دستورالعمل حوادث ناشی از کار

نحوه اجرای ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی (بخشنامه شماره ۱۳۳۷۱/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ سازمان تأمین اجتماعی)

اداره کل تأمین اجتماعی استان…

مدیریت درمان استان…

با هدف صیانت از نیروی انسانی و افزایش حفاظت فنی و بهداشت کار توسط کارفرمایان و همچنین ساماندهی وظایف، ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات در اجرای مقررات مربوط به ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و در راستای مباحث مطروحه و تصمیمات متخذه در کارگروه تخصصی و شورای تجمیع، تنقیح، روانسازی و تلخیص، این دستورالعمل تهیه و تدوین گردیده و از زمان صدور رعایت دقیق موارد زیر الزامی خواهد بود.

نحوه اجرای ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی

بخش اول‌: تعاریف و مستندات قانونی

۱- قانون‌: قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با آخرین اصلاحات می‌باشد.

۲- بیمه شده‌: طبق بند ۱ ماده ۲ قانون، بیمه شده شخصی است که راسأ مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

۳- کارفرما‌: طبق بند ۴ ماده ۲ قانون، کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار ‌می‌کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول، عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده ‌می‌گیرند.

۴- ماده ۶۰ قانون‌: حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق ‌می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستورکارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق ‌می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

۵- ماده ۶۵ قانون‌: در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات ‌لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا به ‌اطلاع سازمان برساند. درصورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد، سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت.

۶- ماده ۶۶ قانون‌: در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط ‌لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره ۱‌‌: مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.

تبصره ۲‌‌: هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد درصورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا شخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه‌شده انجام خواهند داد و شرکت های بیمه موظفند خسارت های وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

* با توجه به انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مفاد این ماده صرفا مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است.

۷- بیماری‌: طبق بند ۷ ماده ۲ قانون وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب ‌می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می‌گردد.

۸- ماده ۵۰ قانون‌: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۹۰، ۶۶ و خسارات مذکور در مواد ۹۸ و۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد.

*آیین نامه اجرایی این ماده مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی می‌باشد.

بخش دوم‌: مدارک و مستندات ‌لازم جهت اجرای ماده ۶۶ قانون

۹- به منظور اعمال ماده قانونی مذکور و وصول خسارت ازکارفرمای مقصر، می‌بایست بدواً مدارک مشروحه ذیل (حسب مورد در صورت وجود) توسط واحد امور فنی بیمه شدگان جمع آوری تا زمینه اقدام فراهم گردد.

– گزارش حادثه اعلام شده از سوی کارفرما یا فرد حادثه دیده یا بازماندگان واجد شرایط وی به شعبه مربوطه.

– گزارش بازرسی فنی شعبه مبنی بر تائید ناشی از کار بودن حادثه و انطباق آن با ماده ۶۰ قانون.

– گزارش بازرسی کار پیرامون بررسی و تشخیص علل وقوع حادثه در مواردی که حادثه به علت عدم رعایت مقررات حفاظت فنی در کارگاه‌های مشمول مقررات قانون رخ داده باشد، با درج علل، میزان مسئولیت و تقصیر حسب مقررات قانونی مربوطه بابت فوت، ازکارافتادگی و نقص عضو باشد.

– گزارش کارشناسی بهداشت کار و آرای صادره از مراجع ذیصلاح در خصوص بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط ‌لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان وی.

– نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص چگونگی وقوع حادثه ناشی از کار که توسط مقام محترم قضایی ارجاع شده است.

– آرای قطعی مراجع قضایی در رابطه با حادثه یا بروز بیماری ناشی از کار که ۱۰ در آن کارفرما به جهت عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا بروز بیماری ناشی از کار مقصر شناخته شده باشد.

۱۰- در پرونده هایی که مفاد گزارش‌های تقدیمی و آرای صادره از سوی محاکم با یکدیگر تعارض دارد واحدهای اجرایی مکلفند برای حل آن به طرق زیر اقدام نمایند‌:

– در صورتی که تعارض بین گزارش بازرس اداره کار و نظریه کارشناس رسمی دادگستری باشد در این صورت نظریه کارشناس رسمی دادگستری مالک عمل خواهد بود.

– چنانچه مفاد رأی صادره از سوی مرجع قضائی به گونه‌ای است که اساسا تقصیری را متوجه کارفرما نمی‌داند و بر این اساس قرار منع تعقیب صادر شده باشد، قرار مذکور ملاک عمل خواهد بود. لیکن در حالتی که مرجع قضایی به دالیلی نظیر اعلام گذشت، مرور زمان و … مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده باشد در این فرض سازمان مکلف است بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری به کارفرمای مقصر مراجعه نماید.

۱۱- در مواردی که گزارش بازرس اداره کار وجود ندارد یا در صورت وجود، قصور کارفرما در گزارشات ارائه شده مشخص نگردیده و اقدامات سازمان در راستای مراجعه به کارفرمای مقصر بالتکلیف مانده باشد، واحدهای اجرایی مکلفند در ابتدا با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل به منظور اخذ گزارش مذکور یا تکمیل آن مکاتبه نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع به واحد حقوقی اداره کل تأمین اجتماعی استان منعکس تا واحد مذکور از طریق درخواست «تأمین دلیل» نسبت به ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت احراز تقصیر کارفرما و میزان آن اقدام نمایند.

توجه ۱‌‌: در مواردی که به دلیل عدم ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری از آرای مراجع قضایی نتوان تقصیر کارفرما را استنباط نمود باید طبق روش مذکور اقدام گردد.

بخش سوم‌‌: نحوه شناسائی و تعیین هزینه های وارده به سازمان

پس از محرز شدن وقوع حادثه ناشی از کار یا بروز بیماری ‌حرفه‌ای به موجب عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی ‌لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان وی، جهت شناسائی و تعیین خسارات و هزینه های وارده به سازمان در خصوص درمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از کار افتادگی جزئی وکلی ناشی از کار و مستمری بازماندگان واحدهای اجرائی باید به ترتیب ذیل اقدام نمایند‌:

الف) هزینه های درمان

۱۲- به منظور تشخیص و شناسایی هزینه های معالجه درمانی واحد اجرایی ذیربط (واحدهای اشاره شده در بندهای ۱۸ و ۱۹ حسب مورد) مکلفند از طریق تکمیل و ارسال فرم “نمونه شماره ۱” به مدیریت درمان استان/ منطقه اقدام نماید و متعاقباً مدیریت درمان استان/ منطقه مربوطه باید پاسخ ‌لازم را با تکمیل فرم “نمونه شماره ۲ ” به واحد اجرایی منعکس نماید.

