0 امتیاز
39 بازدید
در حق بیمه و بازنشستگی توسط
زن بازنشسته ای مرحوم میشود ؛طبق قانون مستمری به 2دخترمجردوفاقدشغلش میرسد. ولی به پسر 30 ساله مجرد متوفی که تحت تکلف هیچ کس نیست چیزی تعلق نمیگیرد. صحیح وسالم است ؛ شغل را فاکتورمیگیریم . بعدازمدتی دچارحادثه میشود خواه تصادف یا مورد دیگر؛ پزشکی قانونی صدماتش رابالای 66 درصد که فاقد کار کردن است تشخیص میدهد. دراین شرایط مستمری بوی تعلق میگیرد ؟وچقدر؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...