پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر حق بیمه تا میزانی که حق بیمه از آن کسر شده مجاز است (رأی شماره ۲۰۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر حق بیمه تا میزانی که حق بیمه از آن کسر شده مجاز است (رأی شماره ۲۰۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

شماره دادنامه: ۲۰۳۵

شماره پرونده : ۳۵۳۴/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۶/۳۹۶۶ ـ ۱۳۹۶/۷/۵ اعلام کرده است که در موضوع پرداخت پاداش سنوات خدمت با رعایت سقف یا بدون رعایت سقف، شعب دیوان عدالت اداری آرایی معارض صادر کرده اند:            

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف : شعبه ۲۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۷۵۸ با موضوع دادخواست آقای اسداله تابع به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت پاداش سنوات خدمتی، مرخصی‌های ذخیره شده به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۴۰۹ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست آقای اسداله تابع به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به‌خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی‌های ذخیره شده طول خدمت با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی‌عنه و نظر به اینکه آخرین محل خدمت شاکی سازمان تأمین اجتماعی بوده و مطابق حکم مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی بازنشسته گردیده و وفق ماده ۷ از قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ شاکی استحقاق دریافت پاداش پایانی را دارد و ایراد مشتکی‌عنه مبنی بر اینکه شاکی فقط ۸ ماه در تأمین اجتماعی سابقه داشته و تأمین اجتماعی یک مؤسسه غیردولتی است مطابق دستورالعمل اجرایی سازمان شاکی می‌بایست ذخیره سنوات خویش را به سازمان تأمین اجتماعی منتقل می‌نمود و ضوابط دستگاههای دولتی در سازمان تأمین اجتماعی حاکم نمی‌باشد وارد به نظر نمی‌رسد زیرا کارکنان تأمین اجتماعی مطابق قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به بازنشستگی مصوب سال ۷۹ مشمول قانون نظام هماهنگ هستند و می‌توانند وفق قانون نظام هماهنگ از مزایای قانونی بهره‌مند گردند از جمله پاداش پایان خدمت ضمن اینکه دستورالعمل اجرایی استنادی مشتکی‌عنه در خصوص انتقال سوابق منتقله است یعنی کارمند که می‌خواهد از دستگاه دیگری سوابق خویش را منتقل نماید وفق دستورالعمل باید ذخیره سابقه خویش را منتقل نماید و ارتباطی به انتقال کارمند یک دستگاه دولتی به سازمان تأمین اجتماعی ندارد زیرا در قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در صورت بازخریدی یا بازنشستگی پاداش خدمت پرداخت می‌شود و در خصوص انتقال سوابق مجوزی جهت پرداخت پاداش پایان خدمت یا انتقال ذخیره سنوات خدمت وجود ندارد و دستورالعمل اجرایی نمی‌تواند خلاف مقررات استخدامی و قانون مدیریت خدمات کشوری باشد به‌علاوه در صورت پذیرفته شدن انتقال یک کارمند به تأمین اجتماعی و یا بالعکس طبیعی است توابع آن و پرداخت حقوق و مزایا از جمله پاداش پایان خدمت است علیهذا با توجه به‌مراتب فوق دعوی مطروحه را وارد تشخیص و رأی به ورود شکایت و پرداخت پاداش پایان خدمت شاکی به میزان ۳۵ سال و ۷ ماه سابقه واقعی خدمت براساس آخرین حقوق و مزایای که ملاک کسور بازنشستگی بدون رعایت سقف و پرداخت ذخیره مرخصی شاکی وفق مقررات ماده صدرالذکر و ماده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی تأمین اجتماعی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.

ب : شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۵۶۱ با موضوع دادخواست آقای رسول رضایی و به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی مرکز و به خواسته الزام سازمان مذکور به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۸۵۰ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان طرف شکایت، به استناد به ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی به ازاء هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود. همچنین طبق ماده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مستخدمینی که بازنشسته، از کارافتادگی کلی و یا فوت می‌شوند….. به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد. نظر به اینکه شاکی در اسفند ماه ۹۰ به افتخار بازنشستگی نائل گردیده و با عنایت به اینکه حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه مصوب هیأت امناء سازمان مشتکی‌عنه در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۰ مبلغ ۲۳/۱۲۱/۰۰۰ ریال تعیین شده و مازاد مبلغ مزبور اساساً مبنای کسر حق بیمه به موجب مقررات تأمین اجتماعی نیست و با توجه به اینکه دریافتی شاکی در ماه آخر خدمت مبلغ ۴۵/۳۸۶/۷۶۹ ریال بوده و از کل مبلغ مزبور سازمان طرف شکایت قانوناً حق کسر کسورات (حق بیمه) را نداشته و در مانحن فیه نیز از مازاد سقف حقوق مبنای کسر حق بیمه شش ماهه دوم سال ۱۳۹۰ کسور یا حق بیمه‌ای کسر نشده است لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیروارد تشخیص با رعایت مفهوم مخالف مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسـلامی مقرر شده به کارکنان شاغل هنگام بازنشستگی، ازکارافتادگی یا فوت به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسـور بازنشسـتگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت شود. همچنین مستند به مـاده ۶۷ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی، مستخدمینی که بازنشسته، از کار افتاده کلی یا فوت می‌شوند علاوه بر وجوه مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده، به ازای هر سال سابقه خدمت آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر حق بیمه به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد. بنابراین پـرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سـازمان تأمین اجتماعی معـادل یک ماه آخـرین حقـوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسر حق بیمه تا میزانی که حق بیمه از آن کسر شده مجاز است. با توجه به مراتب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۸۵۰ـ۱۳۹۲/۴/۲۲ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشـخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۹ قانون تشـکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.                                                                                                                                           

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.