آيين‌نامه نحوه پرداخت مطالبات كاركنان دولت و پاداش بازنشستگان

آيين‌نامه نحوه پرداخت مطالبات كاركنان دولت و پاداش بازنشستگان (تصویبنامه شماره‌ 55467/ت29866ه مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۲ هیئت وزیران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ بنا به پيشنهاد شماره ۱۷۴۱۱۸/۱۰۱ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۲ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران‌، آيين‌نامه نحوه پرداخت مطالبات كاركنان دولت و پاداش بازنشستگان را در اجراي قانون اصلاح ماده ‌(۶۰) و جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه نحوه پرداخت مطالبات كاركنان دولت و پاداش بازنشستگان

ماده ۱- در صورت افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال ۱۳۸۲ علاوه بر رقم مندرج درجدول شماره (۲) ماده (۶۰) قانون برنامه سوم و اصلاحات بعدي و واريز معادل ريالي آن به رديف ۵۰۳۶۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور، مطالبات مستخدمان رسمي و پيماني يا نظاير آنان در وزارتخانه‌ها ومؤسسات دولتي و پرسنل نيروهاي مسلح كه قبل از سال ۱۳۸۲ مستند به قوانين و مقررات مربوط ايجاد شده‌و همچنين پاداش بازنشستگي سالهاي قبل كاركنان مزبور، موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت وبخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن‌، به ترتيب‌مندرج در اين آيين‌نامه پرداخت مي‌گردد.

ماده ۲- انواع مطالبات و پاداشي كه از محل‌اعتبارات اين آيين‌نامه قابل پرداخت خواهد بود، عبارتند از:مطالبات ناشي از حقوق‌، فوق‌العاده‌ها، كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد، كمكهاي غيرنقدي‌، پاداش پايان سال (عيدي‌)، حق‌التدريس (مربوط به فصل اول آموزش و پرورش‌، دانشگاهها و ساير مؤسسات آموزش عالي‌)،يارانه وام مسكن دستگاههايي كه طبق مقررات مجاز به پرداخت آن بوده‌اند، كمك هزينه فوت و ازدواج‌،فوق‌العاده جذب و حقوق و مزاياي مرخصي استفاده نشده و پاداش مناطق محروم و دورافتاده و جنگي‌پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات و پاداش پايان خدمت موضوع ماده (۱) كه زائد بر اعتبارات مصوب وخارج از اختيار دستگاه ذي‌ربط ايجاد شده باشد.

تبصره‌- پرداخت وجوهي كه تأديه آنها موكول به وجود اعتبار بوده از جمله فوق‌العاده روزانه‌، هزينه سفرداخلي و خارجي‌، فوق‌العاده اضافه كار ساعتي‌، فوق‌العاده ويژه طرح تبيين مسير ارتقاي شغلي كارشناسان‌،مشاوران و مديران موضوع تصويبنامه شماره ۴۱۶۹/ت‌۲۵۷۰۳ه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هيأت وزيران‌،پاداش موضوع ماده (۴۱) قانون استخدام كشوري و نظاير آنها و نيز هر نوع دين بلامحل پرسنلي ديگر و مواردمغاير با بند (ز) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور از محل اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه ممنوع‌مي‌باشد.

ماده ۳- مطالبات كاركنان دولت كه ناشي از صدور احكام قطعي مراجع ذي‌صلاح قضايي از جمله‌ديوان عدالت اداري باشد، به ميزاني كه مستخدمان تا پايان سال ۱۳۸۱ استحقاق دريافت آن را دارند از محل‌اعتبارات اين آيين‌نامه قابل پرداخت مي‌باشد و اين موارد قابل تعميم به افراد ديگر يا موارد مشابه نخواهدبود.

ماده ۴- پرداخت ساير ديون بلامحل دستگاههاي دولتي كه راجع به مطالبات كاركنان به شرح فوقنباشد، نظير بدهي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي يا ساير سازمانهاي غيردولتي و بدهيهاي موضوع بند (ج‌) ماده (۸) قانون محاسبات عمومي كشور از محل اعتبارات اين آيين‌نامه ممنوع است وپرداخت آنها بر طبق مقررات مواد (۸) و (۵۸) قانون محاسبات عمومي كشور صورت مي‌گيرد.