۱۳- چنانچه تمام یا بخشی از مراحل معالجه بیمه شده جهت همان حادثه در سایر استانها انجام شده باشد، ضرورت دارد واحدهای اجرایی با تکمیل فرم “نمونه شماره ۱” مراتب را از مدیریت درمان استان مورد نظر نیز استعلام نمایند.

ب) هزینه های تعهدات کوتاه مدت

۱۴- در مواردی که قصور کارفرما طبق مستندات بخش دوم این دستورالعمل با مشخص شدن میزان تقصیر آن در وقوع حادثه ناشی از کار و یا بروز بیماری ‌حرفه‌ای محرز می‌باشد ‌لازم است تمامی غرامات دستمزد پرداخت شده توسط سازمان در رابطه با حادثه ناشی ازکار و یا بروز بیماری ‌حرفه‌ای در اجرای ماده ۶۶ قانون لحاظ شود.

۱۵- در مواردی که حادثه ناشی از کار یا بیماری ‌حرفه‌ای منجر به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بیش از شش ماه می‌گردد با توجه به اینکه طبق توافقات به عمل آمده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر امکان بهره مندی از گزارشات بازرسین وزارتخانه مذکور جهت تعیین قصور کارفرما برای پرداخت هزینه های ناشی از غرامت دستمزد ایام بیماری کمتر از یک سال وجود ندارد، لذا به منظور حفظ حقوق سازمان باید اقدامات ‌لازم جهت اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری به منظور احراز تقصیر احتمالی کارفرما و میزان آن مطابق بند “۱۱” این دستورالعمل صورت پذیرد.

ج) هزینه های تعهدات بلند مدت

۱۶- چنانچه بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری ‌حرفه‌ای، مشمول دریافت غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از کارافتادگی جزئی یا کلی گردد و همچنین در مواردی که بیمه شده فوت و برای بازماندگان وی مستمری فوت ناشی از کار برقرار گردد، مستمری ماهانه و کلیه مزایای جانبی مترتب بر آن مالک محاسبه و تعیین خسارات بلند مدت وارده به سازمان خواهد بود.

۱۷- با توجه به اینکه وفق ماده ۸۹ قانون، مستمری بگیران از کار افتاده کلی ناشی از کار و دریافت کنندگان مستمری بازماندگان با پرداخت دو درصد مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بند (الف) ماده ۳ قانون برخوردار خواهند شد بنابراین عین مبلغ مستمری مبناء محاسبه و تعیین خسارات خواهد بود.

بخش چهارم‌: گردش کار و نحوه محاسبه، مطالبه و وصول هزینه ها 

۱۸- چنانچه حادثه ناشی از کار و یا بیماری ‌حرفه‌ای صرفا منجر به ارائه ‌حمایت‌های درمانی و غرامت دستمزد ایام بیماری گردد با رعایت قسمت “الف” و”ب” بخش سوم این دستورالعمل واحد امور فنی بیمه شدگان می‌بایست با تکمیل فرم “نمونه شماره ۳ “نسبت به تعیین هزینه‌های درمان و کوتاه مدت و اعلام آن به واحد درآمد جهت وصول به طور یکجا اقدام نمایند.

۱۹- در صورتی که حادثه منجر به ارائه حمایت غرامت مقطوع نقص عضو ۱۳ گردد، واحد امور فنی مستمری‌ها ضمن رعایت قسمت “الف” بخش سوم (استعلام از درمان مطابق فرم”نمونه شماره ۱”) و دریافت ‌اطلاعات مربوط به هزینه های کوتاه مدت از واحد امور فنی بیمه شدگان، می‌بایست با تکمیل فرم “نمونه شماره ۴ “مجموع هزینه‌های درمان،کوتاه مدت و همچنین غرامت مقطوع نقص عضو تعیین شده طبق ماده ۷۴ قانون را تعیین و جهت وصول به واحد درآمد به طور یکجا اعلام نماید.

۲۰- هزینه‌های درمان، تعهدات کوتاه مدت و غرامت مقطوع نقص عضو مشمول تبصره “۱” ماده ۶۶ قانون نمی‌باشند لذا خسارات مذکور به طور یکجا از کارفرما وصول خواهد شد.

۲۱- پس از ارسال فرم های”نمونه شماره ۳ و ۴” از سوی واحدهای امور فنی بیمه شدگان و مستمری‌ها، واحد درآمد می‌بایست تا فراهم شدن امکان سیستمی ‌لازم، بدهی دستی با شرح سند”هزینه های موضوع ماده ۶۶ قانون” ایجاد و طبق اخطاریه صادره مراتب به کارفرما ابلاغ و نسبت به پیگیری وصول مطالبات مذکور وفق مقررات اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم پرداخت بدهی ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ ‌لازم است نسبت به درخواست صدور اجرائیه اقدام و موضوع برابر ماده ۵۰ قانون تا حصول نتیجه نهایی پیگیری گردد.

۲۲- در مواردی که حادثه ناشی از کار و یا بیماری ‌حرفه‌ای منجر به ارائه حمایت‌های بلند مدت (ازکار افتادگی جزئی و کلی ناشی از کار یا برقراری مستمری بازماندگان( گردد واحد امور فنی مستمری‌ها می‌بایست پس از برقراری و پرداخت مستمری و احصاء هزینه های مربوط به درمان با توجه به قسمت “الف” بخش سوم (استعلام از درمان مطابق فرم “نمونه شماره۱”) و دریافت ‌اطلاعات مربوط به هزینه های کوتاه مدت از واحد امور فنی بیمه شدگان، نسبت به تکمیل فرم “نمونه شماره ۵” در پنج نسخه (پرونده مستمری، رونوشت واحد درآمد جهت ‌اطلاع و سه نسخه جهت ابلاغ) به منظور محاسبه و تعیین مجموع هزینه های درمان،کوتاه مدت و تعهدات بلند مدت تا پایان آخرین ماه فصل گذشته اقدام نماید.

