0 امتیاز
26 بازدید
در سوابق و نقل و انتقال بیمه‌ توسط

۱۷سال کارمند بانک تجارت بودم ۸۴ بازخرید کردم برای انتقال سوابق به تامین اجتماعی هزینه تفاوت خواسته شده چه باید کرد

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...