0 امتیاز
35 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
اسکن فقرات کمری

خط ظریف مشکوک به شکستگی درزایده ی عرض مهره ی L3درسمت راست رویت گردید

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...