۲۳- واحد درآمد پس از دریافت فرم “نمونه شماره ۵” از واحد امور فنی مستمری‌ها می‌بایست تا زمان دریافت فرم ابلاغ شده نسبت به ضبط و نگهداری فرم مذکور در پرونده مطالباتی اقدام و در زمان ارائه هر گونه مفاصا حساب مراتب مورد توجه قرار گرفته و به محض دریافت فرم ابلاغ شده ‌لازم است همانند بند”۲۱” این دستورالعمل نسبت به ایجاد بدهی دستی با شرح سند “هزینه‌های موضوع ماده ۶۶ قانون” و پیگیری وصول مطالبات اقدام نماید.

۲۴- از آنجائیکه خسارات موضوع ماده ۶۶ قانون مشمول جرائم تأخیر تأدیه نمی‌گردد، واحدهای اجرایی می‌بایست در حداقل زمان ممکن و با قید اولویت نسبت به پیگیری و وصول مطالبات مذکور اقدام نماید.

۲۵- پس از ابلاغ فرم”نمونه شماره ۵”در صورت مراجعه کارفرما در مهلت مقرر (یک ماه از تاریخ ابلاغ)، نحوه پرداخت خسارات وارده به سازمان با تکمیل فرم “نمونه شماره ۶” و ثبت آن در دبیرخانه شعبه تعیین می‌گردد. بدیهی است در صورت عدم مراجعه کارفرما در مهلت مقرر، واحد امور فنی مستمری‌ها می‌بایست با تکمیل فرم”نمونه شماره ۷” نسخه ابلاغ شده اعلام خسارت را جهت پیگیری وصول مطالبات (مطابق بند ۲۳) به واحد درآمد ارسال نماید.

۲۶- در صورتی که کارفرما با تکمیل فرم “نمونه شماره ۶ “متقاضی پرداخت خسارت وارده به سازمان در اجرای ماده ۶۶ قانون در بازه‌های زمانی سه ماهه باشد، ضمن پیگیری وصول خسارات وارده به سازمان که طی فرم “نمونه شماره۵ ” به کارفرما ابلاغ گردیده، ‌لازم است واحد امور فنی مستمری‌ها با تکمیل فرم “نمونه شماره۱/۵” در اولین ماه هر فصل نسبت به اعلام مستمری و مزایای جانبی پرداختی فصل یا فصول گذشته جهت وصول به واحد درآمد اقدام نماید. توجه۲‌‌: در تکمیل فرم “نمونه شماره ۱/۵” ضروریست مبلغ عیدی پرداختی هر سال در فروردین ماه سال آتی مورد توجه قرار گیرد.

۲۷- چنانچه کارفرما با تکمیل فرم “نمونه شماره ۶ “متقاضی پرداخت خسارت وارده به سازمان در اجرای تبصره”۱” ماده ۶۶ قانون باشد، واحد امور فنی مستمری‌ها می‌بایست با تکمیل فرم “نمونه شماره ۸ “میزان مستمری و مزایای جنبی زمان تقاضا را محاسبه و به واحد درآمد اعلام نماید.

۲۸- به منظور تعیین میزان خسارات وارده به سازمان در اجرای تبصره”۱” ماده ۶۶ قانون ‌لازم است مبلغ مستمری ماهانه قابل پرداخت بعلاوه مزایای جانبی (به غیر از عیدی) بر اساس سال ارائه تقاضا از سوی کارفرما در عدد ۱۲۰ ضرب گردد.

۲۹- با توجه به اینکه پرداخت عیدی به صورت سالانه صورت می‌پذیرد، جهت محاسبه میزان عیدی موضوع تبصره”۱”ماده ۶۶ قانون باید مبلغ عیدی تعیین شده در سال تقاضا در عدد ۱۰ ضرب و با حاصل بند ۲۸ جمع گردد.

توجه ۳‌: در مواردی که در زمان محاسبه، مبلغ عیدی سال تقاضا تعیین نگردیده باشد میزان عیدی سال قبل از تقاضا مبناء محاسبه قرار خواهد گرفت.

۳۰- با توجه به اینکه دریافت کنندگان حمایت ازکارافتادگی جزئی صرفا از مستمری ماهانه بهره مند می‌گردند، به منظور محاسبه خسارات وارده به سازمان در اجرای تبصره”۱ “ماده ۶۶ قانون، مستمری ازکارافتادگی جزئی زمان تقاضای کارفرما در عدد۱۲۰ ضرب می‌گردد.

۳۱- در مواردی که به سبب حادثه ناشی از کار مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار برقرار و در اجرای بند “۳ “ماده ۹۳ قانون این مستمری به واسطه تشدید آسیب وارده صرفا همان حادثه منجر به افزایش درصد ازکارافتادگی جزئی یا تبدیل به مستمری از کارافتادگی کلی ناشی ازکارگردد، کارفرمای مربوطه باید خسارات وارده به سازمان را جبران نماید.

۳۲- در مواردی که حسب بند “۳” ماده ۹۳ قانون، مستمری ازکار افتادگی جزئی به واسطه تشدید آسیب وارده صرفا همان حادثه افزایش یافته یا به مستمری ازکارافتادگی کلی تبدیل گردد وکارفرمای مقصر در اجرای تبصره”۱ “ماده ۶۶ قانون در زمان ارائه حمایت از کار افتادگی جزئی بری الذمه شده باشد، نیازی به مراجعه و وصول مابه التفاوت مستمری بابت افزایش ازکارافتادگی جزئی یا تبدیل آن به ازکارافتادگی کلی ناشی ازکار به کارفرمای مقصر نمی‌باشد. 

۳۳- چنانچه کارفرمای مقصر اقدام به پرداخت خسارات وارده به سازمان طبق ماده ۶۶ قانون نماید و سپس با تکمیل فرم “نمونه شماره ۶” متقاضی اجرای تبصره”۱ “ماده ۶۶ قانون گردد، در این حالت مبنای محاسبه ده سال مستمری سال تقاضا خواهد بود، که با کسر وجوه پرداختی قبلی توسط کارفرما مابقی از وی مطالبه خواهد شد.

