0 امتیاز
758 بازدید
در حق بیمه و بازنشستگی توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام وادب چراپاداش پایان خدمت مافرهنگیان بازنشسته 98 راکه هم ازافزایش رتبه بندی وهم ازافزایش امتیازات فصل دهم جاماندیم پرداخت نمی شود ارزش آن هم باتوجه به تورم روزبه روزکمترمی شود چرابه دادمانمی رسید

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
باتوجه به اینکه منابع اعتباری صرفاازمحل فروش اموال غیرمنقول درقانون بودجه پیش بینی شده است .باوصول منابع درامدی دولت ان شااِلله برون رفت داشته باشیم ازاین کسری بودجه

سوالات مشابه

...