دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1392 (دستور اداری شماره 4/92/5000 مورخ 5/1/1392 حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی)

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1392 (دستور اداری شماره 4/92/5000 مورخ 5/1/1392 حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی)

اداره کل استان

به پیوست تصویر بخشنامه  ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۷ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب نامه مورخ ۹۰/۱۲/۲۴شورایعالی کار درخصوص تعین حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۲ و همچنین سایر سطوح دستمزدی ارسال و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی ، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه رعایت نمایند.

1- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی (به استثنای رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع) در سال 1392 مبلغ 375/162 ریال اعلام می گردد.

2- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 1391، معادل 10 درصد بعلاوه رقم ثابت 485/19 ریال بشرح ذیل افزایش می یابد. همچنین، پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1391 از رقم روزانه 900/129 ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 375/162 ریال کمتر نباشد. ضمناً کسر حق بیمه از مزایای نقدی مشمول طبق آیین نامه اجرایی ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه های 5 و 1/5 جدید درآمد خواهد بود.

مزد روزانه شغل در سال 1392 = (485/19 + 1/1 * آخرین مزد روزانه شغل در سال 1391)

مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.

3- کلیه پرداختنی های آن دسته از بیکاران که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1/1/1392 به بعد می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال جاری خواهد بود. همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که در سال جاری ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1392 می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1392 ترمیم می گردد.

4- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1/1/1392 دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (900/129 ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال 1392 کارفرما لیست حق بیمه بیمه شدگان مذکور را ارسال نکند و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، باید دستمزد آنها بشرح بند 2 تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده قرار گیرد.

5- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل 600/178 ریال، سایر رانندگان معادل 100/211 ریال و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل 375/162 ریال تعیین می گردد.

6- با توجه به بخشنامه های شماره 1/7 و 2/7 مشترک فنی و درآمد و با در نظر گرفتن ماده 6 آیین نامه اجرایی شماره 42053/43040 مورخ 26/2/89 و بندهای 2 و 3 آیین نامه اجرایی شماره 14283/4525 مورخ 24/6/89 مصوب هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی واحدهای مسکونی به ازاء هر مترمربع زیربنا بر اساس حاصل ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در سال 1392 بوده و حق بیمه سهم کارگران ساختمانی نیز بر مبنای 7 درصد حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 375/162 ریال در سال 1392 محاسبه و وصول خواهد شد. ضمناً بخشنامه تلخیص شده و تکمیلی مربوط و همچنین دستمزد مقطوع کارگران مزبور با رعایت ماده 35 قانون تأمین اجتماعی متعاقباً ارسال خواهد شد.

7- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تأمین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 600/136/1 ریال تعیین می گردد و رعایت موضوع در ماه های 31 و 30 روزه الزامی می باشد.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، کلیه مدیران و مسئولین واحدهای اجرایی و ستاد مرتبط و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهد بود.

مهرداد محقق زاده- معاون فنی و درآمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.