مصوبه كارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران (تصمیم‌نامه شماره ۳۸۹۵۶/ت۴۴۵۲۲ن مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹)

مصوبه كارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران (تصمیم‌نامه شماره ۳۸۹۵۶/ت۴۴۵۲۲ن مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۹)

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران كه در جلسه مورخ 5/2/1389 و به استناد اصل يكصدوبيست‌وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصميم‌نامه شماره 22799/44481 مورخ 4/2/1389 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

1- دستگاه‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها بر اساس اولويت به شرح زير از تهران منتقل شوند و محل انتقال با توافق بالاترين مقام اجرايي دستگاه و استاندار استان تعيين خواهد شد.

الف ـ شركت‌هاي دولتي مستقر در تهران

ب ـ مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي

ج ـ مؤسسات و نهادهاي عمومي طبق فهرست پيوست كه تأييدشده به مهر «دفتر هيأت دولت» است.

د ـ سازمان‌هاي وابسته به وزارتخانه‌ها

تبصره ـ همه سازمان‌هاي فوق‌الذكر موظف به انتقال از تهران هستند و موارد استثناء با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و تصويب كارگروه تعيين خواهد شد.

2- وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري برنامه دانشگاه‌ها براي كاهش جمعيت در شهر تهران را تهيه و به كارگروه اعلام نمايد.

3- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است بر اساس قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها ـ مصوب 1388 ـ و در چارچوب تدابير فرماندهي معظم كل قوا نسبت به انتقال پادگان‌ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از تهران اقدام نمايد.

4- كليه دستگاه‌هاي مذكور در بندهاي (1 و 3) موظفند زمان‌بندي انتقال را به كارگروه اعلام نمايند.

5- كليه دستگاه‌ها موظفند ظرف ده روز پيشنهادهاي قابل اجرا در خصوص انتقال كاركنان دولت به خارج از تهران را با زمان‌بندي مشخص به كارگروه اعلام نمايند.

6- استانداري تهران برنامه ساماندهي و انتقال دستگاه‌هاي غيرضرور در شهر تهران را ظرف يك هفته تهيه و به كارگروه اعلام نمايد.

7- اعتبارات پروژه‌هاي عمراني غيرضروري تهران به تشخيص معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به استان‌هاي داوطلب براي پذيرش دستگاه‌ها و سازمان‌هاي منتقل‌شده اختصاص يابد.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error:
شناسنامه قانون در تلگرام