره کارمندان دولت » ماده 96- موسسه مکلف به اجراي مصوبه

فصل یازدهم: بازنشستگی و تأمین اجتماعی

ماده  97- شرایط بازنشستگی کارمندان در موسسه به شرح ذیل است:

الف) موسسه مکلف است کارمندان خود را که سی سال سابقه خدمت دارند بازنشسته نماید،

ب) موسسه می تواند کارمند خود را با داشتن حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با حداقل بیست و پنج روز حقوق بازنشسته نماید.

تبصره 1- موسسه مجاز است در موارد خاص و حسب نیاز از خدمات کارمندانی که داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند، در صورت تمایل کارمند با تصویب هیأت رییسه حداکثر تا سی و پنج سال سنوات خدمت استفاده نماید.

تبصره 2- سابقه مذکور در بند الف ماده 97 و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی براي زنان منظور نمی گردد.

ماده 98- موسسه موظف است کارمندان داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت را بازنشسته کند. سقف سنی براي متصدیان مشاغل داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا حسب نیاز موسسه هفتاد سال می باشد.

تبصره- چنانچه سابقه خدمت کارمندان موسسه کمتر از بیست و پنج سال باشد، در صورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند، می توانند در صورت نیاز موسسه تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه (بدون توجه به محدودیت سنی)، ادامه خدمت دهند.

ماده  99- کارمندان موسسه از لحاظ برخورداري از مزایایی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاري، و بیمه درمانی با رعایت این آیین نامه تابع یکی از صندوق هاي بازنشستگی کشوري یا صندوق تأمین اجتماعی می باشند.

تبصره  1- کارمندانی که تا قبل از تصویب این آیین نامه به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول یکی از صندوق هاي تأمین اجتماعی یا بازنشستگی کشوري هستند، با رعایت احکام پیش بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می باشند. تغییر صندوق از تأمین اجتماعی به بازنشستگی کشوري یا بالعکس در طول مدت خدمت فقط یک بار امکان پذیر می باشد و براساس مصوبات عمومی هیأت دولت قابل انجام خواهد بود.

تبصره  2- کارمندانی که برابر مفاد این آیین نامه از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضع می یابند، همچنان تابع قانون صندوق تأمین اجتماعی می باشند. این کارمندان باید درخواست کتبی خود را جهت انعکاس به سازمان تأمین اجتماعی به واحدهاي اداري موسسه اعلام نمایند. واحدهاي مذکور ملزم به اعلام درخواست رسمی آنان به سازمان تأمین اجتماعی و پیگیري موضوع می باشند.

ماده 100- کارمندان انتقالی به موسسه باید از تاریخ انتقال، مشمول یکی از صندوق هاي بازنشستگی تأمین اجتماعی یا بازنشستگی کشوري قرار گیرند. در صورت تغییر صندوق مابه التفاوت مورد ادعاي هر یک از صندوق هاي انتخاب شده بابت سهم کارمند و کارفرما به عهده ذینفع می باشد. در غیر این صورت انتقال فرد متقاضی به موسسه مقدور نخواهد بود.

ماده 101- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی از سوي صندوق هاي بازنشستگی، به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند، به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 102- مبناي محاسبه کسور بازنشستگی و براي محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این آیین نامه حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده ویژه موضوع بند 12 ماده 54 و فوق العاده جذب موضوع بند 17 ماده 54 این آیین نامه می باشد.

ماده 103- به کارمندان مشمول این آیین نامه که بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت می شوند، به ازاء هر سال

خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایاي مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی هاي استحقاقی ذخیره شده، پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدي دریافت نموده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد، کسر می شود.

تبصره- کارمند موسسه می تواند هنگام تقاضاي بازنشستگی، مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده خود را در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی درخواست و موسسه موظف است حکم مرخصی قبل از بازنشستگی نامبرده را صادر و سپس مبادرت به صدور حکم بازنشستگی نماید.

ماده 104- کارمندان مشمول صندوق هاي بازنشستگی در موسسه تابع بندهاي زیر خواهند بود:

الف) شاغلین و بازنشستگان برابر ضوابط می توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه هاي درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه درمانی خود قرار دهند،

ب) فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمري والدین خود برخوردار می شوند.

ماده 105- امکان بازنشستگی پیش از موعد کارمندان موسسه تابع دستورالعملی است که به تصویب هیأت امناء می رسد.

فصل دوازدهم: مقررات مختلف

ماده 106- کارمندان رسمی، پیمانی و یا قراردادي حسب نوع استخدام در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:

الف) اشتغال در واحد سازمانی مربوط،

ب) مرخصی استعلاجی، استحقاقی و یا بدون حقوق،

ج) آماده به خدمت،

د) انتقال یا مأموریت به موسسه ها و سایر دستگاه هاي اجرایی دیگر و یا مأموریت آموزشی،

ه) انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري،

و) استعفاء و بازخریدي به موجب احکام مذکور در این آیین نامه و قانون رسیدگی به تخلفات اداري،

ز) غیبت موجه و غیر موجه،

ح) بازنشستگی و از کارافتادگی،

ط) تعلیق،

م) فسخ قرارداد کارمند پیمانی.

تبصره- در ایام انفصال موقت، تعلیق و غیبت تا تعیین تکلیف کارمند، پرداخت هرگونه وجهی به ایشان ممنوع است.

ماده  107- دستورالعمل نحوه انتقال و مأموریت کارمندان به سایر موسسه ها و یا دستگاه هاي اجرایی دیگر توسط هیأت رییسه موسسه تصویب می شود.