ماده ۵- به منظور هماهنگي و اجراي دقيق مفاد اين آيين‌نامه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشورمكلف است نسبت به اخذ اطلاعات مربوط به مطالبات و پاداش موضوع اين آيين‌نامه در قالب فرم ودستورالعمل لازم به تفكيك دستگاههاي اجرايي ملي و دستگاههاي اجرايي استاني به شرح زير اقدام نمايد:الف ـ اطلاعات مربوط به دستگاههاي اجرايي ملي با امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و تأييد ذي‌حسابي‌.

ب – اطلاعات مربوط به دستگاههاي اجرايي استاني با امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط دراستان و تأييد ذي‌حسابي و نيز تأييد رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌.

تبصره‌- كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني موظفند با رعايت مفاد بند (ر) تبصره (۴) قانون بودجه ‌سال ۱۳۸۲ كل كشور و آيين‌نامه اجرايي آن‌، موضوع تصويبنامه شماره ۲۴۱۹۱/ت‌۲۹۰۴۷ه مورخ ۵/۵/۱۳۸۲ هيأت وزيران حداكثر ظرف (۱۵) روز از تاريخ ابلاغ دستورالعمل و فرمهاي اين ماده‌، اطلاعات‌مربوط و فرمهاي تكميل شده را حسب مورد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان تسليم نمايند.در صورتي كه اطلاعات و فرمهاي تكميل شده در مهلت مقرر تسليم نشود، اين امر به منزله فقدان مطالبات وپاداش تلقي مي‌گردد و وصول آنها بعد از مهلت مقرر منشاء اثر نخواهد بود.

ماده ۶- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي‌، اطلاعات‌واصله را بررسي و در صورت تأييد نسبت به ابلاغ اعتبار مربوط از محل رديف ۵۰۳۶۵۷ به شرح زير اقدام‌ مي‌نمايد:

الف – در ابلاغيه اعتبارات مربوط به دستگاههاي اجرايي ملي‌، موارد و اعتبارات تأييد شده درج مي‌شودو ابلاغ آن به منزله مبادله موافقتنامه تلقي مي‌گردد.

ب – در ابلاغيه اعتبارات مربوط به دستگاههاي اجرايي استاني‌، موارد و اعتبارات تأييد شده هر دستگاهبه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اعلام مي‌گردد و سازمان اخيرالذكر در هر استان موارد و اعتبارات رابه دستگاه ذي‌ربط ابلاغ مي‌نمايد و اين ابلاغ به منزله مبادله موافقتنامه تلقي مي‌گردد.

تبصره – دستگاههاي ذي‌ربط موظفند همراه ارائه اطلاعات فوق‌، عملكرد وجوه دريافتي قبلي از محل‌رديف ۵۰۳۶۵۷ در سال ۱۳۸۲ را به تفكيك موارد مندرج در دستورالعمل فوق ارائه نمايند.

ماده ۷- هرگونه جابجايي در موارد و اعتبارات ابلاغي صرفاً پس از بررسي و تأييد براساس ماده (6)فوق مجاز مي‌باشد.

ماده ۸- به منظور تسريع در پرداخت مطالبات و پاداش كاركنان دولت‌، دستگاههاي اجرايي موظفندحداكثر تا پايان بهمن ماه سال جاري نسبت به پرداخت وجوه ابلاغي اقدام نمايند. ذي‌حسابان دستگاههاي‌ ذي‌ربط مكلفند مانده وجوه پرداخت نشده را حداكثر لغايت ۱۱/۱۲/۱۳۸۲ به خزانه كل برگشت و مراتب را همراه با موارد پرداخت نشده همزمان به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و همچنين حسب مورد به ‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ذي‌ربط اعلام نمايند.

محمدرضا عارف – معاون اول رييس جمهور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن