دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۱۳ تا ۱۷ آذر ۱۴۰۰)

image_print

دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی (از ۱۳ تا ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰)

الف) دستور نشست علنی مجلس

روزهای:

  • یکشنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۰
  • سه‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰
  • چهارشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰

دستور هفتگی ۱۳ آذر دانلود دستور هفتگی صحن

ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی

  • از شنبه ۱۳ تا چهارشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰

دستور هفتگی ۱۳ آذر دانلود دستور جلسات کمیسیون

دستور جلسات تائید شده کمیسیون ها
روز
تاریخ
ساعت موضوع
الف- کمیسیون های خاص
۱- کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس
سه شنبه
جلسه(۱۱۴)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۰۶:۳۰ تا ۰۷:۴۵ ۱- بررسي مجدد”طرح الزام دستگاه هاي اجرائي جهت پاسخگويي به تذکرات کتبي و شفاهي نمايندگان”ثبت۵۱۹ اعاده شده از شوراي نگهبان باحضور نماينده شوراي نگهبان، کارشناس مرکز پژوهش ها و ساير مدعوين ۲- رسيدگي به “طرح اصلاح ماده ۵۷ قانون آئين نامه داخلي و تعيين ترکيب کميسيون قضائي و حقوقي” ثبت ۵۷۷ با حضور يکي از طراحان، نماينده معاونت قوانين، کارشناس مرکز پژوهش ها و ساير مدعوين ۳- ارائه گزارش رئيس”کميته بررسي مباحث اداري و ساختار مجلس” —-
سه شنبه
جلسه(۱۱۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۲:۱۵ تا ۱۴:۰۰ جلسه “کميته بررسي مباحث اداري و ساختار مجلس ” با موضوع کارسنجي و نياز سنجي نيروي انساني واحدهاي اداري با حضور اعضاي کميته، معاونين قوانين و نظارت مجلس، نماينده حوزه رياست، مديرکل منابع انساني و ساير مدعوين
چهارشنبه
جلسه(۱۱۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۰۶:۳۰ تا ۰۷:۴۵ ۱- رسيدگي به “طرح اصلاح مواد ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۳۲ قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي” ثبت ۳۴۹ با حضور يکي از طراحان، نماينده معاونت قوانين، کارشناس مرکز پژوهش ها و ساير مدعوين۲- رسيدگي به”طرح اصلاح ماده ۸۲ قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي” ثبت۵۷۱ باحضور يکي از طراحان، کارشناس مرکز پژوهش ها و ساير مدعوين ۳- ارائه گزارش رئيس”کميته بررسي مباحث اداري و ساختار مجلس”
۲- کمیسیون اصل نود
سه شنبه
جلسه(۱۳۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰ نشست با رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اجرای قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰ نشست با رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بررسی نحوه ارتقاء تعامل کمیسیون اصل نود با آن سازمان (بندب ماده ۱ و بند ج ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور )
۳- کمیسیون تلفیق
برنامه هفتگی ارائه نشده است.
