دادنامه شماره 177 در خصوص ابطال مصوبه هيأت وزيران در خصوص تعيين شرط سني 70 سال براي استفاده از بيمه عمر

تاريخ: 24/3/85 شماره دادنامه: 177 كلاسه پرونده: 718/84

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: آقاي احمدرضا شيباني.

موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه هيأت وزيران در خصوص تعيين شرط سني 70 سال براي استفاده از بيمه عمر

مقدمه: پس از ثبت دادخواست به شماره 68824 مورخ 1/9/84 و ارجاع پرونده به هيأت عمومي و ثبت آن به كلاسه فوق‎الذكر و پس از انجام تشريفات مقدماتي، پرونده تحت نظر است كه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به استناد تبصره الحاقي به ماده 20 آئين دادرسي ديوان به شرح بين‎الهلالين «در صورتي كه در دادخواستهاي موضوع ماده 25 قانون به دليل الغاء يا اصلاح مصوبه مورد شكايت از سوي مقام يا مرجع صادر كننده يا صدور رأي قبلي از سوي هيأت عمومي در مورد آن يا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسيدگي منتفي باشد، مدير دفتر موضوع را به رئيس يا معاون ديوان منعكس مي‎كند و با احراز موارد فوق از سوي رئيس يا معاون ديوان قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.» به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مي‎نمايد.

قرار هيأت عمومي

نظر به اينكه حسب پاسخ شماره 11658 مورخ 1/3/1385 دفتر امور حقوقي دولت ماده 6 دستورالعمل اجرائي بند 7 تصويب نامه شماره 5024/ت253 مورخ 11/4/1367 هيأت وزيران با تصويب مصوبه اصلاحي به شماره 15467/ت28916 مورخ 18/2/85 منتفي و شرط سني و شرط حادثه حذف گرديده است موجبي براي ادامه رسيدگي وجود ندارد و قرار رد دادخواست مستنداً به تبصره الحاقي به ماده 20 آيين دادرسي ديوان صادر و اعلام مي‎گردد./

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري- مقدسي‎فرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.