دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1395

دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1395 (دستور اداری حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی)

 مشاهده فایل پی دی اف به همراه پیوستها

سلام علیکم

در اجرای مصوبه شماره 4975 مورخ 26/4/1367 شورای عالی تأمین اجتماعی و پیرو دستور اداری دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395 و به استناد مصوبه جلسه مورخ 18/12/1394 شورایعالی کار موضوع بخشنامه شماره 249200 مورخ 22/12/1394 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حداقل دستمزد سنواتی در سال 1395، به پیوست فایل اکسل مربوط به دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه فعالیت های دارای دستمزد مقطوع برای سال 1395 شامل 111 صفحه و 10 صفحه راهنمای صنوف ارسال می گردد. مقتضی است مراتب به نحو شایسته به اطلاع کارفرمایان مربوطه رسیده و از ابتدای سال جاری مورد عمل قرار گیرد.

محمد حسن زدا- معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

  • نکات مهم و کلیدی در نحوه تنظیم و ارسال لیست در سال 95

1- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل‌و‌ نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال 1395 مبلغ270/7‌22 ریال اعلام می‌گردد.

2- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1394، معادل 14 درصد بشرح ذیل افزایش می‌یابد:

مزد روزانه شغل در سال1395= (1/14×آخرین مزد روزانه شغل در سال 1394)

مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.

ضمناً مبنای پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1394 از رقم روزانه‌ 270/7‌22 ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی مشروط براینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 270/7‌22 ریال کمتر نباشد، افزایش یافته و  کسر حق بیمه از مزایای نقدی مشمول نیز طبق آئین نامه اجرائی ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و با رعایت بخشنامه های 5 و 5/1 جدید درآمد خواهد بود.

3- با توجه به اینکه طبق بند3 تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده ماهیانه مبلغ 1/100/000 ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای ازسوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت پرداخت گردد، لذا کارفرمایان ذیربط میبایست به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ مزبور در ستون مزایای مشمول بهمراه سایر اقلام و همچنین کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن اقدام نمایند.

4- کلیه پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1395/1/1 به بعد می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال 1395خواهد بود. همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که درسال 1395 ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1395 می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1395 ترمیم می گردد.

5- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1395/1/1 دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (270/7‌22 ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال 1395 کارفرما لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور را ارسال نکند و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، باید دستمزد آنها بشرح بند 2 تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.

6- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری معادل 351/940 ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل 297/800 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل ‌270/7‌22 ریال تعیین می گردد.

7- با توجه به بخشنامه شماره 7/4  مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب1/2 ، 1/3 و1/4  برابر حداقل دستمزد سال 94 به ترتیب برای کارگران درجه سه (324/870 ریال)، درجه دو (351/940 ریال) و درجه یک (379/010 ریال) محاسبه و وصول می‌گردد.

8- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 1/895/054 ریال تعیین و رعایت موضوع در ماه های 31 ، 30 و 29 روزه الزامی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا