0 امتیاز
271 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
دیه درماه صفر ومتلاحمه وقطع انگشت دست چپ بند ابتدایی وبندمیانی به چه صورتی هست.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...