مقررات حقوق و دستمزد

با توجه به ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رأی مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته پرداخت فوق‌العاده تطبیق صحیح می‌باشد (رأی شماره ۱۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

 

با توجه به ابطال بخشنامه شماره ۵۵۹۱۹/۲۰۰ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رأی مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته پرداخت فوق‌العاده تطبیق صحیح می‌باشد (رأی شماره ۱۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۹

شماره دادنامه: ۱۲۲

کلاسه پرونده : ۲۳۲/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : خانم فضه شریفی وند

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : خانم فضه شریفی‌وند به‌موجب لایحه‌ای که به شماره  ۹۰۰۰/۲۱۱/۴۳۸۸۸/۲۰- ۱۳۹۵/۳/۲۴ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

احتراماً، به استحضار آن مقام می‌رساند اینجانب در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۴ مبادرت به  طرح  دعوی به طرفیت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران از جهت الزام به پرداخت فـوق‌العاده ویژه مخصـوص کارکنان پیمانی در دیوان عدالت اداری نموده که پرونده در شعبه ۴۵ دیوان مطرح و پس از جری تشریفات قضایی طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۵۹ـ ۱۳۹۴/۲/۲ منجر به صدور رأی، مبنی بر حکم بر ورود شکایتم صادر شد و سپس به سبب اعتراض اداره کل موصوف، پرونده مورد اشعار به شعبه دهم تجدیدنظر دیوان ارجاع و وفق دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۰۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۹ منجر به رد شکایت اینجانب گردید. که متأسفانه این حکم بر خلاف و متعارض با رأی  صادره از شعبه دهم تجدیدنظر به شماره دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۰۸- ۱۳۹۴/۱۲/۲۶  می‌باشد. چرا که طی این حکم در موضوع مشابه و شرایط کاملاً یکسان اقدام به صدور رأی به ورود شکایت احدی از همکاران اینجانب گردید که این امر موجب صدور آراء متعارض و ایجاد بلاتکلیفی در حقوق قانونی ام شده است علیهذا با عنایت به مراتب معروضه فوق و نیز مستندات مندرج در پرونده از آنجایی که حکم صادره از سوی دادگاه محترم شعبه دهم تجدیدنظر مستنداً به ماده ۸۹ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی  دیوان  عدالت اداری متعارض بوده، اکنون از محضر عالی بدواً در ماهیت دعوی ضمن رسیدگی به  دلایل در صورت صحت ادعا، تقاضای صدور تصمیم شایسته مبنی بر رفع تعارض و  الغاء رأی صادره به شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۰۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۹ مورد درخواست می‌باشد.   

پیش از ذکر گردش کار پرونده‌ها، متن بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۹۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شرح زیر قید می‌شود:

«بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری»

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و در اجرای ردیفهای (۴) و (۵) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ایجاد هماهنگی و رویه واحد اداری و استخدامی مراتب زیر را تصویب نموده و به تأیید رئیس‌جمهور نیز رسیده است که برای اجرا ابلاغ می‌شود:

دستگاههای اجرایی موظفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از ۱۳۸۸/۱/۱ استخدام شده یا می‌شوند، با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال ۱۳۸۷ استخدام شده‌اند، از تاریخ استخدام، تطبیق دهند. ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور 

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای رضا قاسمی کولایی به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته الزام به اجرای بخشنامه ۲۰۰/۵۵۹۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت فوق‌العاده ویژه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۵۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق‌الذکر با توجه به لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۳ دراجرای ردیفهای ۴ و ۵ بند (پ) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی را موظف نموده احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون اخیرالذکر را که بعد از ۱۳۸۸/۱/۱ استخدام شده یا می‌شوند یا استخدام شده‌اند از تاریخ استخدام تطبیق دهند و مراتب توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه احکام کارگزینی کارمندان نظیر که اسفند سال ۱۳۸۷ به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده از طرفی با توجه به اطلاق مصوبه به معاون انسانی رئیس‌جمهور طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۹۱۹- ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ قید و شرط بدون آن که به دفاع طرف شکایت و مقید کردن بخشنامه به طی دوره آموزشی غیرموجه و فاقد وجاهت قانونی بوده شعبه مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۰۸ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم فضه شریفی وند به طرفیت سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته الزام به اجرای بخشنامه ۲۰۰/۵۵۹۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت فوق‌العاده ویژه به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۹۵ ـ ۱۳۹۴/۲/۲ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق‌الذکر با توجه به لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۳ در اجرای ردیفهای ۴ و ۵ بند (پ) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی را موظف نموده احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون اخیرالذکر را که بعد از ۱۳۸۸/۱/۱ استخدام شده  یا می‌شوند یا استخدام شده‌اند از تاریخ استخدام تطبیق دهند و مراتب توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه احکام کارگزینی کارمندان نظیر که اسفند سال ۱۳۸۷ به  دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده از طرفی با توجه به اطلاق مصوبه به معاون انسانی رئیس‌جمهور طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۹۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ قید و شرط بدون آن به دفاع طرف شکایت و مقید کردن بخشنامه به طی دوره آموزشی غیرموجه و فاقد وجاهت قانونی بوده شعبه مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد. 

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۰ تجدیدنظر به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۰۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران نسبت به دادنامه شماره ۲۵۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۲ صادره از شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و اوراق مضبوط در سابقه و دادخواست تقدیمی با توجه به اینکه شعبه صادر‌کننده رأی مراعات جهات قانونی را نموده است و تاریخ تبدیل وضعیت استخدامی تجدیدنظر خوانده سال ۱۳۹۱ می‌باشد و از طرفی طبق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری قوانیـن و مقررات مغایر لغو نمـوده است لـذا  فـوق‌العاده ویژه موضوع خواسته بـه نامبـرده تعلق نگرفته است. در نتیجه مستنداً به ماده  ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.       

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً : نظر به اینکه بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۹۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ معاون توسعه  مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به موجب رأی شماره ۸۷۲- ۱۳۹۴/۷/۱۴ هیأت  عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۴۰۵- ۱۳۹۵/۳/۹ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه شماره ۲۵۹- ۱۳۹۴/۲/۲ شعبه ۴۵ بدوی و رد شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات و موازین قانونی صادر شده است.این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments