0 امتیاز
75 بازدید
در بیمه خودرو و دیه توسط
ا_ ۱_ساییدگی حارصه زانوی چپ ۲_پارگی رباط صلیبی قدامی زانوی راست ۳_پارگی شاخه خلفی مینیسک خارجی زانوی راست ۴_پارگی نسبی رباط صلیبی داخلی زانوی راست ۵_اسیب شانه خلفی مینیسک داخلی زانوی راست ۶_کوفتگی استخوان در ناحیه انتهایی تحتانی استخوان ران و انتهای فوقانی استخوان درشت نی طرف راست ۷_پارگی شانه خلف مینیسک خارجی زانوی چپ ۸_پارگی نسبی رباط صلیبی داخلی زانوی راست

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 85 بازدید
...