۴- کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
یکشنبه
جلسه(۱۲۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ -ادامه بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») اصلی شماره ثبت (۶۶۵) باحضور وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، (معاونت اقتصادی، سازمان مالیاتی، بیمه مرکزی)، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت ، نیرو، سازمان برنامه و بوجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس ، اتاق های ایران و تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای
دوشنبه
جلسه(۱۲۹)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ ادامه بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») اصلی شماره ثبت (۶۶۵) باحضور وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، (معاونت اقتصادی، سازمان مالیاتی، بیمه مرکزی)، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت ، نیرو، سازمان برنامه و بوجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس ، اتاق های ایران و تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای
کمیته تامین مالی
یکشنبه
جلسه(۱۲۸)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰ ادامه بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») اصلی شماره ثبت (۶۶۵) باحضور وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی، (معاونت اقتصادی، سازمان مالیاتی، بیمه مرکزی)، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت ، نیرو، سازمان برنامه و بوجه کشور، بانک مرکزی، سازمان بورس ، اتاق های ایران و تعاون، دیوان محاسبات کشور و مرکزپژوهشهای مجلس شورای
ب- کمیسیون های تخصصی
۱- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
یکشنبه
جلسه(۱۲۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۵۰ ادامه بررسي طرح اجراي اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (تدريس زبانهاي محلي و قومي در مدارس و دانشگاههاي کشور)
۱۵:۵۰ تا ۱۵:۵۵ انتخاب هشت نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح تاسیس صندوق های ذخیره دانشگاهیان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
۱۵:۵۵ تا ۱۶:۰۰ انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح نظام قانون‌گذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
سه شنبه
جلسه(۱۲۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ارائه گزارش وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اقدامات انجام شده آن وزارت در ۱۰۰ روز ابتدایی دولت سیزدهم
۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ارائه گزارش اقدامات انجام شده توسط رئیس محترم سازمان بسیج اساتید به مناسبت هفته بسیج
هیات رئیسه کمیسیون
سه شنبه
جلسه(۱۲۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۰۷:۰۰ تا ۰۸:۰۰ نشست هیأت رئیسه کمیسیون
کمیته آموزش و پرورش
سه شنبه
جلسه(۱۲۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ جلسه کمیته آموزش و پرورش
کمیته فرهنگ و تربیت اسلامی
سه شنبه
جلسه(۱۲۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ جلسه کمیته فرهنگ و تربیت اسلامی
۲- کمیسیون اجتماعی
یکشنبه
جلسه(۱۶۱)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰ بررسی تغییر عنوان مصوبه کمیسیون در طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان قوه قضائیه
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ تصویب تغییرات بوجود آمده در مصوبه کمیسیون پیرامون طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه کارگران ساختمانی
۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و سایر دستگاه های مرتبط
دوشنبه
جلسه(۱۶۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۵:۳۰ تا ۱۸:۰۰ جلسه کمیته موارد خاص به منظور ادامه بررسی طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه ها و سازمان های ذیربط
سه شنبه
جلسه(۱۶۳)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ نشست اعضای کمیسیون اجتماعی با مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل محترم صندوق عشایر، رئیس محترم سازمان امور اجتماعی، معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور در خصوص میزان تخصیص اعتبار و نحوه اجرای بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان.
آسیب های اجتماعی
شنبه
جلسه(۱۶۰)
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ جلسه کميته آسيب هاي اجتماعي پيرامون بازنگري در قانون تسهيل ازدواج جوانان و لزوم تشکيل کميته در اين زمينه
۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ نشست کميته آسيب هاي اجتماعي کميسيون با معاون محترم رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به منظور ارائه گزارش پيرامون اقدامات بعمل آمده در حوزه زنان سرپرست خانوار
