0 امتیاز
64 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
چهار پنجم از یک سوم از نصف دیه کامل + پنج درصد دیه کامل جهت ارش حرکتی
مربوط به این پاسخ: محاسبه مقدار مبلغ دیه

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...