دستورالعمل پرداخت کمک‌های رفاهي كارمندان دولت

دستورالعمل پرداخت كمك‌هاي رفاهي كارمندان دولت (بخشنامه ۳/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ به استناد اجازه حاصل از جزء «ب» بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور، تصويب نمود:

پرداخت كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم موضوع حكم يادشده و  قوانين و مقررات مربوط از جمله ماده (۴۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري، درحد اعتبارات مصوب مربوط برای هر ماه به صورت مستقيم و غيرمستقيم و با رعايت شرايط زير به كارمندان رسمي و پيماني مشمول قانون مديريت خدمات كشوري قابل پرداخت می باشد:

الف: كمك هزينه روزانه مستقيم يا غيرمستقيم غذا براي كارمنداني كه ساعت كار آن ها حداقل (۸) ساعت در روز است، با تشخيص بالاتـرين مقام مجـاز دستگاه اجـرايي معـادل هجده هزار (۱۸۰۰۰) ريال براي يك وعده غذايي در روز تعيين مي شود.

ب : كمك هزينه مستقيم يا غيرمستقيم مهد كودك براي كارمندان اناث كه داراي فرزند زير پنج سال هستند ماهانه سيصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ريال به ازاي هر كودك (حداكثر تا سه فرزند) تعيين مي‌شود.

پ: كمك هزينه مستقيم يا غير مستقيم اياب و ذهاب (سرويس رفت و آمد) كارمندان دولت كه (۴۴) ساعت درهفته كار مي‌كنند مشروط به آنكه از سرويس سازماني استفاده ننمايند، درتهران به ميزان چهارصد و پنجاه هزار (۴۵۰۰۰۰) ريال و براي شهرهاي داراي پانصدهزار نفر جمعيت و بالاتر به ميزان سيصدهزار (۳۰۰۰۰۰) ريال تعيين مي شود. در مورد ساير شهرها پرداخت اين كمك هزينه منوط به پيشنهاد دستگاه و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و تصويب شورا خواهد بود.

كارمنداني كه براساس مجوزهاي قانوني به صورت نيمه وقت يا پاره‌وقت به خدمت اشتغال دارند، يا ساعات موظف كار آنان كمتر از (۴۴) ساعت در هفته مي‌باشد، با تشخيص دستگاه اجرايي مي توانند به تناسب ساعات كار هفتگي از اين كمك هزينه برخوردار گردند.

ت- پرداخت ساير كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم (به استثناء موارد فوق) براي هر ماه از سال ۱۳۸۸ تا ابلاغ دستورالعمل مربوط كه به تصويب شوراي توسعه خواهد رسيد درحد اعتبارات مصوب و معادل با  (۱۲/۱) ميانگين كمك هاي رفاهي سال ۱۳۸۷ قابل پرداخت مي باشد.

ث- هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل به عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.