۳۴- در خصوص آن دسته از مستمری هایی که پس از برقراری جهت پرداخت به سایر شعب منتقل می‌گردند اولین محاسبه توسط شعب برقرار کننده حسب بند ۲۲ این دستورالعمل (در قالب فرم نمونه شماره ۵) انجام و شعب پرداخت کننده مستمری مکلفند با تکمیل فرم “نمونه شماره ۹” در دوره های زمانی مندرج در بند ۲۶ نسبت به محاسبه خسارات وارده به سازمان و اعلام آن به شعبه برقرار کننده جهت وصول اقدام نمایند.

۳۵- توقف اجرای ماده ۶۶ قانون، منوط به تکمیل صورتجلسه تعیین تکلیف ماده قانونی مذکور در قالب فرم “نمونه شماره ۱۰” در دو نسخه (جهت درج درپرونده فنی یا مستمری و همچنین پرونده مطالباتی کارگاه) به همراه مدارک و مستندات مربوطه خواهد بود. 

۳۶- در مواردی که پرونده مستمری جهت پرداخت به سایر شعب ارجاع و تبصره”۱” ماده ۶۶ قانون طبق فرآیند تعیین شده در این دستورالعمل اجرا یا پرداخت مستمری متوقف گردیده باشد، ضروریست مکاتبات ‌لازم در خصوص صورتجلسه تعیین تکلیف ماده ۶۶ قانون پس از تکمیل به همراه مدارک و مستندات مربوطه طی فرم “نمونه شماره ۱۱” بین شعب برقرار کننده و پرداخت کننده مستمری (حسب مورد) صورت پذیرد.

بخش پنجم‌: سایر مقررات

۳۷- واحدهای اجرایی مکلف به ارائه تعهدات و حمایت‌های سازمان به بیمه شدگان حادثه دیده و افراد تحت تکفل آنها با رعایت ضوابط و مقررات قانونی خواهند بود و اجرای ماده ۶۶ قانون نمی‌تواند مانعی در تاخیر و یا عدم ارائه حمایت‌ها و خدمات سازمان محسوب گردد.

۳۸- در مواردی که بر اساس گزارش بازرس اداره کار و آراء صادره از سوی مراجع قضایی عالوه بر کارفرمای مستقیم میزان قصور سایر افراد و یا عوامل دخیل در بروز حادثه اعم از واگذارنده کار، پیمانکار به دلیل عدم رعایت نظامات ایمنی به تفکیک مشخص و این موضوع برای مراجع ذیصلاح محرز و اثبات گردیده باشد، می‌توان به افراد موصوف جهت اعمال ماده ۶۶ قانون و وصول خسارات وارده به سازمان مراجعه نمود.

۳۹- در مواردی که مطابق آرای مرجع قضایی قصور کارفرما در بروز حادثه ناشی از کار احراز نشده امکان اجرای ماده ۶۶ قانون میسر نخواهد بود. لیکن چنانچه متعاقبا اسناد و مدارکی دال بر تقصیر کارفرما در وقوع حادثه دریافت شود که در مرجع قضایی به آن استناد نشده، اداره حقوقی استان می‌بایست نسبت به امکان اعاده دادرسی اقدام نماید. 

۴۰- در مواردی که آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، رابطه کارگری و کارفرمایی را منتفی اعلام نماید، در چنین مواردی ارائه تعهدات قانونی و اجرای ماده ۶۶ قانون تعلیق و واحدهای اجرایی می‌بایست مراتب را مشروحا به همراه پرونده و مستندات جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به ادارات کل استان (اداره حقوقی) منعکس نمایند. 

۴۱- در مواردی که مستمری ازکارافتادگی جزئی به علت برقراری مستمری ازکار افتادگی کلی، بازنشستگی و بازماندگان مختومه و به عنوان قسمتی از دستمزد در تعیین میزان مستمری های مذکور در نظر گرفته شود چنانچه مستمری استحقاقی بیش از حداقل سال پرداخت تعیین گردد و کارفرما در اجرای تبصره”۱ “ماده ۶۶ قانون بری الذمه نشده باشد وصول خسارات وارده به سازمان (صرفا به میزان ازکارافتادگی جزئی) با رعایت مفاد این دستورالعمل به قوت خود باقی خواهد ماند.

توجه ۴‌‌: در صورتیکه در سال‌های آتی در اجرای ماده ۹۶ قانون میزان مستمری پرداختی به حداقل سال تقلیل یابد اجرای ماده ۶۶ مستمری ازکارافتادگی جزئی متوقف خواهد شد. 

۴۲- در صورتیکه بیمه شده دریافت کننده غرامت مقطوع نقص عضو یا مستمری بگیر ازکارافتاده جزئی به سبب وقوع حادثه ای در کارگاه دیگری به کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون معرفی و درصد ازکارافتادگی ایشان افزایش یابد (با توجه به اینکه درصد ازکارافتادگی جدید با لحاظ مجموع آسیب های وارده به بیمه شده تعیین می‌گردد) در این صورت مستمری استحقاقی با درصد ازکارافتادگی جدید محاسبه و چنانچه کارفرمای مقصر حادثه اول بری الذمه نگردیده باشد به میزان قصور و درصد ازکارافتادگی ناشی از حادثه اول از مستمری استحقاقی تعیین شده خسارات وارده به سازمان را جبران خواهد نمود و الباقی خسارات وارده به سازمان بر اساس مستمری استحقاقی به عهده کارفرمای حادثه جدید با توجه به میزان قصور خواهد بود.

توجه ۵‌‌: چنانچه بر طبق نظریه کمیسیون پزشکی افزایش حادثه جدید منجر به برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار گردد مابه التفاوت مستمری استحقاقی و قابل پرداختی به منظور رعایت ماده ۱۱۱ قانون و مزایای جانبی به نسبت تساوی از کارفرمایان مقصر علاوه بر خسارات بند فوق مطالبه و وصول می‌گردد.

