0 امتیاز
2.1هزار بازدید
در قانون نظام هماهنگ پرداخت توسط

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط
۱۲۵ یک سوم جواب میشه چند
0 امتیاز
توسط
یه سوم از یه دهم از یه درصد دیه کامل چقد است
توسط
یکدوم ازیک دهم ازدودرصد
...