0 امتیاز
76 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
1_جراحت بخیه شده متلاحمه کنار پایه راست

2_کبودی روی ساق پای راست.

3_خراشیدگی حارصه روی ساق راست و آرنج راست و زانوی راست. ضایعات دراثر اصابت جسم سخت.

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...