دوشنبه
جلسه(۱۶۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ جلسه کمیته آسیب های اجتماعی پیرامون کودکان کار و مجموعه علل و عوامل موثر با دعوت از وزارت دادگستری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نیروی انتظامی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بهزیستی، سازمان امور اجتماعی، شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش
مواردخاص
دوشنبه
جلسه(۱۶۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰ جلسه کمیته موارد خاص کمیسیون اجتماعی پیرامون بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان
هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
چهارشنبه
جلسه(۱۶۴)
۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۰۶:۰۰ تا ۰۸:۰۰ جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار
دوشنبه
جلسه(۱۶۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ جلسه کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی طرح مدیریت تعارض منافع با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، نماینده های پیشنهاد دهنده، مرکز پژوهش های مجلس و دیگر دستگاه ها و سازمان های مرتبط
۳- کمیسیون اقتصادی
یکشنبه
جلسه(۶۱۱۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰ بررسي مشکلات اقتصادي صنعت توليد و صادرات فرش
۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰ ادامه بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه(اصلی- ثبت ۶۳)
دوشنبه
جلسه(۶۱۱۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ۱) جلسه کارگروه اصناف جهت بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور (اصلی- ثبت ۲۷۱) ۲) جلسه کارگروه بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵(اصلی- ثبت ۳۱۸)
۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ نشست اعضای کمیسیون اقتصادی با دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویزه اقتصادی به منظور بررسی برنامه‌های پیشنهادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور و نیز ارائه گزارش کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی
سه شنبه
جلسه(۶۱۱۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰ انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای واگذار شده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ نشست اعضاي کميسيون اقتصادي با وزير محترم راه و شهرسازي و معاونان ايشان به منظور بررسي «بررسي آخرين وضعيت اجراي قوانين اقتصادي مرتبط با آن وزارتخانه(قانون جهش توليد و تامين مسکن، قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم(ماليات بر خانه هاي خالي)) و نيز گزارش در خصوص اقتصاد حمل و نقل»
چهارشنبه
جلسه(۶۱۱۸)
۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰ جلسه هیأت رئیسه کمیسیون در خصوص بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح و امور نظارتی
اقتصاد دیجیتال
دوشنبه
جلسه(۶۱۱۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال به منظور بررسی فضای کسب و کار مجازی
بازرگانی
دوشنبه
جلسه(۶۱۱۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰ جلسه کارگروه تخصصی بررسی طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن(اصلی- ثبت ۳۶۵)
گمرکی
دوشنبه
جلسه(۶۱۱۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ جلسه کارگروه بازرگانی به منظور بررسی لایحه اصلاح قانون امور گمرکی (اصلی – ثبت ۹۱ و ۲۳۶)
۴- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یکشنبه
جلسه(۱۶۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۳۰ مروری بر آخرین اخبار و تحولات
۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰ بررسی آخرین تحولات افغانستان با حضور مسئولان ذی ربط
سه شنبه
جلسه(۱۶۳)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ نشست مشترک اعضای کمیسیون با وزیر امور خارجه و معاونان ایشان
چهارشنبه
جلسه(۱۶۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۰۶:۳۰ تا ۰۸:۰۰ نشست اعضای هیات ریسه کمیسیون
امنیت
یکشنبه
جلسه(۱۶۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ بررسی آخرین اخبار و تحولات
روابط خارجی
یکشنبه
جلسه(۱۶۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بررسی طرح/لایحه ‘طرح تشکیل پیمان دفاعی امنیتی گروه مقاومت’ در امنیت ملی و سیاست خارجی
۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰ بررسی طرح/لایحه ‘لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دایمی مجمع مجالس آسیایی’ در امنیت ملی و سیاست خارجی
۵- کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها
شنبه
جلسه(۱۸۳)
