ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1- در اين تصويب‌نامه واژه‌هاي زير به جاي عبارت‌هاي مشروح مربوط به كار مي‌رود:

1-1- كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران

2-1- منطقه : هر يك از مناطق آزاد تجاري – صنعتي

3-1- سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

4-1- قانون: قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب 7/6/1372

5-1- شوراي عالي: شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

6-1- واحد ثبتي: مرجع ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي هر يك از سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي

7-1- شعبه شركت يا موسسه: شعبه يك شركت يا موسسه، شخس حقوقي است كه در منطقه توسط شركت يا موسسه اصلي كه در خارج از منطقه ايجاد شده تشكيل شده است و اكثريت سهام آن متعلق به شركت يا موسسه مذكور مي‌باشد و اين شخص حقوقي تازه تاسيس، شركت يا موسسه فرعي آن محسوب مي‌شود.

8-1- نماينده شركت يا موسسه: نماينده يك شركت يا موسسه، شخص حقوقي يا حقيقي است كه آن شركت يا موسسه به آن اختيارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمايندگي شركت يا موسسه، تعهدات شركت يا موسسه اختيار دهنده محسوب مي‌شود.

1 2 3 4برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.