0 امتیاز
525 بازدید
در استخدام و تبدیل وضعیت توسط
من سابقه ۳۰سال خدمت در وزارت بهداشت و درمان دارم و دارای ۱۱ماه ذخیره مرخصی هستم مبلغ پاداش پایان خدمت وحق مرخصی بنده چقدره

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
پاداش با احکام هر سال محاسبه میشه.فقط در سیستم مالی میشه حساب کرد
...