عدم ابطال مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در اصلاح ماده (64) آیین نامه استخدامی آن سازمان راجع به شرایط بازنشستگی کارکنان (دادنامه شماره 237 مورخ 18/10/1395 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی)

عدم ابطال مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در اصلاح ماده (64) آیین نامه استخدامی آن سازمان راجع به شرایط بازنشستگی کارکنان (دادنامه شماره 237 مورخ 18/10/1395 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی)

کلاسه پرونده: هـ ع/95/136

موضوع: ابطال بند 6 مصوبه شصت و دومین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مورخ 1/7/94 و بخشنامه شماره 10400/94/1000 مورخ 30/9/94

تاریخ تنظیم گزارش: 19 دی 1395

هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/95/136

دادنامه : 237

تاریخ : 18/10/95

* شـاکی: سرکار خانم فاطمه عزیزی به وکالت از آقای کیوان عزیزی

* طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 6 مصوبه شصت و دومین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مورخ 1/7/94 و بخشنامه شماره 10400/94/1000 مورخ 30/9/94

* متن مقرره مورد شکایت 

با عنایت به نامه شماره 393/94/1101 مورخ31/6/94 رئیس محترم هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی موضوع « اصلاح ماده 63 از فصل هشتم آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی » مطرح و اعضای هیات امناء پس از بررسی موضوع، با پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اصلاح ماده 64 از فصل هشتم آیین نامه استخدامی سازمان به شرح ذیل موافقت نمود.

ماده 64- با کارکنان سازمان تامین اجتماعی از لحاظ از کارافتادگی و فوت طبق مقررات تامین اجتماعی و از لحاظ بازنشستگی مطابق این آیین نامه به شرح زیر رفتار خواهد شد .

الف) سازمان می تواند کارکنان خود را با شرایط زیر بازنشسته نماید.

1- داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت با 50 سال سن

2- داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت و 60 سال سن برای مردان و 55 سال سن برای زنان با بیست روز حقوق با درخواست کارمند

3- داشتن حداقل 25 سال سابقه خدمت برای زنان کارمند بدون شرط سنی با بیست و پنج روز حقوق با درخواست کارمند

ب) سازمان مکلف است کارکنان واجد شرایط زیر را رأساً بازنشسته نماید.

1- داشتن حداقل 60 سال سن و 30 سال سابقه خدمت

2- داشتن حداقل 65 سال سن و 25 سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق

– توضیح اینکه بخشنامه شماره 10400/94/1000 همین اصلاحیه را ابلاغ نموده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

وکیل شاکی در دادخواست ارائه شده اظهار داشته که سازمان تامین اجتماعی بر اساس اصلاح ماده 64 آیین نامه برخلاف 1- ماده 76 قانون تامین اجتماعی و تبصره های آن 2- تبصره 3 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری که سقف سن برای بازنشستگی متصدیان مشاغل تخصصی را هفتاد سال تعیین نمود. 3- بند 5 اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مصوب 20/4/94 ، موکل وی را که جراح چشم است با 25 سال سابقه و 65 سال سن بازنشسته اعلام نموده، لذا از این حیث تقاضای ابطال متن بند 6 مصوبه مذکور و بخشنامه یاد شده را دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

1- سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به عنوان سازمان عمومی و غیردولتی است و بر اساس مفاد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون موصوف استثناء شده است، بنابراین تابع مقررات عمومی دولت نبوده و دارای اساسنامه و تابع آیین نامه استخدامی خاص خود می باشد. 2- هیات امنای سازمان مستند به بند ث ماده 8 اساسنامه مبادرت به اصلاح ماده 64 آیین نامه استخدامی مصوب 86 نموده است.

*رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

موضوع در جلسه مورخ 29/9/95 هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح و نظریه هیات به شرح برگ آتی اعلام می‌گردد:

در خصوص شکایت سرکار خانم فاطمه عزیزی به وکالت از آقای کیوان عزیزی دائر بر ابطال بند 6 مصوبه شصت و دومین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مورخ 1/7/94 و بخشنامه شماره 10400/94/1000 مورخ 30/9/94 سازمان تامین اجتماعی نظر به این که سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی یک سازمان عمومی و غیردولتی است و بر اساس مفاد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون مدیریت و خدمات کشوری استثناء شده است، بنابراین تابع مقررات عمومی دولت نبوده و دارای اساسنامه و تابع آیین نامه استخدامی خاص خود می باشد و هیات امنای سازمان مستند به بند ث ماده 8 اساسنامه مبادرت به اصلاح ماده 64 آیین نامه استخدامی مصوب سال 86 نموده است، لذا بند 6 مصوبه و بخشنامه صدر الذکر مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نگردید، رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی به موجب بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مدت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.