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۰۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط
یکشنبه
جلسه(۱۸۴)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۳۰ تا ۱۳:۴۰ تلاوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحولات داخلی کشور
۱۳:۴۰ تا ۱۴:۱۵ گزارش منظومه ماهواره ی ایرانی
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۳۰ ادامه بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)
۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ کارگروه بررسی طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها (شماره ثبت ۷۰۲) با حضور کارشناس مرکز پژوهشها، وزارت کشور و دستگاه های امنیتی
دوشنبه
جلسه(۱۸۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط
۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط
سه شنبه
جلسه(۱۸۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۳:۳۰ تا ۱۳:۴۰ تلاوت قرآن کریم و مرور اخبار و تحولات داخلی کشور
۱۳:۴۰ تا ۱۵:۳۰ ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (شور دوم- شماره ثبت ۱۶۰)
۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهشها و دستگاه های اجرایی ذی ربط
چهارشنبه
جلسه(۱۸۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰ سفر استاني اعضا محترم کميسيون امور داخلي کشور و شوراها
پنج شنبه
جلسه(۱۸۸)
۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ سفر استانی اعضا محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
۶- کمیسیون انرژی
یکشنبه
جلسه(۱۴۳)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ گزارش عملکرد معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درخصوص آخرین دستاوردها، فعالیتها و اقدامات و نیز برنامه های آتی این شرکت
یکشنبه
جلسه(۱۴۴)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بررسی و اماکن سنجی صدور خدمات فنی و مهندسی جهت نیروگاهها و پالایشگاه های خارجی با حضور امور بین الملل و نیز مهندسی و پژوهش وزارت نفت، بازرگانی خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور انرژی وزارت خارجه
دوشنبه
جلسه(۱۴۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ نشست مشترک با شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران جهت بررسی وضعیت گازهای مشعل و ساماندهی آنها، جمع آوری، فروش و ظرفیت سازی گازهای LPG
سه شنبه
جلسه(۱۴۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ بررسی سوالات نمایندگان محترم از وزیر محترم نفت به شرح ذیل: ۱- جلال محمودزاده، نماینده محترم مهاباد (سه فقره) ۲- معین الدین سعیدی، نماینده محترم چابهار ۳- ابراهیم رضایی، نماینده محترم دشتستان ۴- جلیل مختار، نماینده محترم آبادان ۵- روح الله متفکر آزاد، نماینده محترم تبریز، آذر شهر و اسکو ۶- مهدی شریفیان، نماینده محترم تهران ۷- سید مصطفی آقای میرسلیم، نماینده محترم تهران ۸- علی اصغر خانی، نماینده محترم شاهرود و میامی
سه شنبه
جلسه(۱۴۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ بررسی گزارش اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص استنکاف ریاست جمهوری سابق و وزارت نفت سابق از توسعه میادین مشترک نفت و گاز
سه شنبه
جلسه(۱۴۸)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۰۰ بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان محترم جهت اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص استنکاف و عدم اجرای قانون و عدم رعایت شئونات توسط ریاست جمهوری سابق و وزارت نفت سابق پیرامون قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت
۷- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یکشنبه
جلسه(۱۸۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰ رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات کشور درخصوص بودجه پيشنهادي سال ۱۴۰۱ شرکتهاي دولتي، بانکها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت با حضور رئيس کل ديوان محاسبات و معاونين ايشان
۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰ بحث و بررسی گزارش دیوان محاسبات در خصوص ثبت اطلاعات فردی و استخدامی کارکنان توسط دستگاههای اجرائی در سامانه پاکنا با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور
سه شنبه
جلسه(۱۸۸)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ استماع گزارش و بحث و تبادل نظر درخصوص چارچوب و رويکردهاي لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با حضور رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه و معاونين ايشان
کمیته اقتصادی
دوشنبه
جلسه(۱۸۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۷:۰۰ تا ۰۹:۰۰ ۱- ادامه رسیدگی به طرح اصلاح مواد(۱۶) و (۱۷) قانون احکام دائمی توسعه کشور ۲- رسیدگی به طرح اصلاح ماده(۲۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)
