0 امتیاز
751 بازدید
در حق بیمه و بازنشستگی توسط

با سلام. شرایط برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی چیست؟ میزان حقوق وظیفه از کارافتادگی چقدر است؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

با سلام

۱ـ به موجب مفاد ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری، هرگاه مستخدم رسمی علیل و یا به علت حادثه ناقص شود ( غیر ناشی از کار) به نحوی که از کارکردن بازبماند و حسب مفادماده ۸۴ ق.ا.ک مراتب به تصویب شورای امور اداری و استخدامی برسد وظیفه ازکارافتادگی دریافت خواهد داشت.

۲ـ به موجب ماده ۸۰ ق.ا.ک هرگاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کارو یا به سبب انجام وظیفه علیل ویا ناقص شود به نحوی که از کارکردن بماند وحسب مفاد ماده ۸۴ ق.ا.ک مراتب به تصویب شورای امور اداری و استخدامی برسد ، وظیفه از کارافتادگی دریافت خواهد داشت.

۳ـ به موجب مواد ۵۱ و ۵۲ آئین نامه استخدامی شهرداریها ، در صورتی که مستخدم ثابت به علل غیر ناشی از کار و یابه علت حادثه ناشی از کار ویابه سبب انجام وظیفه ازکار افتاده (درصورت عدم توانایی کامل و دائمی انجام کار به موجب ماده ۵۸ آئین نامه) شناخته شود ، وظیفه از کار افتادگی دریافت خواهد داشت.

۴ـ تشخیص ازکار افتادگی ناشی از کار و یا غیر ناشی از کار در مورد کارکنان شهرداریها حسب مفاد ماده ۵۹ آئین نامه استخدامی شهرداریها با صندوق بازنشستگی کشوری است.

۵ـ مراتب ازکار افتادگی بایستی به تائید کمیسیون پزشکی برسد (با توجه به مفاد بخشنامه ۷۰۲۹/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

میزان حقوق وظیفه ازکارافتادگی

۱- میزان وظیفه ازکار افتادگی ناشی از کار ویا به سبب انجام وظیفه:

• به موجب مفاد ماده ۸۰ ق.ا.ک ، بند ج ماده ۸ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب۱۳/۱۲/۱۳۶۸ و بند ب ماده واحده قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۴ و ماده ۸ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۷۹ ، میزان وظیفه از کار افتادگی ناشی از کار و یا به سبب انجام وظیفه مستخدمین برابر است با میزان آخرین حقوق و مزایای مستخدم که مشمول کسور بازنشستگی است با احتساب ۲ گروه بالاتر ( بدون توجه به سنوات خدمت و سنوات پرداخت کسور بازنشستگی )

• در مورد مستخدمین ثابت شهرداریها نیز در صورت از کارافتادگی ناشی ازکار و یا به سبب انجام وظیفه، به موجب ماده ۵۲ آئین نامه استخدامی شهرداری آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی با احتساب ۲ گروه بالاتر ( با توجه به شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده ۸ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۷۹ به کارکنان شهرداری ) به مستخدم از کارافتاده پرداخت می گردد.

۲ـ میزان وظیفه ازکار افتادگی ناشی از بیماری و یا حادثه غیر ناشی از کار

به موجب مفاد ماده یک و تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ و بند ب ماده واحده قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۴ وماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۷۹ میزان وظیفه از کار افتادگی ناشی از بیماری یا حادثه غیر ناشی از کار برابر است با :

میزان وظیفه ازکار افتادگی = سنوات خدمت قابل قبول (حداکثر ۳۰ سال) *معدل حقوق و مزایا * ۳۰/۱

معدل حقوق ومزایا = معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در ۲ سال آخر خدمت بااعمال آخرین ضریب حقوق

سنوات خدمت قابل قبول= سنوات خدمتی که جهت تعیین حقوق ملاک محاسبه قرار می گیرد .

میزان وظیفه ازکار افتادگی ناشی از بیماری یا حادثه غیر ناشی ازکار مستخدمین ثابت شهرداریها هم به موجب ماده ۵۱ آئین نامه استخدامی شهرداری ها به شرح فوق محاسبه و پرداخت می گردد.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 52 بازدید
سوال شده نوامبر 22, 2020 در حق بیمه و بازنشستگی توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 88 بازدید
...