0 امتیاز
92 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط

چرا حقوق سالانه افزایش پیدا می کند ولی کارفرماها حقوق را افزایش نمی دهند؟

چرا با وجود اینکه حقوق افزایش پیدا میکند ولی کارفرماها حقوق را افزایش نمیدهند و جالب اینجاست که هیچ کس پیگیری و رسیدگی نمیکند؟؟؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...