۴۳- در صورت فوت کارفرمای مقصر هر یک از وراث به نسبت ماترک متعلقه مسئول پرداخت خسارات وارده به سازمان ‌می‌باشند. سازمان می‌تواند به هر یک از وراث مراجعه و مطالبات را وفق مقررات پیگیری نماید. 

۴۴- در صورت تعدد کارفرمایان (شرکاء) چنانچه کارفرما شخص حقوقی باشد مطابق مقررات جاری مطالبات سازمان از کارفرما وصول می‌گردد. و در صورتیکه کارفرمایان اشخاص حقیقی باشند به هر یک از آنان به میزان مسئولیت می‌توان در اجرای ماده ۶۶ قانون مراجعه نمود.

۴۵- چنانچه در نظریه بازرس اداره کار، میزان قصور هر یک از افراد مقصر در وقوع حادثه مشخص نگردیده باشد باید پیگیری‌های لازم از بازرسین مذکور پیرامون تعیین میزان قصور هر یک از عوامل دخیل در بروز حادثه صورت پذیرد و در صورت عدم حصول نتیجه فرض بر نسبت تساوی بین هر یک از مقصرین خواهد بود.

۴۶- با عنایت به اینکه برخی از کارفرمایان با عقد قرارداد نزد بیمه‌های بازرگانی مسئولیت خود را در قبال ماده ۶۶ قانون بیمه ‌می‌نماید و این قراردادها غالبا دارای شرط «مرور زمان» ‌می‌باشند، ‌لازم است در مواردی که کارفرما این موضوع را کتبا اعلام نماید واحد های اجرایی تدابیری اتخاذ نمایند که کلیه مراحل اجرای این دستورالعمل (اعم از شناسائی حوادث ناشی از کار، تعیین مقصر یا مقصرین حادثه، تعیین و ابلاغ خسارات وارده به سازمان و…) ‌حتی‌الامکان در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد.

۴۷- ابلاغ کلیه احکام مطالباتی (موضوع این دستورالعمل) طبق ضوابط و مقررات مندرج در آخرین بخشنامه های سازمان مربوط به ابلاغ احکام مطالباتی صورت خواهد پذیرفت. 

۴۸- در صورت انحلال اشخاص حقوقی صدور هر گونه گواهی مبنی بر تسویه بدهی با سازمان منوط به پرداخت کلیه مطالبات گذشته سازمان و مطالبات ناشی از اجرای تبصره”۱ “ماده ۶۶ قانون خواهد بود.

۴۹- با عنایت به اینکه اجرای ماده ۶۶ قانون و وصول خسارات وارده به سازمان مطابق ماده ۵۰ قانون فرع بر پرداخت خسارات به بیمه شده است بنابراین در صورت ارائه انصراف از دریافت مستمری امکان مراجعه به کارفرمای مقصر وجود ندارد. در هر حال چنانچه پس از انصراف، سازمان به هر علتی ملزم به برقراری و پرداخت مستمری گردد، بر اساس تعهد نامه محضری ماخوذه (پیوست) جبران خسارت وارده به سازمان در صورت عدم امکان وصول از کارفرمای مقصر به عهده فرد متعهد خواهد بود.

۵۰- اجرای تبصره “۲ “ماده ۶۶ قانون مبنی بر” وصول خسارات وارده به سازمان از طریق شرکت های بیمه در حدود تعهدات نسبت به شخص ثالث” در شرایط فعلی مراعا بوده و قابل پیگیری نمی‌باشد.

۵۱- با توجه به اینکه در صورت فوت مستمری بگیر ازکارافتاده کلی ناشی از کار بازماندگان واجد شرایط وی به استناد بند”۲” ماده ۸۰ قانون استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت، بنابراین با فوت مستمری بگیر ازکارافتاده کلی ناشی از کار اجرای ماده ۶۶ قانون متوقف نخواهد شد.

۵۲- در صورت بروز حادثه برای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد (و ارائه ‌حمایت‌های بلند مدت ازکارافتادگی کلی و فوت) با توجه به اینکه رعایت حفاظت فنی و بهداشت ‌حرفه‌ای بعهده کارفرما می‌باشد چنانچه بر اساس گزارش بازرس اداره کار، نظریه کارشناس رسمی دادگستری و آراء صادره از سوی مراجع قضایی واگذارنده کار به دلیل عدم رعایت نظامات ایمنی مقصر حادثه شناخته شده باشد، باید طبق ضوابط این دستورالعمل اقدام به پیگیری و وصول مطالبات سازمان در اجرای ماده ۶۶ قانون نمود.

۵۳- اجرای ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی پیرامون مشمولین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ به شرح ذیل خواهد بود‌‌:

۱-۵۳) فقدان گزارش بازرس اداره کار مانع اجرای ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارگران ساختمانی محسوب نمی‌شود و می‌توان از نظریه کارشناسان رسمی دادگستری یا آراء صادره از سوی مراجع قضایی در خصوص شناسائی مقصر حادثه استفاده نمود.

۵۳-۲) در مواردی که وقوع حادثه ناشی از کار مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما، مالک ساختمان (صاحب پروانه – کارفرما) باشد، سازمان می‌تواند بر اساس ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی هزینه های مربوط را مطابق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی از مقصرین (حسب مورد– کارفرما) مطالبه کند.

۵۳-۳) در خصوص مواردی که بعضا در مراجع قضایی دادگستری مطرح شده و منجر به صدور رأی گردیده و مقصرین وقوع حادثه شخصی غیر از مالک ساختمان (صاحب پروانه) باشد (نظیر موردی که مقصر حادثه سازنده وسایل و ابزار کار است) امکان رجوع به مقصر حادثه طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی ممکن نیست و در صورت اجتماع شرایط عمومی مسئولیت مدنی امکان مراجعه به ایشان از طریق مراجع قضایی میسر خواهد بود.

۵۴- در مواردی که پرداخت مستمری و ارائه سایر ‌حمایت‌های سازمان مستلزم ارجاع پرونده به سایر شعب باشد واحدهای اجرایی می‌بایست ابتدا نسبت به تهیه تصاویری از مدارک و مستندات مورد نیاز جهت اجرای ماده ۶۶ قانون اقدام نموده و سپس پرونده به شعبه مقصد ارجاع و حسب مفاد این دستورالعمل پیگیری‌های لازم در خصوص اجرای ماده ۶۶ قانون صورت پذیرد.

