0 امتیاز
1.2k بازدید
در حق بیمه و بازنشستگی توسط

با سلام.
شرایط برقراری حقوق وظیفه ناشی از فوت در صندوق بازنشستگی کشوری چیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط

با سلام. وراث قانونی مستخدمین در شرایط ذیل حق دریافت وظیفه فوت را طبق شرایط مقرر خواهند داشت :

۱. در صورت فوت مستخدم از کار افتاده وظیفه بگیر ( تبصره ۲ ماده ۷۹ و تبصره ماده ۸۰ق.ا.ک )

۲. در صورت فوت مستخدم رسمی ( ماده ۸۱ ق.ا.ک )

۳. در صورت فوت مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه ( ماده ۸۳ ق.ا.ک )

۴. در صورت فوت مستخدم بازنشسته ( ماده ۸۲ ق.ا.ک )

به موجب ماده ۸۴ ق.ا.ک برقراری حقوق وظیفه به سبب فوت ناشی از انجام وظیفه (موضوع ردیف ۳ فوق الذکر ) منوط به تصویب شورای امور اداری و استخدامی می باشد.

وراث قانونی مستخدمین ثابت شهرداریها با توجه به مفاد تبصره ماده ۵۲ و ماده ۵۳ و ماده ۵۵ آئین نامه استخدامی شهرداریها حسب شرایطی که ذکر خواهد شد حق دریافت وظیفه ناشی از فوت را خواهند داشت.

تشخیص فوت ناشی از کار مستخدمین شهرداریها حسب مفاد ماده ۵۹ آئین نامه استخدامی شهرداریها با صندوق بازنشستگی کشوری است.

میزان وظیفه ناشی از فوت

• میزان وظیفه ناشی از فوت وراث قانونی حائز شرایط مستخدم از کارافتاده وظیفه بگیر و بازنشسته به موجب اصلاحات موضوع ماده ۶ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ و بند ”پ” ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۴ و قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی … مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۷۹ برابر است با تمام حقوق وظیفه از کارافتادگی یا بازنشستگی که مستخدم قبل از فوت دریافت می داشته است.

• میزان وظیفه وراث قانونی حائز شرایط مستخدم رسمی که فوت می نماید به موجب مفاد ماده ۸۱ قانون استخدام کشوری برابر است با حقوق بازنشستگی وی در زمان فوت . بدینترتیب که مستخدم در تاریخ فوت خواه دارای شرایط بازنشستگی باشد و یاخیر ، بازنشسته محسوب می شود و حقوق بازنشستگی وی محاسبه و در وجه وراث وی پرداخت می گردد . در صورتی که سابقه خدمت این مستخدمین کمتر از ۱۵ سال باشد ، در محاسبه ۱۵ سال محسوب می گردد ( موضوع تبصره ماده ۸۱ ق.ا.ک ) .

• میزان وظیفه وراث قانونی حائز شرایط مستخدم رسمی که به سبب انجام وظیفه فوت می نماید با توجه به ماده ۸۳ ق.ا.ک و ماده ۸ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ و بند” ب ”ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۴ و ماده ۸ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۷۹ برابر است با آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی مستخدم بااحتساب ۲ گروه بالاتر قبل از فوت که حسب مقررات پرداخت می گردد .

• میزان وظیفه وراث قانونی حائز شرایط مستخدمین ثابت شهرداریها ، بازنشسته و یا از کارافتاده حسب مفاد مواد ۵۴ و۵۵ آئین نامه استخدامی شهرداریها مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۶۸ معادل یک پنجم حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه از کارافتادگی مستخدم متوفی می باشد .

• در مورد مستخدمین ثابت شهرداریها که به علت حادثه ناشی از کار ، از کار افتاده و سپس فوت نمایند به موجب تبصره ماده ۵۲ آئین نامه استخدامی شهرداریها تمام حقوق وظیفه از کارافتادگی در وجه وراث قانونی قابل پرداخت است .

سوالات مشابه

...