0 امتیاز
1.3k بازدید
در بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت کارگر توسط
باسلام من حدود 30سال سابقه کار در آزمایشگاه بخش درمان تامین اجتماعی دارم خواستم بدانم باتوجه به اینکه هنوز سازمان درخصوص سخت وزیان آور آزمایشگاه مصوبه 1395 دولت را که کاردان وکارشناسان آزمایشگاه را جزء مشاغل سخت وزیان آور درجه 2 قرارداده تصمیمی نگرفته واز آنجایی که تعدادی از همکاران با شکایت به دیوان عدالت اداری رای مثبت گرفته اند خواستم بدان باتوجه به اینکه اگر 30سال سابقه در این شرایط داشته باشیم وبا قانون سخت وزیان آور بازنشسته بشویم آیا مزایای 35 روزحقوق به ما تعلق میگیرد ؟ با توجه به اینکه سازمان در اجرای این مصوبه تعلل کرده وچندسال حق ماضایع شده حقوق ومزایای بازنشستگی باشرایط ذکرشده چگونه خواهدشد

متشکر میشم اگر درخصوص  مزایای سخت وزیان آورآز مایشگاه راهنمایی بفرمایید

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود

سوالات مشابه

...