کمیته امور اجتماعی و فرهنگی
دوشنبه
جلسه(۱۸۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۷:۳۰ تا ۰۹:۰۰ بررسی طرحهای: ۱- استفساریه بند(و) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲- استفساریه بند(ز) تبصره(۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
کمیته رسیدگی به بودجه شرکتهای دولتی
شنبه
جلسه(۱۸۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ بررسی بودجه: ۱- سازمان بیمه سلامت ایرانیان ۲- شرکت ارتباطات زیرساخت ۳- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۴- شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی
۸- کمیسیون بهداشت و درمان
یکشنبه
جلسه(۱۴۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰ دعوت از وزیر محترم نفت جهت پاسخگویی به سوال جناب آقای جلیل مختار نماینده محترم آبادان (یک فقره)
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۰۵ تلاوت قرآن کریم و استماع اخبار
۱۴:۰۵ تا ۱۴:۳۵ استماع گزارش ریاست محترم سازمان پزشکی قانونی در خصوص برنامه های آن سازمان
۱۴:۳۵ تا ۱۵:۱۰ بررسی طرح لزوم به رسمیت شناخته شدن طب سنتی ایرانی در قوانین کشور (قانون تشکیل وزارت بهداشت ) ( اصلی – چاپ ۶۴۷)
۱۵:۱۰ تا ۱۶:۰۰ استماع گزارش ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) در خصوص برنامه های آن نهاد
سه شنبه
جلسه(۱۴۸)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۰۵ تلاوت قرآن کریم و استماع اخبار
۱۴:۰۵ تا ۱۴:۳۰ بررسی مشکلات بیماران اس.ام.ای باحضورمسئولین وزارت بهداشت و نمایندگان بیماران
۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ استماع گزارش ریاست محترم سازمان انتقال خون درخصوص برنامه های آن سازمان
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۴۰ استماع گزارش ریاست محترم سازمان اورژانس کشور در خصوص برنامه های آن سازمان
۱۵:۴۰ تا ۱۶:۰۰ بررسی طرح اصلاح بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ( فرعی – چاپ ۸۳۲)
کمیته بهزیستی و توانبخشی
دوشنبه
جلسه(۱۴۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ بررسی گزارش کارگروه های تخصصی بررسی خلاء های قانونی در تحقق هدف سوم سند ملی سالمندان کشور
کمیته پرستاران
دوشنبه
جلسه(۱۴۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ بررسی آخرین وضعیت اجرائی شدن تعرفه پرستاران
کمیته هلال احمر
دوشنبه
جلسه(۱۴۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ استماع برنامه های ریاست محترم جمعیت هلال احمر و ادامه رسیدگی به طرح اصلاح اساسنامه جمعیت هلال احمر
۹- کمیسیون صنایع و معادن
یکشنبه
جلسه(۱۹۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵ بررسی اخبار و اطلاعات واصله
۱۴:۱۵ تا ۱۵:۰۰ گزارش رئیس کمیته تامین مالی صنعت و معدن و تولید کمیسیون در خصوص تکالیف بودجه در حوزه صنعت ، معدن و ارتباطات و بودجه سال آتی
۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰ استماع گزارش معاون محترم صنعت و معدن سازمان بسیج مستضعفان
دوشنبه
جلسه(۱۹۳)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ دعوت از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان محترم : ۱- جناب آقای جلال محمود زاده نماینده محترم مهاباد( ۲ فقره) ۲- جناب آقای محسن فتحی نماینده محترم سنندج ،دیواندره و کامیاران ۳- جناب آقای حسن نوروزی نماینده محترم رباط کریم،بهارستان و پرند ۴- جناب آقای کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر و سردشت ( ۳ فقره ) ۵- جناب آقای رضا حسینی قطب آبادی نماینده محترم شهربابک ۶- جناب آقای جلال رشیدی کوچی نماینده محترم مرودشت ۷- جناب آقای الهویردی دهقانی نماینده محترم ورزقان ۸- جناب آقای حبیب اله دهمرده نماینده محترم زابل زهک نیمروز
سه شنبه
جلسه(۱۹۴)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۱۵ بررسی اخبار و اطلاعات واصله
۱۴:۱۵ تا ۱۶:۰۰ ادامه بررسی طرح توسعه، تولید و نظارت زنجیره فولاد ارجاعی از صحن علنی مجلس با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط مرکز پژوهشها و اتاق ایران
چهارشنبه
جلسه(۱۹۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۴:۰۰ تا ۲۳:۰۰ بازدید اعضای محترم کمیسیون از مراکز صنعتی و معدنی استان خراسان رضوی – چهارشنبه ۱۷-۹-۱۴۰۰بعداز ظهر رفت و شنبه مورخ ۲۰-۹-۱۴۰۰ برگشت
کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات
دوشنبه
جلسه(۱۹۳)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ بررسی موضوعات ارجاعی به کمیته
کمیته صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
سه شنبه
جلسه(۱۹۴)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بررسی عملکرد شرکت ملی نفت ایران د رخصوص توسعه میادین نفتی پارس جنوبی و میادین مشترک نفتی با حضور معاون وزیر و مدیر عامل شرکت