 ۵۵- کدهای مالی مرتبط با ماده ۶۶ قانون، کد حساب ۶۳۱۱ تحت عنوان “خسارت کارگاه‌ها- ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی” و ۸۴۴۰۰۰۰۰۰۶ تحت عنوان “حق الزحمه انجام امور مربوط به ماده ۶۶ (کارگزاری دستورالعمل اجرایی ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی ها)” اعلام می‌گردد.

۵۶- واحد های تخصصی ستادی موظفند نسبت به طراحی و ساخت نرم افزار مربوطه با هماهنگی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین به نحوی که امکان نظارت بر اجرای صحیح این دستورالعمل توسط ادارات کل استانها و ستاد مرکز به همراه تهیه آمار و گزارشات مورد نیاز توسط سیستم مکانیزه فراهم گردد اقدام نمایند. 

۵۷- این دستورالعمل با بازنگری در مفاد دستورالعمل شماره ۱۴۱۹۹/۵۲ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۸، نظریه شماره ۵۰۳۲/۹۳/۷۱۰۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ شورای حقوقی، بخشنامه شماره ۲ جدید حقوقی، متمم بخشنامه شماره ۲ حقوقی به شماره ۳۵۰۴ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۵ ، متمم شماره ۲ بخشنامه شماره ۲ حقوقی به شماره ۶۲۶۷/۶/۷۱۰۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۶، دستور اداری مشترک حوزه های فنی و درآمد، اداری و مالی به شماره۷۹۰۵۶ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۴ و مد نظر قرار دادن مواد ۹۲ و ۳۷ قانون برنامه پنجساله چهارم و پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و همچنین اعلام نظرهای دفتر امور حقوقی و دعاوی، دفتر قوانین و مقررات تدوین گردیده است که از تاریخ صدور، جایگزین دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورهای اداری مذکور و سایر مقررات مربوط به اجرای ماده ۶۶ قانون می‌گردد.

دکتر سید محمدتقی نوربخش- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

فرمها

فرم پیوست شماره ۱ دستورالعمل ماده ۶۶قانون تأمین اجتماعی

ریاست محترم شعبه تأمین اجتماعی……………………………..

موضوع‌‌: پاسخ استعلام هزینه های مربوط به معالجه حوادث ناشی از کار

با ‌سلام و احترام

با عنایت به اینکه طبق گزارش حادثه واصله و مدارک ارائه شده بیمه شده آقا / خانم…………….. به شماره ملی شماره بیمه‌‌: فرزند………………… در تاریخ ……………………. درکارگاه/شرکت …………….. از ناحیه ……………………………. دچار حادثه ناشی از کار گردیده و در تاریخ و مشخصات ذیل جهت درمان به مراکز درمانی یا بیمارستان مراجعه نموده، خواهشمند است دستور فرمائید چنانچه به علت حادثه یاد شده بابت معالجه و درمان نامبرده در مراکز ملکی- طرف قرارداد و یا غیر طرف قرارداد (خسارات متفرقه) هزینه‌هایی از تاریخ فوق‌الذکر تاکنون متوجه سازمان گردیده است، مراتب را طی فرم “نمونه شماره ۲ “دستورالعمل ماده ۶۶ به این شعبه اعلام نمایند.

شعبه تأمین اجتماعی ………..

رئیس شعبه مسئول امور فنی بیمه شدگان / مستمری ها

 

فرم پیوست شماره ۲ دستورالعمل ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی

ریاست محترم شعبه تأمین اجتماعی……………………….

موضوع‌‌: پاسخ استعلام هزینه های مربوط به معالجه حوادث ناشی از کار

با ‌سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ……………….. مورخ …………….طبق ‌اطلاعات موجود بابت حادثه مورخ …………. بیمه شده آقای/ خانم…………….به شماره ملی ……………فرزند …………………شماره شناسنامه …………………… تاریخ تولد …………………. محل صدور …………………هزینه‌های ذیل انجام پذیرفته است.

مدیر درمان استان/ منطقه 

 

فرم پیوست شماره ۳ اعلام خسارات وارده به سازمان (درمان وهزینه های کوتاه مدت)

به‌‌‌: واحد درآمد

موضوع‌: وصول خسارت از کارفرما

با ‌سلام

احتراماً، اعلام می‌دارد؛ نظر به اینکه طبق مدارک و مستندات موجود و بررسی های به عمل آمده حادثه مورخ…………. آقای/ خانم…………به شماره بیمه …………… شاغل در کارگاه……………………. با کد کارگاهی……….. ناشی از کار تلقی و متعاقباً از ‌حمایت‌های درمان و غرامت دستمزد ایام بیماری بهره مند گردیده و مجموع خسارات وارده به سازمان مبلغ…………… ریال به شرح مندرج در جدول ذیل می‌باشد، لذا با امعان نظر به گزارش بازرس کار نظریه کارشناسان رسمی دادگستری آرای صادره از سوی مراجع قضایی از آنجائیکه کارفرمای مربوطه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی بیماری ‌حرفه‌ای به میزان ……… درصد مقصر حادثه شناخته شده، مقتضی است در اجرای ماده ۶۶ قانون نسبت به وصول مبلغ …….ریال اقدام نمایند.

شعبه تأمین اجتماعی ……….. رئیس شعبه مسئول امور فنی بیمه شدگان

 

فرم پیوست شماره ۴

اعلام خسارات وارده به سازمان (درمان ، هزینه های کوتاه مدت و غرامت مقطوع نقص عضو)

به‌‌: واحد درآمد موضوع‌: وصول خسارت از کارفرما

با ‌سلام

احتراماً، اعلام می‌دارد؛ نظر به اینکه طبق مدارک و مستندات موجود و بررسی های به عمل آمده حادثه مورخ ……… آقای/ خانم ……………..به شماره بیمه …………. شاغل در کارگاه ………. با کد کارگاهی……………..ناشی از کار تلقی و متعاقباً از ‌حمایت‌های درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری و همچنین از غرامت مقطوع نقص عضو (موضوع ماده ۷۴ قانون(بهره مند گردیده و مجموع خسارات وارده به سازمان مبلغ ………………….. ریال به شرح مندرج در جدول ذیل می‌باشد، لذا با امعان نظر به گزارش بازرس کار نظریه کارشناسان رسمی دادگستری آرای صادره از سوی مراجع قضایی از آنجائیکه کارفرمای مربوطه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی بیماری ‌حرفه‌ای به میزان ……………… درصد مقصر حادثه شناخته شده، مقتضی است در اجرای ماده ۶۶ قانون نسبت به وصول مبلغ ………….ریال اقدام نمایند.

