0 امتیاز
72 بازدید
در آموزش کارکنان و مدارک تحصیلی توسط
باسلام و احترام
-سرانه آموزشی کارکنان دولت در طول 30 سال چند ساعت می باشد؟
کف و سقف ساعت آموزشی هر کارمند دولتی در سال چند ساعت می باشد؟
چند ساعت بایستی عمومی و چند ساعت تخصصی باشد؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...