ماده  108- آمادگی به خدمت کارمند رسمی یا پیمانی در یکی از شرایط زیر امکان پذیر است:

الف) در پایان مدت مرخصی بدون حقوق در صورت مراجعه کارمند جهت اشتغال، پست سازمانی جهت اختصاص به وي وجود نداشته باشد،

ب) در صورت انحلال واحد سازمانی موسسه،

ج) در هر شرایط دیگري براساس آراء مراجع ذي صلاح.

تبصره  1- آمادگی به خدمت حداکثر یک سال است و در صورت عدم اشتغال کارمند، طی دوران مزبور، حسب مورد طبق مقررات مربوط بازخرید خدمت یا در صورت داشتن شرایط بازنشستگی، بازنشسته خواهد شد.

تبصره  2- به کارمندان رسمی و پیمانی که آماده به خدمت می شوند شش ماه اول تمام حقوق و مزایاي مندرج در حکم کارگزینی مربوط و پس از آن تا پایان دوران آمادگی به خدمت نصف مبلغ مزبور (به استثناء کمک هزینه اولاد و عائله مندي که کامل پرداخت می شود) قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره  3- دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به مأخذ تمام حقوق، جزء سابقه خدمت کارمندان رسمی و پیمانی محسوب خواهد شد.

تبصره  4- موسسه مکلف است تا زمانی که کارمند آماده به خدمت دارد، براي تصدي پست هایی که جدیداً ایجاد می شود یا بدون متصدي است از کارمندان مربوط (داراي شرایط احراز) استفاده نماید و فقط در صورتی مجاز به استخدام می باشد که کارمند آماده به خدمت واجد شرایط نداشته باشد.

تبصره  5- کارمند آماده به خدمت که به پست سازمانی منصوب می شود در صورت امتناع از شروع به کار و غیبت، طبق مقررات مربوط با او رفتار خواهد شد.

تبصره  6- انتقال یا مأموریت کارمند آماده به خدمت به سایر دستگاهها و موسسات، موجب قطع حالت آمادگی به خدمت وي خواهد شد.

ماده 109- قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/01/1368 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن در مورد کارمندان موسسه لازم الاجرا بوده و تغییرات در مفاد آیین نامه اجرایی آن با تصویب هیأتامناء قابل اجرا است.

ماده  110- اصلاحات مرتبط با قانون مشاغل سخت و زیان آور در مورد کارمندان موسسه لازم الاجرا

بوده و تغییرات در مفاد قانون فوق و آیین نامه هاي مربوط با تصویب هیأت امناء قابل اجرا است.

ماده 111- موسسه ملزم به رعایت تمامی قوانین و مقررات ایثارگران است، مگر در مواردي که در این آیین نامه و دستورالعمل هاي آن تصریح شده باشد.

ماده  112- بازخریدي کارمندان برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت امناء می رسد.

هرگونه به کار گیري کارمندان بازخرید شده موسسه یا سایر موسسات وزارت متبوع و دستگاه هاي موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوري ممنوع می باشد.

ماده 113- قانون ارتقاء بهره وري کارمندان بالینی نظام سلامت مصوب 30/01/1388 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل هاي مربوط به آن لازم الاجراء می باشد.

ماده 114- کارمند رسمی می تواند با درخواست کتبی از خدمت در موسسه استعفا کند. در هیچ مورد، استعفاي کارمند رافع تعهدات او در برابر موسسه نخواهد بود. استعفا از تاریخی تحقق می یابد که موسسه به صورت رسمی با آن موافقت نماید. موسسه مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا، رد یا قبول آن را کتباً اعلام دارد. چنانچه تا پایان یک ماه رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد، این امر در حکم قبول استعفا تلقی خواهد شد.

تبصره 1- درصورت درخواست کارمند مستعفی، استرداد وجوهی که بابت کسور بازنشستگی پرداخت کرده است، تابع ضوابط صندوق مربوط خواهد بود.

تبصره  2- استخدام مجدد کارمند رسمی که استعفا کرده است در صورت نیاز موسسه برابر ضوابط استخدامی مندرج در این آیین نامه خواهد بود. احتساب سوابق خدمت این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی مشروط به اینکه وجوه کسور بازنشستگی را دریافت نکرده باشند، بلامانع است.

تبصره 3- به کارمند مستعفی وجوه مرخصی استفاده نشده پرداخت خواهد شد.

ماده  115- موسسه مکلف به رعایت آراء دیوان عدالت اداري می باشد.

ماده  116- موسسه مجاز است برابر دستورالعمل مصوب توسط هیأت رییسه موسسه، از وجود کارمندان به صورت دورکاري استفاده خدمتی نماید.

ماده  117- کلیه قوانین، دستورالعملها و ضوابط قبلی مادامی که اصلاحیه بعدي مصوب و ابلاغ نگردد، به قوت خود باقی مانده و لازم الاجراء می باشد. ضمناً در مواردي که حکم خاصی براي اجراي برخی از قوانین و مقررات عمومی دولت در این آیین نامه پیش بینی نشده باشد، تا تصویب دستورالعمل و مقررات جدید توسط هیأت امناء مقررات عمومی دولت نافذ خواهد بود.

ماده  118- مسئولیت پاسخگوئی به ابهامات، تفاسیر و سئوالات مطروحه در خصوص مفاد این آئین نامه از سوي موسسه به عهده کمیته 3 تا 5 نفره منتخب از سوي وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. مصوبات و تصمیمات این کمیته به منزله مصوبه هیات امناء تلقی می گردد.

ماده  119- این آیین نامه در 119 ماده و تبصره هاي مربوط درتاریخ ................. به تصویب هیأت امناء رسید.