کمیته صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی
دوشنبه
جلسه(۱۹۳)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ بررسی پیش نویس طرح نظام مهندسی صنعت
۱۰- کمیسیون عمران
یکشنبه
جلسه(۱۵۹)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴:۰۰ تا ۱۴:۴۵ ادامه رسيدگي به طرح کاهش تعرفه‌ بنگاههاي معاملاتي
۱۴:۴۵ تا ۱۵:۳۰ ادامه رسيدگي به طرح اصلاح قانون حمايت از بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا عليه السلام و حرم مطهر حضرت معصومه عليها سلام
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ ‌بررسي کليات طرح تعيين‌تکليف عرصه ساختمان‌هاي احداثي در اراضي تصرفي دولت يا دراختيار سازمان ملي زمين و مسکن در شهرهاي با جمعيت بالاتر از ۲۵ هزار نفر
سه شنبه
جلسه(۱۶۱)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۰۷:۰۰ تا ۰۸:۰۰ جلسه هیات رئیسه کمیسیون
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ دعوت از وزیر محترم نیرو در خصوص پاسخ به سوالات نمایندگان محترم: ۱- جناب آقای فرهاد طهماسبی نماینده محترم نی ریز، استهبان و بختگان ۲- جناب آقای رضا آریانپور نماینده محترم مینودشت، گالیکش و کلاله ۳- جناب آقای محمد حسن آصفری نماینده محترم اراک( ۲ فقره) ۴- جناب آقای حسین حق وردی نماینده محترم شهریار، قدس و ملارد ۵- جناب آقای غلامعلی کوهساری نماینده محترم رامیان و آزادشهر ۶- جناب آقای سیدجواد حسینی کیا نماینده محترم سنقر ۷- جناب آقای مهدی شریفیان نماینده محترم تهران، ری، شمیرانان، اسلامشهر و پردیس
۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰ دعوت از وزیر محترم نیرو جهت ارائه گزارش در خصوص آب رسانی به روستاهای کشور
آب و فاضلاب
دوشنبه
جلسه(۱۶۰)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰ بررسی عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ در حوزه آب و فاضلاب
حمل و نقل ریلی
دوشنبه
جلسه(۱۶۰)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰ رسیدگی به لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
کمیته مسکن و عمران شهری و روستایی
دوشنبه
جلسه(۱۶۰)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ بررسی عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ در حوزه بنیاد مسکن
کمیته نظام های فنی، اجرایی و مهندسی
دوشنبه
جلسه(۱۶۰)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
۱۱- کمیسیون فرهنگی
یکشنبه
جلسه(۱۵۹)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰ استماع گزارش عملکرد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
دوشنبه
جلسه(۱۶۰)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ متعاقباً اعلام خواهد شد.
سه شنبه
جلسه(۱۶۱)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰ جلسه هیأت رئیسه کمیسیون
۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰ دعوت از وزیر محترم ورزش و جوانان جهت پاسخ گویی به سوالات نمایندگان محترم آقایان: الف- جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد (۲ فقره) ب- کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر و سردشت(۳ فقره) ج- سید سلمان ذاکر نماینده محترم ارومیه د- محمدرضا صباغیان بافقی نماینده محترم بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد هـ- احمد مرادی نماینده محترم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و- ابراهیم رضایی نماینده محترم دشتستان ز- حسن محمدیاری نماینده محترم طوالش، رضوانشهر و ماسال ح- علی علیزاده نماینده محترم مراغه و عجبشیر ت- سید جواد حسینی کیا نماینده محترم سنقر و کلیایی
کمیته تربیت بدنی و جوانان
یکشنبه
جلسه(۱۵۹)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ بحث و بررسی پیرامون نظام باشگاه داری کشور
سه شنبه
جلسه(۱۶۱)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ ارائه گزارش معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
کمیته زنان و خانواده
دوشنبه
جلسه(۱۶۰)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰ بحث و بررسی پیرامون چگونگی اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
۱۲- کمیسیون قضائی و حقوقی
یکشنبه
جلسه(۱۲۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ ادامه بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی (به شماره ثبت ۳۳۴)
۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰ ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور(اصلی- ثبت ۱۱۸)
سه شنبه
جلسه(۱۲۸)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور(اصلی- ثبت ۱۱۸)
۱۵:۰۰ تا ۱۵:۴۵ نشست با حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای قدرتی معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه جهت بررسی اولویتهای تقنینی قوه قضائیه
