0 امتیاز
18 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط
مدت دهسال پیمانی بودم وبعدرسمی شدم که فقط دفترچه بیمه به خدمات درمانی توسط شبکه بهداشت نیکشهراجباری شدومن درسال۹۹بازنشست شدم که حق بیمه تامین اجتماعی طی نانه شبکه بهداشت انتقال شدوالان ازحقوقم یک چهارم کم میکنندومن دریک مرکزروستایی خدمت کردم که هیچ اطلاعی ازاین موضوع نداشتم چراحق مت ضایع شوددرصورتی بایداین کارتوسط گارگزینی این کارانجام میشدیا همان موقع به خودمان ابلاغ میکردن این کاروانجام دهیدکه این کارورو شبکه بهداشت نیکشهربلوچستان انجام نداده من کارمندبایدجریمه شوم نمیدانم این کارکلی مشکل برام وجودآمده وآن مبلغ که بخاطربیمه کسرشده درحدحقوق همان موقع بوده گناه ما چیست ؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 101 بازدید
...