1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
هیچ قانونی وجود ندارد که کارفرما را مکلف به پرداخت استعلاجی نماید.

سوالات مشابه

...