شعبه تأمین اجتماعی ……….. رئیس شعبه مسئول امور فنی مستمری ها

 

فرم پیوست شماره ۵

جناب آقای / سرکار خانم ………………کارفرمای محترم ………. با کد کارگاهی ………

موضوع‌: اعلام خسارات موضوع ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی

با ‌سلام

احتراماً، در ارتباط با حادثه ناشی از کار / بیماری ‌حرفه‌ای مورخ …………. و با توجه به مدارک و مستندات موجود و همچنین بررسی های به عمل آمده آقای/ خانم …………. به شماره بیمه …………….. مشمول دریافت ‌حمایت‌های بلند مدت ( ازکارافتادگی جزئی/ از کارافتادگی کلی/ فوت( گردیده و طبق گزارش بازرس کار نظریه کارشناسان رسمی دادگستری آرای صادره از سوی مراجع قضایی به میزان ………….. درصد مقصر شناخته شده اید، لذا این سازمان در اجرای ماده ۶۶ قانون مادامیکه مستمری پرداخت نماید خسارات وارده را از شما/ آن شرکت وصول خواهد نمود. با توجه به اینکه میزان خسارات وارده به سازمان تا پایان …………………….. ماه سال ۱۳ مبلغ ………………………. ریال به شرح مندرج در جدول ذیل می‌باشد. مقتضی است به میزان قصور تعیین شده در بروز حادثه ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول این نامه، نسبت به پرداخت مبلغ ………….. ریال اقدام نمایید. بدیهی است پس از سپری شدن مدت مذکور مطالبات فوق از طریق اعمال ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و صدور اجرائیه قابل پیگیری و وصول خواهد بود.

توجه‌‌: حسب تبصره”۱ “ماده ۶۶ قانون در صورت اعلام آمادگی می‌توانید با پرداخت معادل ده سال مستمری (زمان درخواست منتهی به پرداخت( از این بابت بری الذمه گردید.

شعبه تأمین اجتماعی ……….. رئیس شعبه مسئول امور فنی مستمری ها

رونوشت‌‌: واحد درآمد جهت ‌اطلاع محل ابلاغ هزینه های درمان هزینه های کوتاه مدت مدت و میزان مستمری از تاریخ / / ۱۳ لغایت / / ۱۳ 

 

فرم پیوست شماره ۱/۵

اعلام خسارات تعهدات بلند مدت

شماره‌‌: ……… تاریخ‌: ………….

به‌‌: واحد درآمد

با ‌سلام

احتراماً، پیرو رونوشت فرم نمونه شماره ۵ در ارتباط با حادثه ناشی از کار / بیماری ‌حرفه‌ای مورخ ………………… آقای/ خانم ………………. … به شماره بیمه ………………. که در کارگاه ……………………………… با کد کارگاهی …………………………. به کارفرمایی آقای / خانم ……………………….. اتفاق افتاده و بیمه شده / بازماندگان وی مشمول دریافت حمایت بلند مدت (ازکارافتادگی جزئی/ از کارافتادگی کلی/ فوت( گردیده و طبق گزارش بازرس کار نظریه کارشناسان رسمی دادگستری آرای صادره از سوی مراجع قضایی کارفرمای مذکور به میزان ………….. درصد مقصر شناخته شده میزان تعهدات بلند مدت پرداخت شده در سه ماهه اول /دوم / سوم / چهارم سال……مجموعاً ……………..ریال به شرح جدول ذیل می‌باشد‌‌: مقتضی است با عنایت به میزان قصور کارفرما نسبت به پیگیری و وصول خسارات وارده به سازمان به مبلغ ….. ……………………………………… ریال با اعمال طرق قانونی اقدام نمایند.

شعبه تأمین اجتماعی ………….. رئیس شعبه مسئول امور فنی مستمری ها 

 

فرم پیوست شماره ۶

درخواست چگونگی اجرای ماده ۶۶ قانون

ریاست محترم شعبه تأمین اجتماعی ……….

با ‌سلام

احتراماً، با عنایت به اعلام خسارت شماره …………………. مورخ …………………… آن شعبه که در تاریخ ………………. به اینجانب ………………..کارفرما / نماینده قانونی آن شرکت/ موسسه ………………….. با کد کارگاهی …………………………………… ابلاغ گردیده، متقاضی پرداخت خسارات وارده به آن سازمان وفق بند ……… ذیل می‌باشم. ۱ (اجرای ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و پرداخت خسارات وارده به سازمان در بازه های زمانی سه ماهه ۲ (پرداخت خسارات وارده به سازمان به صورت یکجا و بری الذمه شدن، بدین منظور متعهد می‌گردم در اجرای »تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی» حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت، نسبت به پرداخت یک جای خسارات وارده به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایم در غیر این صورت این درخواست از درجه اعتبار ساقط و مبنای محاسبات درخواست جدید خواهد بود و سازمان مجاز است تعهدات و تکالیف اینجانب را تجدید محاسبه نماید.

نام و نام خانوادگی مهر و امضاء کارفرما / نماینده شرکت …….. تاریخ شماره‌‌: ……………… تاریخ‌: ………………

 

فرم پیوست شماره ۷

درخواست چگونگی اجرای ماده ۶۶ قانون مسئول محترم درآمد موضوع‌: درخواست صدوراخطاریه

با ‌سلام

احتراماً، به پیوست تصویر فرم اعلام خسارات شماره ………………….. مورخ ……………… که در تاریخ ……………….. به منظور اجرای ماده ۶۶ قانون به کارفرما ابلاغ گردیده به دلیل عدم مراجعه در مهلت مقرر جهت صدور اخطاریه ارسال و خواهشمند است دستور فرمائید در اسرع وقت نسبت به پیگیری وصول مطالبات اقدام و نتیجه را به این واحد اعلام نمایند.

