0 امتیاز
108 بازدید
در تعطیلات و مرخصی توسط
مرخصی بدون احتساب زمان بدون حقوق متصل به بازنشستگی هنوزاعتباردارد؟مستندآنراذکرفرمایید

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...