0 امتیاز
70 بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط
اینجانب مدت25سال مداوم درپست های انتقال 132و400کیلوولت بصورت کارمندقراردادی وسپس کارمندپیمانی مشغول خدمت هستم وبیمه بازنشستگی خودرابه تامین اجتماعی پرداخت نموده ام.آیا اینجانب مشمول قانون بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آورمی شوم؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 94 بازدید
...