رئیس شعبه مسئول امور فنی مستمری ها

 

فرم پیوست شماره ۸

اعلام خسارات وارده در اجرای تبرصه ۱ ماده ۶۶ واحد درآمد

با ‌سلام

احتراماً، پیرو رونوشت نامه شماره ………………. مورخ …………………… ضمن ارسال تقاضای آقای / خانم ……………. ……کارفرمای شرکت / موسسه …………………….. با کد مطالباتی …………… میزان خسارات وارده به سازمان در اجرای »تبصره”۱ “ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی« با لحاظ سال ……………. به عنوان سال مبنای محاسبه خسارات، مبلغ ………………………ریال به شرح جدول ذیل می‌باشد. مقتضی است با توجه به ………………… درصد میزان قصور کارفرما در اسرع وقت نسبت به پیگیری و وصول ………………………………..ریال به عنوان خسارات وارده به سازمان اقدام و نتیجه را به واحد امور فنی مستمری ها اعلام نمائید.

رئیس شعبه مسئول امور فنی مستمری ها

 

فرم پیوست شماره ۹

اعلام خسارات ماده ۶۶ به شعبه برقرار کننده مستمری ریاست محترم شعبه تأمین اجتماعی …………

با ‌سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره …………….. مورخ …………… در خصوص ارجاع پرونده مستمری آقای/ خانم ……………….. به شماره مستمری……………………. بدینوسیله میزان مستمری و مزایای جانبی پرداختی در دوره زمانی ……….. لغایت ……………… مبلغ ………. ریال به شرح جدول ذیل جهت اقدام مقتضی وفق مفاد دستورالعمل ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه مسئول امور فنی مستمری ها

 

فرم پیوست شماره ۱۰

صورتجلسه تعیین تکلیف ماده ۶۶

شماره‌‌: ……………… تاریخ‌: ………………

اجرای ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی در ارتباط با حادثه ناشی از کار/ بیماری ‌حرفه‌ای آقای/خانم …………بیمه شده /مستمری بگیر شماره ………….که در کارگاه / شرکت با کد کارگاهی………..صورت پذیرفته با عنایت به پیگیری های به عمل آمده و مدارک و مستندات پیوست به دلیل ذیل مختومه/ متوقف می‌گردد. به استناد نظر بازرس کار/ نظریه کارشناس رسمی دادگستری/ آرای مراجع قضایی کارفرما در وقوع حادثه مقصر نمی باشد. با توجه به درخواست کارفرما که طی فرم “نمونه شماره ۶ “دستورالعمل ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی به شماره ……………………… مورخ…………………ثبت دبیرخانه شعبه گردیده کارفرما در اجرای تبصره “۱” ماده قانونی فوق الذکر با پرداخت مبلغ………………………ریال بری الذمه گردیده است. در صورت انتقال سوابق بیمه شده به صندوق بازنشستگی………………………و توقف پرداخت مستمری از کار افتادگی جزئی. در صورت احتساب مستمری ازکارافتادگی جزئی به عنوان قسمتی از مستمری بازنشستگی و بازماندگان (مشروط بر اینکه مستمری استحقاقی کمتر از حداقل سال برقراری تعیین گردد( توقف اجرای ماده ۶۶ با توجه به فوت مستمری بگیر و فقدان بازمانده واجد رشایط در حال حارض. مختومه شدناجرای ماده ۶۶ با توجه به فوت مستمری بگیر و فقدان بازمانده واجد رشایط. توقف اجرای ماده ۶۶ به علت انصراف از دریافت مستمری طبق تعهد نامه محضری شماره …………………………. مورخ ………………… سایر موارد (با ذکر علت( ………………………………………… مسئول امور فنی بیمه شدگان مسئول مستمری ها نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی امضاء- تاریخ امضاء- تاریخ مسئول درآمد رئیس شعبه نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی امضاء- تاریخ امضاء- تاریخ

 

فرم پیوست شماره ۱۱

ارسال صورتجلسه تعیین تکلیف ماده ۶۶

شماره‌‌: ……………… تاریخ‌: ………………

ریاست محترم تأمین اجتماعی شعبه…………

موضوع:اجرای ماده ۶۶ قانون در خصوص آقای / خانم ……………….. به شماره مستمری………….

با ‌سلام

احتراماً، پیرو/ بازگشت به ارجاع پرونده مستمری مشارالیه به شماره …………………………مورخ ………………………… به پیوست تصویر صورتجلسه تعیین تکلیف ماده ۶۶ قانون این شعبه (فرم – نمونه شماره ۱۰دستورالعمل ماده ۶۶قانون( به شماره…………………مورخ………………………. ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید؛ با توجه به مفاد صورتجلسه صدرالذکر و مدارک و مستندات ضمیمه آن نسبت به توقف / مختومه نمودن اجرای ماده ۶۶ قانون اقدام نمایند. شعبه تأمین اجتماعی……………… رئیس شعبه مسئول امور فنی مستمری ها

 

فرم پیوست شماره ۱۲

تعهد نامه محضری انصراف از دریافت مستمری برقرار شده ناشی از کار

در تاریخ …………………آقای/ خانم ……………………….فرزند…………..دارای شماره شناسنامه:…………..متولد:……………………………..مقیم:…………… در کمال اختیار و اراده و با علم به اینکه مستمری برقرار شده توسط سازمان تأمین اجتماعی به سبب بروز حادثه ناشی از کار مورخ …………………….. در کارگاه …………………به کارفرمایی………………… بوده و سازمان مذکور در صورت پرداخت مستمری می‌تواند خسارات وارده را از مقصرین مطابق ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی مطالبه نمایند انصراف خود را از دریافت مستمری اعلام نموده و هیچ گونه ادعایی علیه سازمان مذکور مبنی بر مطالبه مستمری را نداشته و هرگونه ادعایی در زمان حال و آینده از سازمان تأمین اجتماعی و مراجع قضایی و انتظامی را از خود سلب و ساقط می‌نمایم . همچنین متعهد می‌گردم در صورت بروز هر گونه هزینه به سازمان تأمین اجتماعی به قائم مقامی از کارفرما خسارات وارده را جبران نمایم. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.