۱۵:۴۵ تا ۱۶:۳۰ نشست با جناب آقاي دکتر الفت معاون محترم منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضائيه جهت بررسي طرح تسري فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور به کارکنان قوه قضائيه
حقوق جزا و جرمشناسی
شنبه
جلسه(۱۲۵)
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰ ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور(اصلی- ثبت ۱۱۸)
دوشنبه
جلسه(۱۲۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ ادامه بررسی طرح یکفوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد (اصلی- ثبت ۲۱۶)
حقوق خصوصی
دوشنبه
جلسه(۱۲۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ بررسی لایحه تجارت (اصلی- ثبت ۱۱) (اعاده شده از شورای نگهبان)
۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱) قانون اجرای محکومیت‌های مالی (اصلی- ثبت ۲۳۴) با حضور نمایندگان فراکسیون زنان، کارشناسان و نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی ربط
۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بررسی طرح حمایت قضائی از چرخه تولید در مراجع اجرائی(اصلی- ثبت ۳۵۶)
۱۳- کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست
شنبه
جلسه(۱۸۳)
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۰:۳۰ تا ۱۴:۰۰ برگزاری جلسه کمیته تولیدات گیاهی
یکشنبه
جلسه(۱۷۸)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰ دعوت از وزير محترم نفت جهت شرکت در جلسه هم انديشي تهاتر محصولات نفتي با محصولات کشاورزي
یکشنبه
جلسه(۱۷۹)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ دعوت از سفیر برزیل جهت شرکت در جلسه کمیسیون بمنظور تبادل نظر در خصوص تهاتر محصولات بین دو کشور
دوشنبه
جلسه(۱۸۰)
۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ بررسي موضوع ترک فعل مسئولين دستگاههاي اجرايي در قصور و کوتاهي در انجام وظايف قانوني اجراي قانون هواي پاک (در اجراي ماده ۲۳۴ قانون آئين نامه داخلي مجلس)
سه شنبه
جلسه(۱۸۱)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰ تبادل اخبار دعوت از وزیر جهاد کشاورزی جهت پاسخگویی به سئوالات نمایندگان محترم ذیل: دعوت از وزیر محترم جهاد کشاورزی جهت پاسخگوئی به سئوالات محترم ذیل: ۱- سید سلمان ذاکر نماینده محترم ارومیه ۲- محمد حسن آصفری نماینده محترم اراک،کمیجان و خنداب ( ۲سئوال) ۳- جلیل مختار نماینده محترم آبادان (۲ سئوال) ۴- هاجر چنارانی نماینده محترم نیشابورو فیروزه ۵- محمد کعب عمیرنماینده محترم شوش ۶- جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد(۳ سئوال) ۷- سید مجتبی محفوظی نماینده محترم آبادان ۸- کمال حسین پور نماینده محترم پیرانشهر و سردشت ۹- ابراهیم رضائی نماینده محترم بوشهر و دشتستان ۱۰-احسان ارکانی نماینده محترم نیشابور و فیروزه (دو سئوال)
سه شنبه
جلسه(۱۸۲)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ بررسی موضوع نحوه خرید و فروش و عرضه دام با حضور وزیر محترم کشاورزی و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام
چهارشنبه
جلسه(۱۸۴)
۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ نشست کمیته منابع طبیعی و امور اراضی

 

اصلاحات دستور جلسات
روز
تاریخ
ساعت موضوع
کمیسیون اصل نود
سه شنبه
جلسه(۱۳۷)
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰ اصلاحیه ۱
نشست با رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اجرای قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰ اصلاحیه ۱
نشست با رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بررسی نحوه ارتقاء تعامل کمیسیون اصل نود با آن سازمان (بندب ماده ۱ و بند ج ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور )
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یکشنبه
جلسه(۱۸۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰ اصلاحیه ۱
رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات کشور درخصوص بودجه پيشنهادي سال ۱۴۰۱ شرکتهاي دولتي، بانکها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت با حضور رئيس کل ديوان محاسبات و معاونين ايشان
۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰ اصلاحیه ۱
بحث و بررسی گزارش دیوان محاسبات درخصوص ثبت اطلاعات فردی و استخدامی کارکنان توسط دستگاههای اجرائی در سامانه پاکنا با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور
کمیسیون بهداشت و درمان
یکشنبه
جلسه(۱۴۶)
۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰ اصلاحیه ۱
دعوت از وزیر محترم نفت جهت پاسخگویی به سوال جناب آقای جلیل مختار نماینده محترم آبادان (یک فقره)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.