0 امتیاز
137 بازدید
در حقوق و دستمزد و مزایا -عیدی پاداش - سنوات و پایان کار توسط (140 امتیاز)
ویرایش شده توسط

باسلام درسال۹۸درشرکتی باکارفرماقراردادیکساله کتبی منعقدکردیم.تاریخ شروع قرارداد۲۹تیر۹۸
واتمام ان۲۹تیر۹۹بود. کارفرما من روقبل ازاتمام قرارداددرتاریخ۲ابان۹۸ازکاراخراجم کردو
من درهیات تشخیص وحل اختلاف حکم ابقابه کارخواستم وکارفرمادلایل خاص وهیچگونه
مدارک ومستنداتی مبنی براخراج به هردوهیات ارائه نکردوحتی به توصیه هیات تشخیص وحل اختلاف
هم بابنده برسرمبلغی توافق وسازش نکرد.امابه بنده بازهم حکم ابقابه کارندادندعلت اخراج
زوال زمینه اشتغال دردادنامه ها عنوان شد.مجبورشدم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم.حال سوالم
این است اینجانب درسال۹۵باتامین اجتماعی قراردادمشاغل ازاد۱۲درصدمنعقدکردم وبرادرم نیزازهمان سال برایم بیمه مشاغل ازادواریزکرده وبرادرم قبل ازورودبه شرکت کارفرما وحتی بعدازتاریخ اخراجم 
ازشرکت یعنی2ابان98تابه امروزبیمه مشاغل ازادبه حساب تامین اجتماعی برایم واریزکرده ایاواریزبیمه مشاغل ازادمانع ازدریافت حقوق ومزایاوبیمه الباقی قراردادم ازشرکت کارفرمامیشودوایادیوان ازسوابق بیمه ام استعلام میگیردو دادخواست وشکایتم رو ردمیکندیاخیر؟(لطفاکمکم کنیدتابه مشکلی برخوردنکنم.)

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 100 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 411 بازدید
...