0 امتیاز
12 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط (120 امتیاز)
من درسال 1391بازنشته شدم باحقوق 1400000تومان بابت انتقال 6سالسابقه کشوری به دیوان عدالت اداری شکایت کردم ودیوان بنفع من رای داده وامروزحکم دیوان دراجرای احکام میباشد الزام به انتقال سوابق والزام به اصلاح حکم بازنشستگی وپرداخت حقوحقوق معوقه سئوال من اینست آیا بابت هیجده18درصد ازحقوق 1391من حساب میشود یاحقوقی که درسال1400میگیرم دوم پول 6سال سابقه کشوری من بانرخ روز انتقال پیدامیکندیاهمان که پرداخت کرده ام باتشکر

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 44 بازدید
...